จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,571.99766.0078.6 %5.0160.7662.1461.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4648,599.695,877.5099.1 %5.03,481.8891.0397.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก214,478.3025,117.3088.3 %5.0286.73248.8813.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก22,723.1220,599.009.3 %4.558.91187.55-218.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,676.255,436.70-47.9 %0.0993.44131.1186.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,931.752,111.0028.0 %5.0689.19108.4184.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,358.262,088.0037.8 %5.0532.47102.0580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 716,765.1119,776.00-18.0 %0.03,696.16548.4185.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก36,250.2723,262.0035.8 %5.03,085.21987.6068.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,777.658,516.20-78.3 %0.02,128.701,460.4231.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,056.147,022.00-38.9 %0.01,449.831,313.649.4 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,002.971,732.0042.3 %5.0247.21121.2650.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,371.971,999.0054.3 %5.01,240.64719.0542.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,056.541,982.0035.2 %5.0515.50321.9437.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 317,440.6481,585.40-367.8 %0.06,745.455,360.2020.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,639.821,591.0065.7 %5.01,886.41359.6380.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,255.41993.0069.5 %5.0841.30417.4350.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,124.944,086.0020.3 %5.01,601.962,017.02-25.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,625.624,903.2712.8 %5.01,526.171,199.5721.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,769.253,370.0029.3 %5.01,449.83147.5089.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 30,601.7723,114.4724.5 %5.02,135.77877.4058.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,252.283,087.28-146.5 %0.0259.86680.88-162.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,118.934,628.009.6 %4.51,563.92508.8167.5 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,693.452,214.0040.1 %5.0993.43459.5853.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,445.333,065.0031.1 %5.01,887.201,565.0917.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก14,042.6323,309.11-66.0 %0.02,093.91337.8483.9 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก389,078.03187,390.0251.8 %5.01,116.14855.0023.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 13,469.7610,212.0024.2 %5.04,429.012,971.9532.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,557.653,455.762.9 %1.0898.35296.4067.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,029.086,070.4524.4 %5.01,469.04153.9089.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)17,742.6319,975.00-12.6 %0.05,663.951,959.7565.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 97,305.334,615.2036.8 %5.02,928.97702.0576.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,287.07325.0090.1 %5.079.5037.9952.2 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก683,759.561,995.0099.7 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,254.521,290.0060.4 %5.0841.3037.9995.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก4,137.25410.0090.1 %5.01,202.60305.9074.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,170.533,274.0021.5 %5.0871.20269.4169.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,778.6835,555.00-357.1 %0.02,058.341,633.2720.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,164.554,948.00-18.8 %0.0817.71725.8711.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,348.951,285.0070.5 %5.0445.63102.4977.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,601.1920,631.25-212.5 %0.01,659.00157.9890.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,019.429,949.9323.6 %5.02,360.281,165.6550.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,252.831,883.0042.1 %5.0552.38717.62-29.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,849.423,882.00-0.8 %0.01,031.46693.5032.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,542.902,882.0018.7 %5.0936.400.00100.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,674.157,420.00-58.7 %0.01,126.56521.8853.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,677.254,500.003.8 %1.5743.03100.2786.5 %5.0
สพ.พิษณุโลก25,230.113,465.0086.3 %5.0550.02374.3031.9 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 105,203.88110,819.00-5.3 %0.01,849.141,796.202.9 %1.0
รจจ.พิษณุโลก 56,990.2061,326.98-7.6 %0.01,330.571,006.8824.3 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก25,292.4323,333.257.7 %3.5877.29602.7931.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 614,703.0513,335.019.3 %4.53,180.511,602.8549.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,804.17420.0085.0 %5.0651.15105.7683.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,647.162,180.0040.2 %5.0955.40390.2459.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก20,892.2516,706.9920.0 %5.02,146.51853.1060.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,196.311,164.5263.6 %5.0689.17166.4475.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,266.173,510.0044.0 %5.01,487.84573.6361.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,374.641,631.0051.7 %5.01,002.262.8599.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,839.704,842.00-26.1 %0.0898.35270.0569.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)15,088.328,741.0042.1 %5.03,323.81876.0173.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,167.13277.1976.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 218,400.0911,467.3537.7 %5.02,570.29829.6867.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 336,864.3510,429.0071.7 %5.02,018.67611.6369.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 774,696.695,097.5593.2 %5.0365.42879.98-140.8 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล29,447.5219,660.0533.2 %5.0543.121,597.93-194.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก73,102.3894,689.00-29.5 %0.01,776.71172.2290.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว19,186.0220,181.00-5.2 %0.0836.91552.9033.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกไม่ครบ77,147.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ399.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก464,037.9721,050.0095.5 %5.06,512.19877.1186.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก31,639.042,144.8493.2 %5.0958.83959.65-0.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย33,560.6317,247.7648.6 %5.01,014.80999.981.5 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,050.2735,326.99-95.7 %0.02,430.941,327.2845.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก10,970.5415,700.00-43.1 %0.03,579.62371.0289.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก20,406.054,472.0078.1 %5.02,422.19728.0969.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,183.641.00100.0 %5.01,352.43335.0275.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก27,861.7114,533.3047.8 %5.02,017.43379.8381.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,378.532,405.0028.8 %5.0879.35377.0657.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,691.579,484.00-102.1 %0.01,231.5420.1598.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,471.89748.0069.7 %5.01,272.3518.3798.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,894.841,231.0057.5 %5.0426.53274.6935.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 651,560.7844,309.6314.1 %5.011,520.109,310.0319.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก54,161.629,226.0083.0 %5.012,221.423,252.8073.4 %5.0
รวม 3,533,425 1,205,058 65.90 % 148,155 66,520 55.10 %