จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,664.90981.0063.2 %5.0548.46168.7169.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,665.264,675.9046.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,984.321,889.0036.7 %5.0681.58241.2564.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,674.631,998.0045.6 %5.0757.64144.8880.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร11,530.087,460.7035.3 %5.02,069.75798.0061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,868.261,404.0071.2 %5.0390.9751.1486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,870.13670.0086.2 %5.0448.4936.4191.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,669.43688.0081.3 %5.0322.81173.2546.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,831.36440.0088.5 %5.0253.3141.2283.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,886.88863.0077.8 %5.0303.0536.2488.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,729.30697.9481.3 %5.0360.4755.0884.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,790.44654.0082.7 %5.0268.9560.7177.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,751.09456.0087.8 %5.0383.7436.3990.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,326.286,910.45-59.7 %0.01,233.031,101.6710.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,072.812,897.0028.9 %5.01,137.96599.5447.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,116.121,565.0049.8 %5.0738.62131.3882.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 430,466.3034,530.12-13.3 %0.05,928.684,904.8517.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,649.311,850.0030.2 %5.0548.47361.0034.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,253.053,000.0042.9 %5.01,632.38627.0061.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,238.503,489.00-55.9 %0.0589.97227.1161.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,979.721,685.0066.2 %5.01,518.271,354.7010.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,638.453,575.1022.9 %5.01,328.12511.9161.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร10,631.3321,879.43-105.8 %0.05,808.10181.9396.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,599.161,963.2045.5 %5.01,251.02109.7091.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,997.69504.0074.8 %5.068.9220.3270.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,198.871,335.0058.3 %5.0776.6636.3895.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,925.36921.0068.5 %5.0662.56444.7532.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,366.453,229.704.1 %2.0525.40367.9230.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,049.775,541.00-9.7 %0.01,252.06712.5043.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,862.735,919.00-53.2 %0.01,042.88657.5736.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,452.4510,001.70-189.7 %0.0814.69240.3670.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,041.3519,783.93-23.3 %0.02,088.76283.3586.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,704.249,232.0032.6 %5.02,200.392,437.70-10.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,885.471,982.0081.8 %5.0776.66749.553.5 %1.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,215.552,257.0029.8 %5.0776.67281.5963.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,337.832,705.0037.6 %5.01,004.85521.5848.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,465.762,521.6027.2 %5.01,042.87598.5442.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,323.112,760.0036.2 %5.0757.6454.7992.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร38,226.283,914.0089.8 %5.0931.82596.2836.0 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 67,903.0937,222.4845.2 %5.01,311.25922.4529.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,696.18945.0065.0 %5.0567.4853.9690.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,366.761,565.0053.5 %5.0795.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,787.521,165.0058.2 %5.0605.51460.6023.9 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,810.684,447.467.6 %3.51,156.97509.8755.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,073.582,779.0031.8 %5.01,137.95246.1978.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,831.6342,880.64-1,019.1 %0.0954.32627.0034.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)29,878.598,659.3071.0 %5.02,800.341,012.3663.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 140,581.8614,045.1665.4 %5.01,629.68488.8370.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 211,855.2711,064.006.7 %3.01,776.861,209.6331.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร1,515.223,505.00-131.3 %0.0275.18733.40-166.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร70,671.2741,700.0041.0 %5.01,510.61807.5046.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร22,328.501,172.0094.8 %5.0906.09316.3565.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร31,493.2910,540.0066.5 %5.0834.97429.4048.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี25,730.48854.0096.7 %5.0835.56242.2571.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร17,745.4017,758.61-0.1 %0.01,876.351,486.1020.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,207.242,382.0025.7 %5.0776.66514.0333.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 215,981.154,510.1471.8 %5.01,482.691,597.20-7.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,786.91918.0067.1 %5.0605.51428.4329.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร11,537.038,161.1029.3 %5.03,233.411,970.4339.1 %5.0
รวม 630,722 395,103 37.36 % 68,300 34,014 50.20 %