จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,871.25594.0079.3 %5.0263.99110.0058.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์10,802.063,573.1166.9 %5.079.43112.28-41.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,710.3812,385.05-5.8 %0.064.1436.4443.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์4,964.2511,974.00-141.2 %0.01,374.95474.6865.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,449.361,775.0048.5 %5.0824.410.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์61,240.5031,704.8548.2 %5.04,418.432,552.4342.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,222.582,214.2631.3 %5.0709.84581.4318.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,924.932,168.2625.9 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,868.25552.0080.8 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,544.50585.0077.0 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,542.84475.0081.3 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,317.962,568.0040.5 %5.01,185.71722.2739.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,125.651,149.0063.2 %5.0748.2525.4396.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,221.031,574.0051.1 %5.0786.38352.6955.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,793.155,448.905.9 %2.51,851.271,803.902.6 %1.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,416.273,356.5638.0 %5.02,058.061,155.9643.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,766.162,708.612.1 %1.0667.71584.0812.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,981.734,705.265.5 %2.51,489.97624.7958.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,672.385,923.09-26.8 %0.01,204.74234.6880.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,801.1323,848.00-120.8 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,199.097,170.310.4 %0.52,024.44325.8583.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,686.221,856.9949.6 %5.0900.47327.6663.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)80,463.156,149.0092.4 %5.04,619.90263.1594.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)10,337.719,833.984.9 %2.03,824.372,211.7242.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,727.641,147.0069.2 %5.0995.5557.4694.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,065.881,643.4846.4 %5.0753.52269.7064.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,828.593,691.603.6 %1.5995.55529.5246.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์8,726.0231,497.40-261.0 %0.01,680.132,265.61-34.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,586.796,219.0046.3 %5.04,207.95235.3694.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,954.056,226.0021.7 %5.02,516.83851.5566.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,439.9615,506.25-108.4 %0.01,302.32116.0491.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,965.861,244.0068.6 %5.01,090.62497.2854.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,785.902,415.0336.2 %5.0995.54423.8357.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์4,516.303,322.0026.4 %5.01,223.73349.9171.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,772.704,062.0014.9 %5.01,280.80572.4755.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,264.834,474.0015.0 %5.01,033.59167.4083.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์313,439.8823,158.5792.6 %5.0887.43393.1755.7 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์54,495.1212,313.0077.4 %5.0738.24235.0568.2 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 73,786.9867,738.998.2 %4.01,424.65878.2938.4 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 15,245.9515,761.00-3.4 %0.0635.26578.748.9 %4.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,639.614,572.80-73.2 %0.0349.172.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,799.31987.0064.7 %5.0615.23107.1782.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,647.302,853.0021.8 %5.0900.47207.1077.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์26,999.8816,533.0038.8 %5.01,846.67322.0882.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,140.542,107.0032.9 %5.01,045.48280.9973.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์5,446.928,023.32-47.3 %0.01,432.92614.8457.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,371.582,230.7449.0 %5.01,299.80465.7764.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,735.582,157.9942.2 %5.0862.43234.2572.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์57,418.154,404.0092.3 %5.01,201.0181.1093.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)25,839.7612,878.0750.2 %5.03,605.63260.6592.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 117,409.2411,770.8532.4 %5.01,335.35300.3577.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 230,986.8011,558.6462.7 %5.01,293.16780.9039.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 372,868.9616,552.0077.3 %5.01,702.34627.7663.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,726.134,944.9626.5 %5.0284.03348.99-22.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์100,763.72121,709.00-20.8 %0.01,849.171,813.062.0 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์22,049.101.00100.0 %5.01,050.67769.2126.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์128,529.0486,646.0032.6 %5.01,058.10445.0557.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์24,798.5336,216.00-46.0 %0.0919.53948.55-3.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์37,007.5324,118.8234.8 %5.0865.45816.785.6 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย33,721.7122,776.0032.5 %5.0817.29606.2525.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์12,527.8821,372.66-70.6 %0.02,222.452,692.96-21.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์18,590.4216,022.8813.8 %5.04,157.30422.9689.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 27,361.2521,564.0021.2 %5.01,217.21988.9418.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,376.721,304.0061.4 %5.01,216.30373.1569.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์35,858.2588,425.00-146.6 %0.01,953.361,940.850.6 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,815.523,522.007.7 %3.5995.55636.5036.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,008.171,731.0042.5 %5.0653.27600.698.0 %4.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์38,912.0441,949.90-7.8 %0.04,569.323,126.4131.6 %5.0
รวม 1,535,875 933,643 39.21 % 95,231 42,480 55.39 %