จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,308.27888.0079.4 %5.0457.63265.9041.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์7,504.637,818.50-4.2 %0.054.34201.55-270.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์2,232.652,885.40-29.2 %0.068.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,534.074,413.54-24.9 %0.0799.92150.8781.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,962.141,594.0046.2 %5.0609.7836.6294.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,046.507,802.6048.1 %5.02,302.201,161.2549.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,456.541,251.0071.9 %5.0326.3572.9777.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,818.151,061.0072.2 %5.0276.6891.3167.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,816.46414.0089.2 %5.0256.7997.8561.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,024.30686.0083.0 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,796.64357.0090.6 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,391.351,548.0064.7 %5.0559.1576.0086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,888.081,531.0068.7 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,522.48397.0091.2 %5.0372.57114.0069.4 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,302.855,933.20-11.9 %0.0837.71226.1073.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,203.795,939.07-41.3 %0.01,084.14477.6555.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,876.701,626.0043.5 %5.0610.29172.1171.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,607.54901.0065.4 %5.0541.70116.1378.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,806.561,671.0040.5 %5.0552.7478.1485.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,493.651,469.0067.3 %5.01,028.11482.5053.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,101.501,333.0057.0 %5.0685.82316.8653.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,295.392,776.0335.4 %5.0761.89257.5966.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,320.874,453.1670.9 %5.05,292.171,226.2076.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,184.031,453.5033.4 %5.0503.10606.06-20.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,536.541,048.2976.9 %5.01,045.481,164.65-11.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,478.761,730.7050.2 %5.0837.96182.8278.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,269.5910,649.0013.2 %5.01,180.26547.8153.6 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน76,683.1571,706.756.5 %3.0463.75270.6341.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)11,434.098,389.5026.6 %5.04,254.882,906.0531.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,572.811,801.0049.6 %5.0856.978.8499.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,306.861,110.0051.9 %5.061.6763.65-3.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,834.04496.0073.0 %5.072.5757.8620.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,888.905,188.00-6.1 %0.089.9457.8635.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,445.30675.0080.4 %5.0762.670.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,877.18667.0076.8 %5.0590.76337.7542.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,603.343,379.706.2 %3.0837.97263.9168.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,526.512,557.0027.5 %5.01,584.78316.2680.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,899.635,117.0042.5 %5.01,693.68320.9381.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,856.011,560.2173.4 %5.0742.87240.4367.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,443.9710,473.35-62.5 %0.01,446.48124.7691.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,661.2012,595.007.8 %3.56,393.211,758.8572.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,364.921,913.0081.5 %5.0647.81406.8437.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,721.083,098.1016.7 %5.0935.09555.9340.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,196.701,862.0041.8 %5.0723.86370.1948.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,375.64261.1292.3 %5.0780.92642.0017.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,181.434,230.0041.1 %5.0724.0962.0791.4 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,951.261,988.0081.8 %5.0821.80526.2436.0 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 58,046.6532,807.4543.5 %5.01,020.821,181.85-15.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,803.23666.0076.2 %5.0514.7049.1490.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,357.704,589.6755.7 %5.0990.08483.6651.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,495.051,175.7066.4 %5.0609.78217.2864.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,448.926,100.7227.8 %5.01,427.45671.0453.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,197.741,228.0061.6 %5.0723.86110.3084.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,360.352,374.1129.3 %5.0705.072.9999.6 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์54,049.75128,440.00-137.6 %0.02,013.441,139.4043.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 128,948.737,859.5072.9 %5.01,318.161,119.1015.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 233,046.7312,353.5662.6 %5.01,630.48625.2461.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,654.615,759.8773.4 %5.0307.51404.40-31.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,372.302,419.22-2.0 %0.0329.87237.5028.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์598,310.6959,429.8790.1 %5.04,025.41272.5093.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน57,863.383,460.0094.0 %5.0874.26866.850.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี50,010.7816,785.7466.4 %5.0821.30392.0952.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล35,017.9121,830.0037.7 %5.0963.191,293.27-34.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,514.3919,179.00-16.1 %0.02,212.60763.0265.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,184.783,055.0062.7 %5.0874.74576.8134.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,586.48762.0070.5 %5.0514.71163.5268.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,869.141,952.0088.4 %5.05,007.302,846.6443.2 %5.0
รวม 1,339,743 544,925 59.33 % 73,842 31,174 57.78 %