จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,215.48854.0073.4 %5.0259.3936.8285.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,979.721,492.0049.9 %5.0392.78156.3360.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,620.201,893.0027.8 %5.0354.7548.6086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง12,891.3410,854.2015.8 %5.01,666.86376.2077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,169.291,592.0061.8 %5.0193.640.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,393.56899.0079.5 %5.0246.1795.0061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,900.00319.0091.8 %5.0145.2443.9869.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,883.38515.0086.7 %5.0127.7085.5033.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,903.03296.0092.4 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,478.06488.0086.0 %5.0140.5095.0032.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,138.3677.0093.2 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,550.111,713.0051.7 %5.0601.96402.9133.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,976.811,640.0058.8 %5.0792.12480.8439.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,142.39520.8783.4 %5.0506.8847.1290.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,206.831,090.0066.0 %5.0430.82524.07-21.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,662.051,789.0051.1 %5.0620.95681.52-9.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,101.384,436.40-111.1 %0.0386.40180.3353.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,981.712,327.00-17.4 %0.0830.15598.2427.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,228.3017,692.48-44.7 %0.0887.20220.3075.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,412.43953.0072.1 %5.0563.93267.8052.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,546.53879.0075.2 %5.0582.9551.5591.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,887.06549.0081.0 %5.0316.7247.5085.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,366.603,479.00-3.3 %0.0525.9073.5086.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง13,399.0228,758.00-114.6 %0.01,457.681,417.262.8 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,675.564,147.0011.3 %5.0792.12608.0023.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,285.731,841.0044.0 %5.0563.93299.0747.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,627.9911,624.98-52.4 %0.01,229.4799.0691.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,409.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5430.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,444.752,137.0038.0 %5.0582.95202.5065.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,485.171,678.0062.6 %5.0659.01696.69-5.7 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,314.571,629.0062.2 %5.0639.99216.3766.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,144.872,524.0039.1 %5.0392.7855.2385.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,271.281,683.0048.6 %5.0568.42176.8368.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 39,047.3165,275.32-67.2 %0.0622.79655.33-5.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง520.60951.00-82.7 %0.0278.6991.2867.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,926.92792.0072.9 %5.0269.61111.5958.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,647.195,173.64-41.9 %0.0601.96437.9527.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,244.022,764.0014.8 %5.0449.830.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,625.404,100.00-13.1 %0.0572.86207.8763.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง20,675.0415,367.8325.7 %5.01,017.12571.0143.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,229.523,827.199.5 %4.5264.25264.100.1 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง63,861.4670,340.00-10.1 %0.01,017.701,129.99-11.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง16,881.6415,424.088.6 %4.0293.851,191.44-305.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ30,766.3117,149.0044.3 %5.0368.70232.7536.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,928.7316,639.84-180.7 %0.0977.451,548.03-58.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,314.272,649.0020.1 %5.0525.90268.5248.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,851.52635.0077.7 %5.0335.74179.5246.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง16,978.557,264.1457.2 %5.02,236.862,668.81-19.3 %0.0
รวม 360,782 340,722 5.56 % 27,114 17,892 34.01 %