จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,402.51699.0070.9 %5.0667.69158.2376.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย17,719.2811,956.0032.5 %5.073.96231.88-213.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย6,446.4411,947.88-85.3 %0.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,255.712,975.008.6 %4.01,009.99273.5272.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,905.791,865.0035.8 %5.0857.890.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย20,818.8911,395.6045.3 %5.03,196.831,066.7966.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,094.851,884.0054.0 %5.0370.01108.8370.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,925.10564.0085.6 %5.0335.11127.1562.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,605.091,028.0071.5 %5.0399.89110.6572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,611.55890.0075.4 %5.0418.1151.0787.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,605.09507.0085.9 %5.0544.25116.4878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,446.27513.0085.1 %5.0571.0267.6188.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,398.87406.0088.1 %5.0344.9838.7588.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,605.09444.0087.7 %5.0419.3371.1283.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,510.65693.0080.3 %5.0393.2582.2379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,360.04477.0085.8 %5.0263.4356.2878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,605.09490.0086.4 %5.0267.06103.3661.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,339.79352.0089.5 %5.0599.5176.8387.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,575.66391.0089.1 %5.0484.5161.7587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,435.26318.0090.7 %5.0252.7117.3593.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,605.09240.0093.3 %5.0439.3116.1596.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,323.00364.0089.0 %5.0158.0968.1156.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย71,313.3446,556.5934.7 %5.02,380.62743.6468.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน11,853.427,856.0033.7 %5.01,390.52513.7563.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ10,916.9924,110.80-120.9 %0.01,550.97307.8680.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,007.397,409.007.5 %3.52,112.922,512.75-18.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,074.621,980.8451.4 %5.0667.70267.5859.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,596.161,042.0077.3 %5.01,447.361,044.2727.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,851.821,723.0055.3 %5.0895.88286.8168.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,915.731,920.0534.1 %5.0857.86290.0766.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย9,246.832,059.0077.7 %5.03,805.342,745.5427.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,702.002,317.5614.2 %5.0723.73444.3538.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,820.072,064.8957.2 %5.01,728.091,709.161.1 %0.5
ส.ป.ก. เชียงราย4,268.192,530.6240.7 %5.01,485.39652.0956.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 4,903.0923,257.44-374.3 %0.01,390.31655.3652.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,080.621,961.3036.3 %5.0914.90467.6948.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)9,480.569,523.16-0.4 %0.03,968.73950.0076.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,402.416,940.00-104.0 %0.090.4553.2041.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)8,665.73246.0097.2 %5.0496.550.09100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,979.83540.0081.9 %5.0895.8942.9695.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,646.35764.0071.1 %5.0724.75262.2063.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,558.284,405.00-23.8 %0.01,124.08439.2260.9 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย6,368.0040,305.10-532.9 %0.02,341.112,740.19-17.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,337.82698.0086.9 %5.01,979.80803.7059.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,231.952,580.0020.2 %5.01,009.99406.6059.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย16,029.999,872.2638.4 %5.03,149.31195.8493.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย9,513.5391,264.00-859.3 %0.0838.84453.8145.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,797.962,353.0038.0 %5.01,143.09538.8952.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,754.461,910.0049.1 %5.01,238.18439.8364.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย9,766.024,079.1558.2 %5.02,246.03726.4967.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,085.702,909.755.7 %2.5876.87156.7582.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย12,283.946,881.0044.0 %5.0542.24307.7543.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,758,970.30106,908.0096.1 %5.028,296.66911.8196.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,199.1261.6198.1 %5.0629.83164.5073.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,701.54238.6096.9 %5.01,485.39554.8062.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย4,050.191,289.0068.2 %5.0800.81295.1263.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย5,459.187,051.75-29.2 %0.01,390.31623.7955.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย3,906.871,663.0057.4 %5.01,333.26495.3062.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย8,088.345,000.4038.2 %5.01,276.21342.6773.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย7,988.491,798.0077.5 %5.01,567.36107.2593.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)61,624.451,726.9997.2 %5.03,266.35425.8487.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 123,205.0813,021.7343.9 %5.02,674.45987.8763.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 225,469.5511,826.9053.6 %5.02,694.621,094.8759.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 314,256.368,921.9437.4 %5.02,715.96654.8675.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 486,659.917,125.4191.8 %5.01,550.351,532.411.2 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย15,612.934,724.0669.7 %5.0406.44906.91-123.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย14,096.1968,604.00-386.7 %0.0808.91715.4311.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย30,417.0429,220.003.9 %1.51,032.43773.7825.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย129,873.2762,260.0052.1 %5.01,120.961,146.76-2.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย20,082.5830,000.00-49.4 %0.0981.632,030.00-106.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย30,118.4516,461.0045.3 %5.0831.981,194.94-43.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง20,191.1415,300.0024.2 %5.0851.180.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง90,290.548,700.0090.4 %5.0866.19807.506.8 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย15,680.4817,222.32-9.8 %0.02,420.842,110.9512.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,120.632,144.0031.3 %5.0914.91311.1566.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,650.161,275.9851.9 %5.0743.76145.1680.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 43,664.869,732.0077.7 %5.04,880.414,525.747.3 %3.5
รวม 3,787,426 794,736 79.02 % 121,730 46,925 61.45 %