จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,504.70597.6076.1 %5.0347.66121.3065.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง3,274.78650.0080.2 %5.082.14104.50-27.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง123,789.2222,010.8782.2 %5.0835.52108.3587.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,956.791,625.9045.0 %5.0537.82192.5264.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,985.461,428.1052.2 %5.0537.822.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง13,531.2110,836.0019.9 %5.01,735.82394.1577.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,896.38664.0083.0 %5.0241.7694.3561.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,092.97253.0093.8 %5.0337.2542.7587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,953.53382.0090.3 %5.0321.1495.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,705.83433.0088.3 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,355.936,763.00-55.3 %0.01,032.2386.4491.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,851.993,341.0113.3 %5.0880.10468.5546.8 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,660.05273.0089.7 %5.0439.65221.3549.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,866.752,351.9039.2 %5.0632.91498.7321.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,091.891,204.2061.1 %5.0594.90213.9664.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,978.471,118.9062.4 %5.0537.83176.7167.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,045.68967.0068.3 %5.0575.85887.67-54.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,108.172,485.00-17.9 %0.0389.20464.76-19.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,908.631,080.0072.4 %5.0937.19491.7347.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,421.42284.4088.3 %5.0309.64111.0564.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง11,877.129,236.9722.2 %5.01,051.25111.4189.4 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง65,105.7363,987.991.7 %0.5377.69753.00-99.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง2,908.371,320.0054.6 %5.0453.57254.2743.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,215.863,032.9928.1 %5.066.6689.02-33.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,137.461,005.7067.9 %5.0613.8837.5393.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,729.39673.0075.3 %5.0442.74265.8640.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,699.002,352.0036.4 %5.0632.90164.3574.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,041.5125,976.01-268.9 %0.01,247.63413.6766.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,142.724,447.80-7.4 %0.01,032.23628.3139.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,173.081,295.0059.2 %5.0670.93208.0569.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,959.796,502.00-64.2 %0.0842.07125.6885.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,065.311,668.0045.6 %5.0575.85534.067.3 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,692.023,492.80-29.7 %0.0404.70301.0225.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,091.542,213.8028.4 %5.0442.64155.2564.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,190.981,593.0062.0 %5.0651.9185.1586.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,880.738,903.54-209.1 %0.0461.75158.7465.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง42,256.012,556.0094.0 %5.013,925.08437.5596.9 %5.0
รจจ.ระนอง 851,224.3123,628.1597.2 %5.08,150.91194.7597.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,547.01635.1075.1 %5.0366.67123.2666.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง6,633.155,004.0024.6 %5.01,735.82362.8879.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,085.031,340.0056.6 %5.0632.91216.7565.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,098.734,287.98-38.4 %0.0575.85228.1760.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,181.031,497.0052.9 %5.0451.101.8599.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,321.322,390.0028.0 %5.0575.85371.4535.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง18,164.8612,004.0033.9 %5.01,531.52484.9868.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,944.153,304.0016.2 %5.0288.55700.66-142.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง31,009.7237,805.00-21.9 %0.0845.13725.9614.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง13,983.5913,243.795.3 %2.5499.69675.85-35.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี21,165.289,440.0055.4 %5.0584.92112.6080.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,932.1515,039.37-68.4 %0.01,453.851,220.2516.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,512.401,534.0056.3 %5.0766.01473.0238.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,699.941,507.0044.2 %5.0423.72191.6854.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,803.331,423.4391.0 %5.03,091.434,731.87-53.1 %0.0
รวม 1,359,453 333,088 75.50 % 57,413 20,317 64.61 %