จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,486.08340.0086.3 %5.0654.04218.8766.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก18,923.418,467.7255.3 %5.067.0353.6520.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด19,755.1624,288.76-22.9 %0.089.82251.74-180.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก10,187.8011,724.50-15.1 %0.055.1936.4534.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,238.585,136.72-58.6 %0.0977.32480.8850.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,022.241,837.0039.2 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก16,628.9312,386.0025.5 %5.02,802.851,076.3961.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด20,425.0522,288.20-9.1 %0.02,896.491,035.5964.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก6,200.235,373.9813.3 %5.01,186.492,095.70-76.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,092.842,424.2740.8 %5.01,262.57906.6728.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,064.941,665.0045.7 %5.0901.2569.1892.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,031.081,285.0057.6 %5.0882.24506.7442.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,507.052,711.0022.7 %5.01,205.511,158.053.9 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,057.812,752.68-33.8 %0.0608.41652.65-7.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,397.803,392.0022.9 %5.01,566.811,217.6022.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)10,866.492,726.4674.9 %5.01,072.40359.8266.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,530.997,983.8836.3 %5.01,086.51267.7175.4 %5.0
ท่าอากาศยานตาก19,994.255,010.0074.9 %5.0176.3019.9088.7 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด69,894.21138,777.59-98.6 %0.01,210.99545.5055.0 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,732.471,050.0071.9 %5.01,148.460.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,100.139,812.4830.4 %5.05,314.29110.1397.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,919.88384.0086.8 %5.097.2382.0115.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,120.09250.0077.7 %5.033.8226.7021.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,120.09168.0085.0 %5.082.557.8290.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,769.27869.0068.6 %5.0939.29106.4088.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,974.77545.0081.7 %5.0298.17273.048.4 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,608.773,458.824.2 %2.01,129.45617.1845.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก8,663.5122,920.00-164.6 %0.01,795.012,705.74-50.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก13,318.716,889.0048.3 %5.02,213.360.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,312.781,697.00-29.3 %0.0958.29261.0472.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก100,497.797,888.0792.2 %5.04,629.28223.9295.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,156.481,992.0075.6 %5.0958.29524.0045.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,020.323,487.8930.5 %5.0811.28524.2835.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,285.131,732.0047.3 %5.0996.33537.0246.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,261.731,505.5253.8 %5.0763.24271.4264.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,643.512,454.3032.6 %5.0787.1639.7095.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก8,813.912,952.9366.5 %5.0444.45700.34-57.6 %0.0
เรือนจำกลางตาก 39,235.6046,592.38-18.8 %0.01,161.99407.7164.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,709.16843.0068.9 %5.0692.07160.1776.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,808.333,280.0043.5 %5.01,890.06780.4558.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,969.07812.0072.7 %5.0545.64683.39-25.2 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,262.124,207.5020.0 %5.0996.33239.4076.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,403.293,626.6017.6 %5.01,338.61326.0075.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก22,427.913,646.5083.7 %5.08,792.90442.6695.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 136,602.009,031.5175.3 %5.05,673.92528.1090.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 23,120.148,161.7264.7 %5.02,759.321,040.5662.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,106.524,648.0823.9 %5.0414.61570.55-37.6 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก5,192.3038,410.20-639.8 %0.0297.06536.27-80.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก18,798.0630,158.80-60.4 %0.01,094.784,428.59-304.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก43,521.1727,124.0037.7 %5.01,368.17684.0050.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด81,845.903,699.0095.5 %5.01,247.361,932.20-54.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก15,233.3618,281.00-20.0 %0.01,351.192,743.39-103.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,036.522,921.0027.6 %5.01,319.60769.1141.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,561.36662.0074.2 %5.0692.08255.5563.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก39,434.8313,620.0065.5 %5.06,433.734,138.0035.7 %5.0
รวม 781,892 550,352 29.61 % 81,092 38,633 52.36 %