จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,609.37472.0081.9 %5.0705.20105.0785.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,961.527,212.5039.7 %5.074.24100.41-35.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,274.372,614.0078.7 %5.085.3570.9216.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน16,922.3112,848.0724.1 %5.0126.302.8597.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,849.252,289.0040.5 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,023.761,182.0041.6 %5.0271.27204.0624.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,026.331,448.0052.2 %5.0468.110.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,195.256,080.3015.5 %5.01,095.64477.8656.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,706.60521.0085.9 %5.0699.6632.3095.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,554.95391.0089.0 %5.0300.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,472.28243.0093.0 %5.0394.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,173.45273.0091.4 %5.0552.7651.3090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,849.39223.0094.2 %5.0697.8056.6791.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,660.432,671.0042.7 %5.01,155.07390.1866.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,198.922,926.0030.3 %5.0563.97394.5030.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,193.853,688.3212.1 %5.01,009.45564.3044.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,640.971,194.0054.8 %5.0648.15144.3177.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,514.141,726.0050.9 %5.01,104.53164.8985.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,877.051,305.0054.6 %5.0819.2946.9294.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,694.26474.0082.4 %5.0743.2317.5997.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,049.522,450.0039.5 %5.01,332.721,101.7117.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,646.893,038.00-84.5 %0.0408.17174.1257.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,038.671,639.0059.4 %5.01,313.71589.0755.2 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,933.731,713.4056.4 %5.0838.31218.5273.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,296.416,287.18-90.7 %0.0952.41255.8773.1 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 64,531.3248,968.9924.1 %5.0462.3892.6580.0 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 35,969.427,624.0078.8 %5.0446.5836.9591.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,176.462,015.0036.6 %5.0933.39376.4759.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,849.691,729.0039.3 %5.079.940.9598.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,985.23671.0077.5 %5.0876.344.7599.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,908.28398.0086.3 %5.0648.15160.0275.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,280.492,862.0012.8 %5.0933.39115.4087.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ658.22ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,607.551,544.0066.5 %5.01,598.95580.4563.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน926.271,245.00-34.4 %0.0600.05195.2367.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,415.773,444.9536.4 %5.01,028.4756.0594.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน9,514.131,458.6084.7 %5.0762.24488.3035.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,200.132,201.0031.2 %5.0952.41716.8924.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,271.482,011.0038.5 %5.0914.3752.2194.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,151.561,435.0054.5 %5.0876.34404.2553.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,595.12996.0061.6 %5.0573.8834.8193.9 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน3,685.231,350.0063.4 %5.0339.93207.8538.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 22,104.8218,629.7515.7 %5.0884.66526.0740.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน508.89775.00-52.3 %0.0629.13148.9176.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,126.731,158.0063.0 %5.0876.3498.5588.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,571.08444.0082.7 %5.0686.1863.3690.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,923.122,701.987.6 %3.5933.39394.1557.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,816.67819.0070.9 %5.0838.3077.9290.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,333.171,220.8763.4 %5.0544.162.8599.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 117,817.459,949.9344.2 %5.02,098.45134.4593.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 228,826.3012,277.0257.4 %5.02,250.18648.4571.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน14,489.192,113.2085.4 %5.0238.21133.0044.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน36,039.6715,950.0355.7 %5.0823.23428.0348.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง31,759.708,468.0073.3 %5.01,190.23412.3165.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,832.579,569.24-64.1 %0.01,999.551,223.8338.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,913.051,196.0058.9 %5.0838.30164.3480.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,402.13311.0087.1 %5.0296.95137.6453.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน38,047.848,470.0077.7 %5.03,759.983,567.855.1 %2.5
รวม 486,944 238,915 50.94 % 47,328 16,850 64.40 %