จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,517.951,198.0052.4 %5.0412.17152.0263.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.37115.84-95.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,035.021,312.0056.8 %5.0348.81196.2543.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,408.112,152.0036.9 %5.0640.3980.4787.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่9,548.769,041.005.3 %2.51,914.43534.2772.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,819.141,143.0076.3 %5.0308.61112.7763.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,056.991,157.0071.5 %5.0349.1452.3785.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,928.95437.0088.9 %5.0202.0983.3658.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,951.15723.0081.7 %5.0332.95108.8367.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,951.15402.0089.8 %5.0289.3772.8374.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,918.28600.0084.7 %5.0328.4328.4691.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,903.38480.0087.7 %5.0420.3869.1883.5 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,549.884,579.00-0.6 %0.0792.41107.6586.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,261.922,566.5921.3 %5.0678.39651.993.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,284.751,283.2970.0 %5.0324.56137.7657.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,507.77528.0078.9 %5.0407.43271.5433.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,037.441,587.0047.8 %5.0602.33328.6345.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,291.762,972.009.7 %4.5697.41344.8550.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,205.531,711.0046.6 %5.0659.38274.3458.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,692.021,986.0046.2 %5.0811.42325.1659.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,636.202,112.0062.5 %5.0890.75516.5342.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,112.531,296.9038.6 %5.0483.70373.6822.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,709.544,588.472.6 %1.01,267.95788.1437.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,779.052,196.0041.9 %5.0647.69225.2565.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่12,611.9410,535.4016.5 %5.01,096.80388.5564.6 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่794,705.75801,858.44-0.9 %0.04,226.991,186.5571.9 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,743.431,842.6061.2 %5.0792.49415.1547.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 6,848.025,560.0018.8 %5.080.0972.889.0 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,241.311,238.0061.8 %5.0678.4168.6489.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,764.571,169.0057.7 %5.0526.26120.9577.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,504.832,607.0025.6 %5.0735.44485.6134.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่3,094.332,152.0030.5 %5.0659.38487.0026.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่3,590.515,712.00-59.1 %0.0811.50337.8558.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,184.412,566.0050.5 %5.0773.47241.9968.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่12,935.5412,462.443.7 %1.51,267.9059.8595.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,724.152,049.0024.8 %5.0659.38414.2037.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,996.242,997.9640.0 %5.0811.52411.3549.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่2,656.042,240.0015.7 %5.0469.22309.2634.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,604.441,414.0060.8 %5.0849.54406.6052.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,032.963,002.251.0 %0.5602.33173.2371.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,803.472,965.0072.6 %5.0716.44280.9660.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่63,478.3421,978.0065.4 %5.01,247.06817.0034.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,050.513,310.80-8.5 %0.0564.36107.8080.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2,989.752,759.007.7 %3.5583.31312.2646.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,166.462,012.0036.5 %5.0583.37296.4049.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,703.813,881.3017.5 %5.0830.54389.5053.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,001.652,499.0016.7 %5.0621.34491.9720.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,658.458,560.7519.7 %5.03,017.36379.0087.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่16,140.868,199.1249.2 %5.01,768.34466.5573.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,650.923,439.4439.1 %5.0406.40388.554.4 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่63,469.8955,345.0012.8 %5.01,248.21940.5024.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่19,851.748,552.0056.9 %5.0705.68856.25-21.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่15,991.3017,002.17-6.3 %0.0638.61667.16-4.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม24,213.5911,740.0051.5 %5.0625.84280.8155.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก27,836.3428.5099.9 %5.0657.74812.58-23.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่9,408.726,002.7836.2 %5.01,528.821,327.0213.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,215.281,938.2639.7 %5.0637.54428.4532.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,438.31946.0061.2 %5.0393.15274.5530.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,289.151,956.0085.3 %5.01,973.75398.2379.8 %5.0
รวม 1,264,704 1,068,573 15.51 % 47,658 21,447 55.00 %