จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,661.78724.0072.8 %5.0505.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,445.0210,291.4037.4 %5.064.6236.4443.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,928.582,065.0029.5 %5.0657.58296.1555.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,885.151,648.0042.9 %5.0600.5036.4493.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,079.1610,434.0045.3 %5.01,855.56590.9068.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,283.13863.0079.9 %5.0295.8352.2582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,800.05335.0091.2 %5.0297.5020.5193.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,742.68269.0092.8 %5.0257.7526.6089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน8,276.14764.0090.8 %5.0492.7890.3981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,811.97361.0090.5 %5.0387.45120.5968.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,660.28181.0095.1 %5.0478.9859.5687.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,821.32446.0088.3 %5.0324.4346.0285.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,783.12456.0087.9 %5.0322.0972.3377.5 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,716.156,827.00-83.7 %0.0809.93245.8469.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,627.424,638.5156.4 %5.01,132.95954.4315.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,750.581,574.0010.1 %5.0999.84281.4571.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,044.711,158.0062.0 %5.0657.55108.9083.4 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบ8,205.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,166.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,960.061,577.0046.7 %5.0676.57293.5556.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,992.499,487.51-376.2 %0.0509.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,581.642,649.0026.0 %5.0942.82791.1716.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,026.892,750.0031.7 %5.0815.06477.5641.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,646.058,617.69-52.6 %0.01,266.06924.6227.0 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร66,447.0361,715.007.1 %3.5601.52475.6520.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,225.172,284.0029.2 %5.0790.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,351.136,151.00-41.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7056.3211.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,238.90986.0069.6 %5.0752.6363.7791.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,775.56255.0090.8 %5.0600.53555.757.5 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,177.052,781.0012.5 %5.0828.70109.6386.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร18,877.2444,061.00-133.4 %0.02,597.211,157.9655.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,530.422,291.7064.9 %5.01,627.39225.3186.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,292.891,547.0053.0 %5.0771.65130.4683.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,218.8512,426.05-99.8 %0.01,418.19128.2291.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,328.511,529.00-15.1 %0.0733.62612.0216.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,417.572,238.8934.5 %5.0866.75322.0162.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,328.772,377.0028.6 %5.0790.660.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,399.311,690.0050.3 %5.0809.77326.4459.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,420.842,406.1829.7 %5.0657.550.9599.9 %5.0
สพ.ชุมพร10,751.652,967.0072.4 %5.0828.70378.6954.3 %5.0
รจจ.ชุมพร 44,463.4529,459.0033.7 %5.0905.41344.2562.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,562.17841.0067.2 %5.0467.390.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,298.963,884.009.7 %4.51,228.068,849.23-620.6 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,019.941,240.0058.9 %5.0657.55247.0062.4 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,206.386,253.00-48.7 %0.01,018.86509.2050.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,926.981,430.0051.1 %5.0619.55254.1659.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,198.974,851.02-51.6 %0.0771.67176.8777.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร7,889.622,232.0071.7 %5.0782.8925.6596.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 137,591.648,404.0077.6 %5.01,346.67601.2755.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 27,418.1512,020.80-62.0 %0.01,383.16207.1085.0 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล58,795.4511,201.9980.9 %5.0475.73416.5712.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร3,040.451.00100.0 %5.0310.420.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร47,101.4936,542.0022.4 %5.01,044.09428.4559.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบ23,092.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,472.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบ14,508.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ597.31ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร15,576.0017,326.05-11.2 %0.0693.57331.5852.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไม่ครบ22,232.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ449.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,207.8018,626.00-2.3 %0.02,623.31500.0080.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 3,212.312,681.6016.5 %5.0687.31495.9927.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,518.99558.0077.8 %5.0486.43312.3935.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,391.5611,724.0051.9 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 550,726 385,097 30.07 % 46,941 27,616 41.17 %