จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,641.06619.0076.6 %5.0341.31126.0063.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,328.366,220.47-43.7 %0.0797.73286.7064.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,025.751,560.6048.4 %5.0474.3855.0288.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,885.352,117.0026.6 %5.0550.4474.1486.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา118,287.1716,440.0010.1 %5.02,742.25694.9274.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา221,775.2617,833.2018.1 %5.02,250.35784.3965.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,718.183,478.0039.2 %5.0283.8656.0180.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,635.452,101.0054.7 %5.0220.1661.9271.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,125.451,046.0074.6 %5.0351.5656.2384.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ5,168.21693.0086.6 %5.0324.2436.8288.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,842.251,900.0060.8 %5.0223.2369.9168.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,967.41565.0085.8 %5.0225.5944.6080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,028.10261.0093.5 %5.0186.6548.6174.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,987.44746.0085.0 %5.0222.2861.4072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,950.92443.0088.8 %5.0247.4288.6464.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,048.62389.0090.4 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,410.56499.0085.4 %5.0194.615.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,957.54664.0083.2 %5.0129.7173.8443.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,073.75522.0087.2 %5.0269.7155.3579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,847.55647.0083.2 %5.0193.3858.9169.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,987.23666.0083.3 %5.0173.0246.5973.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,534.141,517.0066.5 %5.0322.8582.2974.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,319.286,989.80-61.8 %0.01,005.04614.2238.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,255.852,915.0010.5 %5.0649.09921.50-42.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,028.532,204.0027.2 %5.0493.44226.5654.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,220.992,173.0048.5 %5.0892.770.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,210.612,050.0036.1 %5.0569.46257.3454.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,838.012,321.0039.5 %5.0893.80369.6958.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,079.881,382.0055.1 %5.0474.42196.5458.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,017.013,645.0027.3 %5.01,327.64474.9664.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,401.302,419.04-0.7 %0.0518.30510.541.5 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,392.223,499.6220.3 %5.01,284.91870.2832.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,821.882,287.0040.2 %5.0816.7167.7491.7 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,299.4226.0499.4 %5.0968.82190.0080.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,943.7925,175.00-262.6 %0.01,325.20125.3090.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,058.623,657.009.9 %4.5892.76388.5756.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,593.331,139.0068.3 %5.0672.990.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,171.521,777.5044.0 %5.0562.04187.0966.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,928.884,369.00-11.2 %0.0866.89336.0561.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,164.312,862.0044.6 %5.01,330.14390.0070.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,013.406,460.00-7.4 %0.01,120.96482.4057.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,998.072,790.0030.2 %5.0778.64276.1364.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,559.8712,953.18-71.3 %0.01,801.94110.1993.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,990.943,277.0070.2 %5.0645.55277.1457.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,486.484,354.003.0 %1.5797.68544.3831.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,816.724,634.0032.0 %5.01,139.97235.6079.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,013.763,860.5523.0 %5.01,177.97683.6042.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,107.185,408.00-5.9 %0.0816.75110.3486.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,703.026,229.0019.1 %5.0363.19205.9143.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,627.3310,191.0012.4 %5.0478.63147.2669.2 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 33,883.7154,387.96-60.5 %0.0566.03648.17-14.5 %0.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 75,258.0495,557.00-27.0 %0.01,140.131,198.50-5.1 %0.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 34,709.2930,854.6911.1 %5.0525.91285.6045.7 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 143,501.08110,123.5623.3 %5.07,874.8452.9099.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,914.63927.0068.2 %5.0281.77186.7533.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,376.334,453.00-1.8 %0.0974.70139.6485.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,334.493,626.0016.3 %5.0721.59452.0337.4 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,717.498,330.00-45.7 %0.01,558.33593.6161.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,771.052,238.0040.7 %5.0797.81146.1681.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา25,265.296,665.7073.6 %5.01,347.001,027.6323.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา91,720.673,965.7695.7 %5.0748.81293.5160.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,622.2623,714.99-20.9 %0.06,540.5278.6198.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑12,152.0014,019.70-15.4 %0.01,618.98840.3048.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 243,766.21885.7898.0 %5.02,695.8911,689.53-333.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,299.264,767.99-267.0 %0.0356.85431.39-20.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา69,819.41114,540.00-64.1 %0.01,417.802,190.61-54.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์24,293.9426,796.00-10.3 %0.0616.61701.49-13.8 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา18,801.8618,504.001.6 %0.5447.52133.5070.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 100,762.8256,631.4243.8 %5.0624.55330.3847.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 17,770.5520,520.25-15.5 %0.0658.18973.58-47.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา142,398.2722,837.0084.0 %5.0523.85649.49-24.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 20,105.1413,287.8433.9 %5.0463.18713.05-53.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 64,260.7527,080.0057.9 %5.0530.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,364.2221,027.36-124.6 %0.01,517.811,729.27-13.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,734.801,383.0063.0 %5.0778.66703.959.6 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,150.982,500.0020.7 %5.0417.37263.3136.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,086.3322,764.97-33.2 %0.03,381.953,241.164.2 %2.0
รวม 1,257,129 904,364 28.06 % 74,663 41,766 44.06 %