จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,673.36826.0069.1 %5.0216.13111.1548.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,562.114,956.18-8.6 %0.0425.31170.7259.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,115.421,877.4039.7 %5.0387.2832.5791.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม29,174.6318,289.0037.3 %5.02,331.45380.0083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0205.0147.5076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,150.69808.0080.5 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,025.15420.0089.6 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,905.825,517.43-41.3 %0.0936.04360.7661.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,830.243,886.1319.5 %5.0672.47273.6059.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,082.561,944.0052.4 %5.0767.60261.7865.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,187.81804.0074.8 %5.0425.31167.4960.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม15,887.971,018.0093.6 %5.05,521.60189.1296.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,095.78935.4077.2 %5.0387.28370.194.4 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,023.822,778.008.1 %4.0603.67444.0526.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,769.522,575.0031.7 %5.0653.50372.2143.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,416.6711,847.894.6 %2.0921.8564.0393.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,619.391,203.0066.8 %5.0486.63287.2041.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,332.34976.0070.7 %5.0482.3636.9292.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,065.631,204.0060.7 %5.01,312.38511.2461.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,590.113,491.462.7 %1.0520.39213.6658.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,818.343,450.0028.4 %5.01,109.83375.2366.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,539.172,008.0063.7 %5.01,357.09374.5972.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,398.121,355.0060.1 %5.0387.28131.8066.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,568.645,237.15-14.6 %0.0900.7131.7996.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,854.421,285.0088.2 %5.0425.31318.7725.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,651.962,048.0043.9 %5.0596.45248.9958.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,814.503,599.005.6 %2.5653.50199.7369.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,588.302,204.7051.9 %5.0539.40195.9963.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,902.282,858.0026.8 %5.0349.2459.8582.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,306.233,660.0067.6 %5.0463.34128.2572.3 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 37,784.6717,988.3652.4 %5.0602.70340.5343.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,614.50691.0073.6 %5.0235.15143.9838.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,769.243,896.9118.3 %5.0767.60367.3552.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,072.28993.9067.6 %5.0368.26228.0038.1 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,389.442,547.0042.0 %5.0710.55237.5666.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,386.451,150.0066.0 %5.0482.36370.7423.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,299.202,886.2812.5 %5.0463.34241.0148.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม17,005.6816,075.885.5 %2.5564.06443.4721.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,264.422,868.0045.5 %5.0318.38265.9716.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม56,766.6863,969.00-12.7 %0.0998.34818.2018.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม14,665.2112,512.6714.7 %5.0348.1098.1971.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,366.491,654.0089.2 %5.0225.80200.7511.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม16,892.3211,251.8933.4 %5.0936.80542.6542.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม30,920.7826,300.0014.9 %5.01,306.43700.1546.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,302.981,762.0046.7 %5.0463.34516.14-11.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,812.2694.1996.7 %5.0254.16132.7447.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,424.433,674.9770.4 %5.02,678.892,171.7718.9 %5.0
รวม 407,688 263,378 35.40 % 36,107 14,273 60.47 %