จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,665.91675.0074.7 %5.0454.02162.1764.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี9,793.934,886.4750.1 %5.063.1651.6718.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี11,210.475,489.6451.0 %5.0758.25350.2753.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,875.681,239.0068.0 %5.0682.1936.3494.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี16,443.8510,450.7036.4 %5.02,260.54476.5278.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,602.821,120.0075.7 %5.0277.7051.3881.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,528.85777.0082.8 %5.0203.0784.5058.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,929.71449.0088.6 %5.0358.5585.5076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,957.00805.0079.7 %5.0162.6065.5559.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,211.66385.0090.9 %5.0166.6258.3765.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,111.85709.0082.8 %5.0305.7337.0587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,920.78487.0087.6 %5.0411.5791.5677.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,871.04671.0088.6 %5.0358.3093.5673.9 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,398.13220.9990.8 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,491.655,285.0654.0 %5.01,157.591,014.6012.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0795.64263.8366.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,005.031,368.0065.8 %5.0986.47219.8877.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,027.623,524.0029.9 %5.0858.49435.9649.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,301.471,334.0059.6 %5.0701.20475.9532.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี9,304.532,536.0072.7 %5.03,021.181,323.4756.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,302.042,126.347.6 %3.5480.10352.8926.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,736.932,917.0038.4 %5.01,271.681,268.660.2 %0.5
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,947.853,466.9812.2 %5.0714.36146.2279.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี13,451.4313,565.01-0.8 %0.01,556.92512.7467.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,645.6910,811.00-41.4 %0.02,919.111,097.2562.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,536.082,298.0058.5 %5.0853.33184.1578.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,474.081,102.0068.3 %5.0777.2743.7894.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,324.22899.0073.0 %5.0606.1296.9084.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,658.553,516.563.9 %1.5815.30143.2682.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,970.558,338.50-4.6 %0.01,956.2881.7095.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,725.443,981.5015.7 %5.01,195.64368.8169.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,544.161,728.0051.2 %5.0796.28205.4574.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี9,667.4211,165.36-15.5 %0.02,488.7067.9497.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี6,156.521,461.0076.3 %5.0834.31419.4849.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,819.805,432.11-12.7 %0.0948.41591.7237.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,860.572,756.1528.6 %5.0739.2399.7586.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,384.393,492.0020.4 %5.01,005.49512.9449.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,677.612,735.0025.6 %5.0777.29168.7278.3 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,010.772,278.0079.3 %5.0731.11370.6149.3 %5.0
รจก.เพชรบุรี 62,887.5951,167.8218.6 %5.01,233.34635.3648.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,969.98856.0071.2 %5.0530.0695.7381.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,122.003,451.3832.6 %5.01,043.51474.8854.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,943.622,110.7857.3 %5.0701.23193.6172.4 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,851.864,056.3416.4 %5.01,119.58186.4983.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,669.122,157.3041.2 %5.0758.25177.5176.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,335.6613,321.007.1 %3.53,595.43343.3090.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 178,827.0111,748.0085.1 %5.0886.93388.2556.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 244,663.8010,808.4375.8 %5.01,652.40625.8862.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)17,918.1410,235.9042.9 %5.02,872.47536.1581.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,349.314,173.0022.0 %5.0398.20478.80-20.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี82,485.9650,493.1138.8 %5.0861.861,021.17-18.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี83,234.0743,223.0048.1 %5.0856.02470.9445.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี26,782.9826,516.181.0 %0.5910.831,669.20-83.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี51,480.9220,274.0060.6 %5.0858.79766.5510.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยไม่ครบ11,145.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ627.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด79,488.1924,543.9969.1 %5.0825.581,032.61-25.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี11,545.2019,800.00-71.5 %0.01,823.441,681.427.8 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,459.032,257.0034.8 %5.0720.22436.0139.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,084.841,388.0066.0 %5.0568.09279.4250.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี28,946.8922,445.0022.5 %5.06,905.765,214.5524.5 %5.0
รวม 844,195 452,628 46.38 % 65,220 28,871 55.73 %