จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,494.151,000.0059.9 %5.0538.64200.0062.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช25,601.3917,891.5130.1 %5.0536.54345.5035.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,496.366,849.9034.7 %5.069.2483.10-20.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช17,706.092,007.4088.7 %5.057.68145.03-151.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช2,941.022,175.0026.0 %5.0728.80231.6268.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,904.671,380.0052.5 %5.0709.790.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช21,092.8221,028.790.3 %0.53,838.49868.3077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0481.37128.2673.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,723.49317.0091.5 %5.0185.8260.1967.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,636.21392.0089.2 %5.0178.0072.5059.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,858.901,263.0067.3 %5.0462.0316.7596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,634.62220.0093.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,661.03598.0083.7 %5.0246.1472.9470.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,716.74553.0085.1 %5.0353.5370.6680.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,788.65669.0082.3 %5.0246.3636.3985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,652.021,981.2057.4 %5.0584.8036.2993.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,683.18262.0092.9 %5.0274.8043.7984.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,508.84299.0091.5 %5.0369.0536.4590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,054.00686.0083.1 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,926.88648.0086.8 %5.0234.0037.9183.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,798.33397.0089.5 %5.0383.3373.0580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,668.25462.0087.4 %5.0388.15110.0971.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,719.01814.0078.1 %5.0337.0275.6877.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,617.46464.0087.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,679.70357.0090.3 %5.0192.8336.4881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,645.58160.0095.6 %5.0246.6271.9870.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,620.93428.0088.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,389.844,871.719.6 %4.5804.8717.9797.8 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,124.896,367.00-24.2 %0.0604.94140.6076.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,271.495,987.734.5 %2.01,812.71722.0060.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,691.551,263.0053.1 %5.06,343.99375.2594.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,907.08961.0066.9 %5.0699.64453.1535.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,789.921,295.5053.6 %5.0484.48408.5015.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0343.38184.3046.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0283.13207.5326.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,673.322,962.0036.6 %5.01,280.25882.5031.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,377.571,327.0060.7 %5.0918.96369.1759.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1512,176.5725,182.97-106.8 %0.05,010.513,786.7024.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,747.071,678.5055.2 %5.01,533.47108.1592.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,449.261,308.0070.6 %5.01,451.42512.3964.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,537.405,564.82-57.3 %0.0976.012,194.60-124.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,291.374,818.25-46.4 %0.0698.50838.02-20.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,201.623,518.0943.3 %5.02,097.942,897.02-38.1 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,674.872,764.0024.8 %5.01,063.54509.2052.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช10,885.3812,941.05-18.9 %0.01,307.80599.4554.2 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช139,699.28152,981.00-9.5 %0.0721.881,064.50-47.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 7,605.2412,533.83-64.8 %0.02,862.763,254.10-13.7 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,705.282,926.0021.0 %5.01,013.67621.3038.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,160.331,191.2162.3 %5.0785.85239.5269.5 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,168.811,097.0065.4 %5.081.4672.8210.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,786.84940.0047.4 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,786.84381.0078.7 %5.080.9352.6634.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,395.331,060.0068.8 %5.0880.5544.7494.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,927.251,170.0060.0 %5.0740.28418.2243.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,585.973,952.1613.8 %5.0976.02306.9768.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,128.2931,521.00-287.8 %0.02,459.261,880.0323.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,057.835,948.0026.2 %5.01,584.52906.6842.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,894.202,484.0036.2 %5.01,128.14294.5273.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช7,575.7913,086.00-72.7 %0.01,451.4090.8593.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,414.90250.1794.3 %5.01,128.14662.3241.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,787.264,606.82-21.6 %0.01,052.08437.8758.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,692.362,467.0047.4 %5.01,451.41622.6857.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,092.802,009.0060.6 %5.01,466.52796.0945.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,843.934,941.0015.5 %5.0899.9535.9396.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช14,247.734,050.0071.6 %5.0546.67411.2524.8 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 170,588.77119,858.0029.7 %5.02,370.481,546.9134.7 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 38,343.8723,271.9739.3 %5.0880.70855.872.8 %1.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช5,924.554,842.0018.3 %5.0510.56221.7356.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,578.831,567.0039.2 %5.0576.6642.7592.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,145.483,454.0016.7 %5.01,204.21561.9253.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,091.491,402.5054.6 %5.0785.84224.1971.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,301.992,053.0037.8 %5.0880.94464.9047.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,937.603,132.0036.6 %5.01,833.48759.7558.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,110.614,670.148.6 %4.01,063.55461.7056.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช32,753.916,305.5080.7 %5.0757.09318.9357.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 127,477.2710,914.4160.3 %5.0914.57422.0453.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 228,543.0913,224.0053.7 %5.01,663.76710.2857.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 321,937.799,102.0058.5 %5.02,573.68993.9161.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 15,280.5812,356.6919.1 %5.01,342.58485.6163.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)24,398.348,161.0066.6 %5.02,826.20874.9769.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,705.9613,001.5722.2 %5.0456.05727.61-59.5 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล37,198.4166.3099.8 %5.0721.33454.1237.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,027.784,625.4023.3 %5.0313.31905.60-189.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง152,767.0642,682.2972.1 %5.01,388.06853.6938.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช83,859.2348,000.0042.8 %5.01,752.69660.0062.3 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช45,428.3024,000.0047.2 %5.01,329.18285.0078.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล705,141.7529,468.0095.8 %5.01,101.09179.3483.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช26,690.2316,891.0036.7 %5.0786.60161.9779.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช438,704.0334,556.7792.1 %5.01,109.081,744.49-57.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,659.486,008.5470.9 %5.0924.65838.959.3 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช43,675.2629,000.0033.6 %5.0888.35842.285.2 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร38,948.2817,268.0055.7 %5.0957.38541.1843.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี21,358.0010,080.0052.8 %5.0766.38411.5546.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,752.7328,161.00-50.2 %0.02,511.641,426.4143.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช18,610.2418,118.092.6 %1.03,998.711,831.6254.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช107,161.4750,305.0053.1 %5.02,084.77950.0054.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,819.413,421.5710.4 %5.01,090.11680.0137.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,137.811,335.0057.5 %5.0804.87196.2975.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช40,716.6341,339.00-1.5 %0.05,603.115,327.694.9 %2.0
รวม 2,692,352 1,038,350 61.43 % 109,789 58,360 46.84 %