จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,610.24993.0062.0 %5.0482.43145.0769.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,155.575,081.0037.7 %5.054.6169.16-26.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,085.201,746.0043.4 %5.0680.02239.1664.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,005.672,059.0031.5 %5.0634.540.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย15,125.907,683.6049.2 %5.01,927.65864.4555.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,386.992,093.0052.3 %5.0250.2051.3079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,303.24977.0077.3 %5.0328.1470.9878.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,006.67747.0081.4 %5.0261.6548.2781.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,940.941,058.0073.2 %5.0468.51128.9172.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,412.83828.0081.2 %5.0296.0043.7085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,030.60948.0076.5 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,814.36529.0086.1 %5.0224.88133.0040.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,880.09720.0081.4 %5.0289.79114.0060.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,844.72689.0082.1 %5.0345.94168.0451.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย4,797.647,379.20-53.8 %0.01,319.142,070.81-57.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,313.921,763.0046.8 %5.0615.57184.4970.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,970.572,169.0045.4 %5.01,090.27873.1619.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,167.041,344.0057.6 %5.0710.63219.7469.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,202.35689.0078.5 %5.0710.63449.8236.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,830.583,658.0046.4 %5.02,231.911,344.8739.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,111.142,847.20-34.9 %0.0537.69354.9134.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,935.422,632.0033.1 %5.01,128.98346.8969.3 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย3,092.853,685.00-19.1 %0.0634.56326.4048.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย6,561.8315,210.00-131.8 %0.01,471.27362.7075.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,468.071,613.3553.5 %5.0824.72218.5073.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,658.20504.5086.2 %5.074.5654.2327.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,145.801,009.0067.9 %5.0748.660.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,845.29627.0078.0 %5.0577.52379.7234.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,603.902,162.7040.0 %5.0824.72200.1975.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย6,864.1028,043.99-308.6 %0.01,224.064,250.45-247.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย4,813.755,600.00-16.3 %0.01,376.19410.0270.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,295.081,652.0068.8 %5.0805.7185.7989.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,202.3816,031.62-208.2 %0.01,224.06163.6586.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,264.35502.0084.6 %5.0748.66400.9046.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,550.824,676.00-31.7 %0.0862.76733.4915.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,653.594,846.00-4.1 %0.01,319.14375.0571.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,034.331,887.0062.5 %5.0621.86426.6431.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,004.582,208.0026.5 %5.0634.5651.7991.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,514.501,872.0082.2 %5.0710.63557.4321.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย31,934.7825,137.0021.3 %5.0721.67819.85-13.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,613.401,101.0057.9 %5.0482.4478.0183.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,886.912,487.7836.0 %5.0748.66232.4069.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,022.841,045.2065.4 %5.0596.53579.592.8 %1.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,651.474,321.107.1 %3.5909.68715.5821.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,334.093,040.008.8 %4.0767.68425.0144.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,101.645,155.00-1.0 %0.01,674.63850.2549.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,227.624,827.80-49.6 %0.0729.64138.3481.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 114,173.6615,628.03-10.3 %0.01,998.82446.4977.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 230,082.9910,809.5564.1 %5.02,105.880.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)7,662.258,139.60-6.2 %0.03,666.52796.2878.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,774.315,552.10-212.9 %0.0282.77760.38-168.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย58,054.5971,620.00-23.4 %0.01,227.38536.6056.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย70,690.8849,432.0030.1 %5.0787.68474.8339.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย13,272.4022,960.63-73.0 %0.0737.831,320.00-78.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย21,001.4821,436.00-2.1 %0.0630.06495.4121.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย44,025.0415,909.3663.9 %5.0831.59877.80-5.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง69,921.0524,276.0065.3 %5.0771.42874.50-13.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย7,531.1014,380.89-91.0 %0.01,428.031,332.856.7 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,409.323,340.002.0 %1.0748.66367.2750.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย2,940.03953.0067.6 %5.0520.46217.2058.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย27,802.3214,080.1049.4 %5.04,397.7346,391.77-954.9 %0.0
รวม 608,619 466,395 23.37 % 56,278 75,698 -34.51 %