จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,553.78948.0079.2 %5.0346.23154.5155.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,624.413,651.39-0.7 %0.0612.81203.3266.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,737.002,325.0037.8 %5.0574.7873.3987.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 628,131.086,133.7678.2 %5.05,251.83400.3292.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม124,091.3414,918.1138.1 %5.02,761.61455.0583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 225,514.8820,737.5018.7 %5.02,277.45608.5473.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,124.061,873.0089.7 %5.0446.990.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,228.491,018.0094.1 %5.0256.2447.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,719.321,002.0078.8 %5.0353.7757.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,512.441,202.0078.2 %5.0281.0567.4576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,105.00647.0084.2 %5.0344.2147.5086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,873.631,713.0064.9 %5.0197.2673.5362.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,695.343,040.0046.6 %5.0365.24113.0869.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,618.471,522.0072.9 %5.0258.34105.6459.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,793.826,120.1355.6 %5.02,361.441,354.8442.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,868.874,190.00-8.3 %0.0835.21327.1060.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,454.644,558.00-31.9 %0.0783.24763.492.5 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม4,820.332,382.0050.6 %5.0898.05642.8628.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,298.911,239.0062.4 %5.0575.57228.1160.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,293.951,120.0066.0 %5.0574.78220.7361.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,006.90995.0066.9 %5.0593.78292.1350.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,266.427,407.1534.3 %5.01,506.571,452.133.6 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,534.911,808.0067.3 %5.02,133.252,020.655.3 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม2,961.033,460.65-16.9 %0.0405.80330.7318.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,004.023,609.0027.9 %5.01,145.25401.0065.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,548.451,769.0050.1 %5.0596.3742.7892.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,267.9918,230.26-12.1 %0.01,848.84204.1589.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,589.441,635.0054.4 %5.0688.86674.662.1 %1.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)12,750.157,093.0144.4 %5.0671.78743.50-10.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,486.321,245.0064.3 %5.0650.85101.8484.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,030.53600.0080.2 %5.0460.69131.1071.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,564.323,883.0014.9 %5.0674.52212.9368.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,780.473,492.6839.6 %5.01,339.04665.8050.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,009.974,229.0029.6 %5.01,493.99416.4572.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม6,063.31923.0084.8 %5.0955.88180.5081.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,490.3113,226.068.7 %4.03,275.0592.0997.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,335.011,745.9084.6 %5.0726.91405.7144.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,777.013,028.5719.8 %5.0764.94589.0023.0 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,960.881,266.0068.0 %5.0692.38147.3578.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,270.844,917.0032.4 %5.01,505.47739.2950.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม6,308.056,560.00-4.0 %0.0783.9484.3389.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา31,222.4912,000.0061.6 %5.0981.91330.1366.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา20,908.5412,000.0042.6 %5.01,002.30472.4652.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร40,577.1236,133.1011.0 %5.01,948.52751.0061.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี33,405.4714,158.0057.6 %5.01,940.47410.5778.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,827.226,498.8740.0 %5.01,083.57334.0069.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก22,552.4150,969.80-126.0 %0.0745.56478.4135.8 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม163,779.11180,088.00-10.0 %0.01,775.571,333.8024.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม681.001,077.00-58.1 %0.0214.26146.5031.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม6,241.171.00100.0 %5.01,259.360.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,836.0512,960.00-237.8 %0.0650.85409.2437.1 %5.0
สปส.จ.นครปฐม14,204.8913,780.333.0 %1.52,191.141,172.3846.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,310.962,205.0048.9 %5.0974.12746.5223.4 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,691.752,040.0044.7 %5.0899.09135.6584.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม13,999.404,533.0067.6 %5.0621.37176.5771.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 126,242.8313,609.0948.1 %5.01,181.82486.0858.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 222,181.069,455.8157.4 %5.0938.75491.3147.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,768.3113,059.26-92.9 %0.0339.85672.01-97.7 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม65,631.2814,557.2677.8 %5.0461.36665.22-44.2 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง28,920.2630,923.95-6.9 %0.0647.70656.11-1.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม158,198.3940,730.0074.3 %5.0883.87450.0349.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม51,122.137,754.1784.8 %5.0370.321,021.52-175.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม33,201.0939,702.00-19.6 %0.0558.91369.9433.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)54,890.1321,686.4060.5 %5.0463.31331.8128.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล49,833.9324,192.0051.5 %5.0480.62348.8727.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,980.6520,423.86-127.4 %0.01,213.071,662.99-37.1 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)287,894.22391,542.00-36.0 %0.01,592.621,755.64-10.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,758.742,776.0026.1 %5.0745.93626.6616.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,860.981,430.0050.0 %5.0403.62202.5749.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบ60,969.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,321.85ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม41,269.6222,489.1645.5 %5.03,660.284,770.00-30.3 %0.0
รวม 1,540,057 1,174,238 23.75 % 73,500 37,282 49.28 %