จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,701.79918.0066.0 %5.0466.46182.6560.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,914.911,201.0058.8 %5.0543.7391.1683.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,051.022,005.0034.3 %5.0599.570.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร22,724.8214,709.0035.3 %5.02,710.35778.0071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,199.101.00100.0 %5.0200.9755.1072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,884.43869.0077.6 %5.0273.2391.2066.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,849.481,015.0073.6 %5.0368.7772.9280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,814.51682.0082.1 %5.0222.3891.2559.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,786.21829.0078.1 %5.0314.25109.2765.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,751.38695.0081.5 %5.0245.4391.0162.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,755.69916.0075.6 %5.0201.3490.5955.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,903.57425.0089.1 %5.0178.6690.4949.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,032.94515.0087.2 %5.0221.1748.7977.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,146.353,186.0023.2 %5.01,055.961,049.230.6 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,670.912,387.0035.0 %5.0633.11672.60-6.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,234.531,819.0043.8 %5.0637.61143.0577.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,932.961,432.0051.2 %5.0561.54610.66-8.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,874.092,127.0056.4 %5.01,374.611,112.2419.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,251.373,968.00-76.2 %0.0515.23467.629.2 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,320.291,370.0068.3 %5.01,132.02760.4132.8 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,441.382,872.0016.5 %5.0746.17198.8373.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,757.698,729.00-29.2 %0.01,398.25243.7982.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,346.861,195.0064.3 %5.0732.6957.1492.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,683.96654.0061.2 %5.050.6025.6749.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,300.121,149.0065.2 %5.0713.6754.7992.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,862.891,306.0054.4 %5.0523.51354.6732.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,651.893,307.009.4 %4.5846.78213.9774.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร5,338.828,735.00-63.6 %0.01,284.15265.5079.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร4,938.126,446.00-30.5 %0.01,360.21776.6642.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,385.021,979.0041.5 %5.0732.69357.8351.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,321.2812,378.31-95.8 %0.01,512.34116.2092.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,385.482,729.2019.4 %5.0694.65329.7052.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร10,864.042,190.1079.8 %5.0903.83413.0054.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,150.093,734.0010.0 %5.01,036.94430.2958.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,655.172,692.0026.4 %5.0846.78361.9057.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,041.774,876.00-60.3 %0.0580.56108.5481.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,633.962,220.0079.1 %5.0694.65332.5052.1 %5.0
รจจ.พิจิตร 36,089.7830,824.5514.6 %5.0742.81617.8716.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,665.361,035.0061.2 %5.0447.4550.2488.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,413.531,308.0061.7 %5.0732.69248.4866.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,010.33674.7077.6 %5.0423.39256.1839.5 %5.0
สปส.จ.พิจิตร6,342.704,595.5027.5 %5.0884.81390.7355.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,677.554,309.74-17.2 %0.0846.81346.9959.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,910.274,456.76-14.0 %0.0770.7234.4695.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 128,690.4416,229.7643.4 %5.01,197.96251.0379.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 231,953.3012,632.7060.5 %5.01,311.44512.5660.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,058.344,620.938.6 %4.0332.82665.36-99.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร128,745.2270,543.5045.2 %5.0887.76627.9529.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร21,167.8816,871.0020.3 %5.0720.241,153.50-60.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร34,853.3120,180.5342.1 %5.0613.381,606.97-162.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร10,192.0323,262.00-128.2 %0.01,700.321,259.7625.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,936.692,483.4315.4 %5.0656.65338.0448.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,486.186,806.00-51.7 %0.01,494.52445.5570.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,849.42322.0088.7 %5.0549.47300.4345.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร16,549.4715,827.004.4 %2.03,794.353,499.667.8 %3.5
รวม 519,151 345,244 33.50 % 45,222 23,856 47.25 %