จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,498.20642.0074.3 %5.0376.72131.0165.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา31,037.9623,784.7823.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,454.434,057.7945.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,085.792,853.007.5 %3.5547.87299.8045.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,134.841,178.0062.4 %5.0623.9375.2987.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,773.7012,558.16-16.6 %0.01,745.88766.6556.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,812.66794.0083.5 %5.0228.46115.8949.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว436.94358.0018.1 %5.0475.0372.8484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,305.53416.0090.3 %5.0256.1418.7692.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,167.20348.0091.6 %5.0188.050.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,165.51951.0077.2 %5.0356.4383.1476.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,768.71354.0090.6 %5.0209.2094.4154.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,491.79513.0088.6 %5.0321.5081.4574.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,101.433,382.0017.5 %5.0795.08767.833.4 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,479.865,767.0060.2 %5.0814.09330.6759.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,237.781,701.0059.9 %5.0833.11399.0052.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,468.381,089.0068.6 %5.0392.76255.9034.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,065.551,119.0063.5 %5.0604.95184.1469.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,617.132,406.0033.5 %5.0653.53720.67-10.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,429.174,642.0027.8 %5.0905.51519.6042.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,065.482,393.4041.1 %5.01,023.272,462.61-140.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,083.241,092.0064.6 %5.0566.9273.0387.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,584.6213,027.14-184.1 %0.01,042.28214.2679.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา2,834.661,838.0035.2 %5.0463.3764.3986.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,625.25642.0060.5 %5.059.8933.9543.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,172.48936.0070.5 %5.0661.96109.1883.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,677.12834.0068.8 %5.0490.85255.6947.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,296.142,251.0031.7 %5.0642.98314.8951.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา6,603.8435,866.00-443.1 %0.01,156.381,125.642.7 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,920.052,997.0023.5 %5.01,080.32572.7847.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,752.293,718.0021.8 %5.01,308.511,235.755.6 %2.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา7,269.515,732.9521.1 %5.0684.84106.4184.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,545.181,382.0086.9 %5.0680.98615.609.6 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,475.33408.4988.2 %5.0776.091,235.45-59.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,325.793,327.0054.6 %5.0719.01126.7182.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา5,671.852,348.0058.6 %5.0719.0198.0186.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,827.702,642.706.5 %3.0437.3036.4491.7 %5.0
สพ.พังงา10,576.892,048.0080.6 %5.01,670.03429.0674.3 %5.0
รจจ.พังงา 74,045.3388,515.00-19.5 %0.0761.25294.6561.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,631.71856.0067.5 %5.0414.76181.8256.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,864.922,657.0077.6 %5.0900.74595.1233.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา5,542.371,112.0079.9 %5.0431.76412.304.5 %2.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,067.295,534.92-36.1 %0.0608.65522.1014.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,242.641,590.0051.0 %5.0661.96159.9375.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา13,423.8910,472.4722.0 %5.02,582.58387.1985.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)17,686.457,971.3054.9 %5.01,588.17357.0077.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา25,707.777,478.1370.9 %5.01,590.48338.1078.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา7,958.844,000.5049.7 %5.0313.73637.62-103.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา48,597.3162,486.10-28.6 %0.0991.87500.6049.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา18,579.8319,464.00-4.8 %0.0563.49485.2513.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง22,903.8812,523.0045.3 %5.0650.11601.707.4 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า27,869.9011,010.0060.5 %5.0669.29499.5625.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,683.0916,738.93-22.3 %0.01,528.062,148.64-40.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,382.111,552.0054.1 %5.0632.12768.81-21.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,634.87729.0072.3 %5.0205.65114.4944.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,614.258,444.0742.2 %5.03,852.923,519.078.7 %4.0
รวม 530,276 415,532 21.64 % 43,460 26,552 38.90 %