จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,518.651,350.0046.4 %5.0166.3636.6278.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,244.011,742.0046.3 %5.0481.42115.2476.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,251.071,456.0055.2 %5.0481.4236.9192.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 124,661.4715,073.9738.9 %5.03,037.69488.3083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 231,249.0920,848.0033.3 %5.03,309.57304.3190.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,479.686,460.2713.6 %5.0279.3162.7077.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,639.147,201.86-55.2 %0.01,013.85699.6131.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,752.372,739.0027.0 %5.0728.63260.9764.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,096.721,557.0049.7 %5.0424.37195.7653.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,170.541,382.0056.4 %5.0443.3962.9985.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,280.862,151.0034.4 %5.0452.24392.4513.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,858.722,635.00-41.8 %0.0351.47239.8931.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,661.265,456.00-17.0 %0.01,032.87716.7530.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,168.4316,375.00-61.0 %0.01,165.98146.3087.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,500.682,039.0041.8 %5.0576.50235.7259.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,711.471,032.0072.2 %5.0671.5982.0587.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,000.331,523.0049.2 %5.0367.33368.12-0.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,957.824,741.77-19.8 %0.0728.63430.3540.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร10,440.8536,995.00-254.3 %0.01,566.731,166.6225.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,136.081,686.0059.2 %5.0785.69368.1453.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,336.491,653.0050.5 %5.0451.58114.7774.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,778.8012,331.30-113.4 %0.01,288.22106.8891.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,903.361,127.0061.2 %5.0348.31106.4069.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,672.402,096.0042.9 %5.0652.57220.7466.2 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,528.013,328.005.7 %2.5595.52117.3280.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,591.363,540.9522.9 %5.0595.52259.3756.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,140.944,975.00-20.1 %0.0519.4573.8185.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,654.072,569.0078.0 %5.0764.58351.8554.0 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 60,428.8461,104.90-1.1 %0.0920.20821.0010.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 76,795.6515,696.00-131.0 %0.01,806.181,020.9943.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,869.061,350.0052.9 %5.0329.3050.3984.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,387.0815,836.67-52.5 %0.02,211.88609.8572.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,327.474,781.00-10.5 %0.0842.73353.5058.1 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,435.3316,708.00-77.1 %0.01,649.71603.2563.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,792.79163.0095.7 %5.0690.600.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,803.697,084.789.2 %4.52,177.1713.7199.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร20,795.653,551.6482.9 %5.0301.34116.5361.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร23,027.269,882.9557.1 %5.01,138.81364.0468.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,324.733,382.8179.3 %5.0272.45350.76-28.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร79,071.0289,828.00-13.6 %0.01,196.78882.4726.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว40,789.5321,132.0048.2 %5.0386.44541.50-40.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,412.007,090.6637.9 %5.01,098.20622.6943.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,114.053,267.3036.1 %5.0747.65720.893.6 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,810.651.00100.0 %5.0310.28140.2054.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร67,322.2631,832.0152.7 %5.013,438.226,656.9450.5 %5.0
รวม 547,892 458,757 16.27 % 52,799 21,631 59.03 %