จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,151.93796.0074.7 %5.0533.82147.4872.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,177.3312,362.7838.7 %5.081.9576.007.3 %3.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์6,508.524,509.1030.7 %5.0185.0635.2481.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์5,485.553,364.8938.7 %5.0895.13237.5173.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,179.621,461.0054.1 %5.0781.3954.6893.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์10,935.938,044.0026.4 %5.02,947.551,042.2164.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์4,619.760.01100.0 %5.0422.43116.5472.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,034.95872.0078.4 %5.0385.2472.3981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,959.89717.0085.5 %5.0285.9254.6680.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,896.63530.0086.4 %5.0416.3573.2282.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,421.45623.0085.9 %5.0345.3353.6184.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,114.24590.0085.7 %5.0368.34108.9570.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,889.26694.0082.2 %5.0523.3772.9186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,278.96741.0082.7 %5.0326.8273.2777.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,749.53163.0095.7 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,826.59123.0097.5 %5.0344.05145.3257.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,725.82550.0085.2 %5.0310.675.8898.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,400.973,650.0032.4 %5.01,427.57712.5050.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,915.114,308.9912.3 %5.01,218.401,132.367.1 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,185.111,334.0058.1 %5.0838.08437.8447.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,571.43980.0072.6 %5.0704.97323.0054.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,913.612,735.0069.3 %5.02,131.17989.8653.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,775.642,683.00-51.1 %0.0517.26493.384.6 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,508.462,490.9854.8 %5.01,503.64686.0654.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,968.634,390.00-47.9 %0.0752.97302.1059.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์13,009.4613,444.00-3.3 %0.01,373.230.09100.0 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์73,941.7328,981.4060.8 %5.0699.65262.5062.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,509.8712,881.00-3.0 %0.04,635.273,750.5019.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,435.152,368.2031.1 %5.0933.16234.9074.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,676.131,018.0039.3 %5.075.5971.445.5 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,406.851,128.0066.9 %5.0933.1641.8895.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,703.23864.7076.7 %5.0762.0183.2189.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,714.843,894.7617.4 %5.01,028.23436.6957.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,982.164,862.3451.3 %5.01,503.641,529.50-1.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,401.156,030.60-11.7 %0.01,062.41546.3448.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,446.032,900.0055.0 %5.01,161.35312.4873.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์12,975.8411,921.768.1 %4.01,221.11216.6082.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,694.902,504.4076.6 %5.0743.00278.2262.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,079.494,519.0011.0 %5.0990.21867.8112.4 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,492.934,665.0028.2 %5.01,902.97384.9479.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,055.291,484.1075.5 %5.0933.15317.3066.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์5,722.203,206.0044.0 %5.0598.2572.7787.8 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,982.492,761.0065.4 %5.02,280.74484.5078.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์58,745.5639,912.4032.1 %5.01,322.031,778.13-34.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,886.451,220.0068.6 %5.0609.89228.4662.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์5,015.152,670.9646.7 %5.0985.791,504.84-52.7 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,033.791,610.0060.1 %5.0819.42311.3562.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ�5,283.154,149.3621.5 %5.0997.00837.8816.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,050.751,340.6066.9 %5.01,180.37829.3129.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์15,464.728,710.0043.7 %5.05,363.89493.0590.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 323,509.0613,224.4743.7 %5.01,837.531,094.7240.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)32,977.6610,065.3669.5 %5.02,740.78847.3369.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 124,533.5120,068.9818.2 %5.01,596.33445.9372.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 219,480.6310,896.0044.1 %5.01,770.29509.2471.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์33,550.6812,398.0063.0 %5.0357.22701.37-96.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,293.904,515.90-5.2 %0.0366.92721.74-96.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์199,292.92108,681.0045.5 %5.01,824.671,346.8626.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์24,671.482,020.0091.8 %5.01,115.85750.0032.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์39,500.1921,300.0046.1 %5.0837.49103.5587.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน42,791.2822,960.0046.3 %5.0944.67835.0511.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี24,662.1421,344.0013.5 %5.01,100.50996.839.4 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์12,543.5117,600.00-40.3 %0.02,619.002,165.4817.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,192.412,650.6236.8 %5.0952.53681.1528.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,837.271,100.0061.2 %5.0685.95361.0047.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์25,359.004,090.0083.9 %5.06,012.145,901.221.8 %0.5
รวม 936,100 500,675 46.51 % 77,620 40,783 47.46 %