จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,451.7711,980.00-169.1 %0.01,687.7350.4097.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,148.46123.0096.1 %5.0197.90102.6048.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี62,433.7146,483.0125.5 %5.0270.69789.13-191.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,632.778,105.0058.7 %5.089.37311.35-248.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,546.384,107.0037.3 %5.070.7185.34-20.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,374.422,000.0054.3 %5.01,360.00466.4565.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,765.312,562.0032.0 %5.0747.9145.7893.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,925.561,566.0046.5 %5.0825.640.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,363.304,864.4063.6 %5.04,634.88319.8093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี19,687.958,155.8058.6 %5.03,130.41986.1068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 213,739.386,854.2050.1 %5.01,742.24475.8072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี6,117.581,676.0072.6 %5.0235.54114.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน5,669.191.00100.0 %5.0347.93110.7368.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์5,427.66515.0090.5 %5.0242.0147.2580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง5,323.88347.0093.5 %5.0319.3242.6986.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,395.75829.0084.6 %5.0378.0435.8790.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,293.79550.0089.6 %5.0342.8672.9978.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,832.58953.0075.1 %5.0461.3376.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,413.58424.0092.2 %5.0337.3154.5983.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,354.57582.0089.1 %5.0510.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร5,395.98421.0092.2 %5.0297.7761.4079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,332.45344.0093.5 %5.0310.2591.5670.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี5,256.62272.0094.8 %5.0326.6115.5495.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,353.57464.0091.3 %5.0243.0346.5880.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน5,313.85559.0089.5 %5.0253.7383.2867.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,277.54271.0094.9 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,200.361,282.0069.5 %5.0452.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,557.81534.0085.0 %5.0382.88131.0365.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,334.6235.0099.3 %5.0209.2955.6773.4 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,755.155,890.0045.2 %5.0673.24108.3083.9 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,871.342,680.0066.0 %5.0582.26198.4865.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,090.838,364.00-64.3 %0.02,029.681,356.6033.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี29,036.778,811.0069.7 %5.09,804.21761.9092.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,739.651.00100.0 %5.0381.87227.0540.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,636.051,839.0030.2 %5.0449.02237.5047.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,084.171,085.0064.8 %5.0646.77501.6022.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,286.572,042.0037.9 %5.0502.64218.5056.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี893.762,116.00-136.8 %0.0386.95106.4072.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,417.663,948.8210.6 %5.01,415.11986.0230.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,415.462,704.5620.8 %5.08,074.00305.4096.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,144.47907.0071.2 %5.0897.36361.9559.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,148.49976.0069.0 %5.0891.60549.5538.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,442.663,219.126.5 %3.0977.741,165.65-19.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,179.854,199.13-0.5 %0.0961.61767.3920.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,723.044,930.20-4.4 %0.01,943.541,597.2717.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี42,677.599,684.0077.3 %5.01,779.894,032.98-126.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,109.4219,459.75-525.8 %0.0616.96794.20-28.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,051.381,141.0077.4 %5.01,643.301,447.2611.9 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,144.963,195.0037.9 %5.01,393.05759.2945.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,875.172,541.9534.4 %5.01,590.562,612.54-64.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,463.6920,946.00-19.9 %0.01,624.290.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี296,222.22374,044.00-26.3 %0.0996.341,900.00-90.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,962.688,122.729.4 %4.53,013.59461.7084.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,544.79682.0080.8 %5.01,057.16505.4052.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,821.654,996.44-30.7 %0.01,417.71536.9662.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,265.758,676.00-5.0 %0.03,031.48252.7091.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,781.729,954.32-27.9 %0.03,102.742,999.603.3 %1.5
สอต.สุราษฎร์ธานี5,809.034,622.0020.4 %5.0101.8733.8866.7 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,780.09228.0087.2 %5.081.162.9696.4 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,780.09602.0066.2 %5.089.6179.8010.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,909.431,070.0063.2 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,326.50893.0073.2 %5.0958.7224.4497.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,112.561,179.0062.1 %5.01,174.30194.7583.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,673.283,486.005.1 %2.5652.72469.3028.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,206.5552,376.00-468.9 %0.02,502.382,405.503.9 %1.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,551.431,122.0086.9 %5.01,320.03600.3054.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,753.821.00100.0 %5.0901.69210.9076.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,880.5413,767.03-100.1 %0.01,624.30131.8791.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี12,906.1113,043.01-1.1 %0.02,225.282,883.25-29.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,570.361,228.0089.4 %5.01,453.141,398.403.8 %1.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,640.913,982.00-9.4 %0.01,072.83451.2557.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,946.572,649.0032.9 %5.01,224.95316.3574.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี5,165.483,723.0027.9 %5.01,491.20805.6046.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,912.893,638.037.0 %3.5882.6978.8591.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 26,504.3310,980.4658.6 %5.0862.89355.9858.7 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,577.1213,104.00-52.8 %0.0596.79269.2554.9 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี77,238.6467,874.0312.1 %5.01,588.781,641.99-3.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,343.6714,670.00-9.9 %0.02,429.03924.5561.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,216.604,624.0035.9 %5.0787.59218.5072.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,493.994,984.009.3 %4.51,791.11494.9572.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี37,904.4918,307.0051.7 %5.0833.92291.7365.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,473.332,968.0033.7 %5.01,034.79188.5381.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,935.908,688.36-25.3 %0.01,700.36335.3580.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,817.00878.0077.0 %5.0939.72174.8081.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,585.793,488.802.7 %1.0623.96706.03-13.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 112,360.5610,842.6012.3 %5.01,125.00331.5570.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 253,377.4410,431.0080.5 %5.02,158.80540.0675.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 338,791.9016,257.6358.1 %5.01,704.81627.0263.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)53,333.058,053.9284.9 %5.05,118.79603.4088.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,256.311,504.1764.7 %5.0311.86208.0533.3 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,464.825,650.8950.7 %5.0379.27744.00-96.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา51,068.0511,475.0077.5 %5.01,023.77623.4839.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ43,332.0924,780.0042.8 %5.01,000.42418.4558.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี69,318.2284,753.00-22.3 %0.01,689.51802.4052.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,378.8213,421.0012.7 %5.0933.6370.0092.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี123,175.4369,746.0043.4 %5.01,125.82424.6562.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี18,500.0520,283.00-9.6 %0.01,024.961,818.49-77.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,254.0118,898.00-9.5 %0.0912.27294.5067.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี57,326.0226,312.7454.1 %5.021,444.232,178.1289.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี24,138.5221,576.0010.6 %5.01,106.31192.8982.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,896.991.00100.0 %5.01,285.3058.3895.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,459.483,084.5010.8 %5.0706.52438.9037.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,817.479,087.00-88.6 %0.01,541.311,080.6029.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,697.581,087.0059.7 %5.0560.3919.8996.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,665.09693.0074.0 %5.0676.84193.3071.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี23,757.9519,769.0016.8 %5.07,739.105,779.6725.3 %5.0
รวม 1,665,094 1,259,898 24.33 % 157,280 63,567 59.58 %