จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,859.83516.0082.0 %5.0452.37166.2563.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี18,507.6612,625.4231.8 %5.083.05218.50-163.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,265.972,114.0035.3 %5.0680.56158.5076.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,243.361,878.0042.1 %5.0661.5496.8485.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,911.65934.0690.6 %5.02,391.44726.7569.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,007.611,832.0063.4 %5.0306.3054.1582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,017.80509.0087.3 %5.0327.8576.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,491.18788.0077.4 %5.0336.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,916.271,309.0066.6 %5.0209.6985.5059.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,988.51782.0080.4 %5.0200.4680.5659.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,181.12917.0078.1 %5.0231.1495.0058.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,571.871,079.0076.4 %5.0309.3363.6579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,395.591,099.0075.0 %5.0309.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,788.54722.0087.5 %5.0316.5395.0070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,876.86941.0075.7 %5.0323.0678.7075.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,474.214,111.4551.5 %5.01,174.971,117.584.9 %2.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,296.041.00100.0 %5.0623.51436.1030.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,078.122,778.0031.9 %5.0965.80948.431.8 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,013.841,213.0069.8 %5.0693.46475.6031.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,040.721,616.0046.9 %5.0585.48569.222.8 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,267.772,805.0034.3 %5.01,060.881,627.13-53.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,774.953,056.0019.0 %5.0655.14790.77-20.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,308.152,666.0049.8 %5.01,441.20627.3456.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,124.503,836.0225.1 %5.01,022.85589.5142.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,897.763,484.9474.9 %5.01,669.39330.4780.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,087.1412,428.61-12.1 %0.04,209.605,388.75-28.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,598.081,648.0054.2 %5.0813.67663.1018.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี6,900.057,263.79-5.3 %0.02,087.741,083.0048.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,585.781,243.0065.3 %5.0813.67110.0286.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,113.67635.0087.6 %5.0585.48286.6551.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,956.294,259.10-7.7 %0.0851.70327.5161.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี6,329.815,559.0412.2 %5.01,079.89351.4167.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี12,370.745,848.0052.7 %5.01,289.071,180.908.4 %4.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี5,198.441,776.0065.8 %5.0927.77187.2579.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,385.9010,390.15-40.7 %0.01,650.37135.3191.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,435.4113,816.094.3 %2.02,443.85457.3081.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี8,631.571,590.0081.6 %5.0794.65285.0064.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,687.143,522.5324.8 %5.0832.69675.1718.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,056.942,632.0048.0 %5.0946.78608.5535.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,755.893,120.0034.4 %5.01,213.01725.4940.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี4,157.153,000.0027.8 %5.0737.6160.0991.9 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี19,502.309,495.0051.3 %5.0509.63468.358.1 %4.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 79,057.7877,694.421.7 %0.51,309.01997.4023.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,731.23688.0074.8 %5.0471.3866.5085.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,815.702,978.0022.0 %5.0676.09237.5064.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี30,008.3418,693.0037.7 %5.02,029.27511.5074.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,885.07941.0075.8 %5.0604.49250.4858.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,727.704,291.009.2 %4.5927.77744.0119.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,986.941,520.5061.9 %5.0591.03256.5056.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,476.943,923.00-12.8 %0.0870.72455.5047.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,527.073,710.0018.0 %5.0536.84508.295.3 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,198.935,681.0030.7 %5.02,135.28393.9381.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1648,271.6915,284.2397.6 %5.0983.92518.1947.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 221,503.8710,111.0553.0 %5.01,096.36270.1875.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 347,702.1111,175.5876.6 %5.01,398.10802.1642.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,292.461.00100.0 %5.0425.760.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี79,151.60115,479.00-45.9 %0.01,341.47970.5027.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี116,340.2239,626.9965.9 %5.0822.541,405.16-70.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี28,642.0042,499.00-48.4 %0.0946.571,500.00-58.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส23,987.3024,265.00-1.2 %0.0747.11796.73-6.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง39,929.5410,113.5074.7 %5.0766.16528.2031.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง72,993.1820,416.0672.0 %5.0689.63906.83-31.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี20,711.7323,890.00-15.3 %0.01,885.851,318.9030.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,500.513,638.2019.2 %5.0782.83408.9947.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม9,159.0410,979.00-19.9 %0.02,281.97148.6793.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,364.381,190.0064.6 %5.0623.51260.7858.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี36,150.4212,856.0064.4 %5.03,553.814,705.74-32.4 %0.0
รวม 1,567,168 603,484 61.49 % 67,316 41,467 38.40 %