จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,565.86990.0061.4 %5.0234.38160.1331.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,026.295,917.00-95.5 %0.0529.39286.6245.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,129.651,809.0042.2 %5.0605.450.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี11,218.7411,445.00-2.0 %0.03,183.85909.1671.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,582.452,221.0060.2 %5.0245.92131.0746.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,381.81890.0083.5 %5.0486.36115.8276.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,034.97685.0083.0 %5.0292.48110.7462.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,376.02677.0084.5 %5.0312.85116.8062.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,241.501,173.0072.3 %5.0276.44115.8958.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,923.98789.0079.9 %5.0137.1960.0456.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,024.93436.0089.2 %5.0400.40114.5971.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,593.82306.0095.4 %5.01,744.34108.3793.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ11,335.05466.0095.9 %5.0275.716.8297.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,411.01717.0083.7 %5.0260.803.0098.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,214.99125.0097.0 %5.0384.976.1398.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,215.915,745.60-78.7 %0.0605.45559.757.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,034.241,576.0060.9 %5.0985.77552.8443.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,977.022,685.9932.5 %5.01,421.16415.1970.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,457.212,737.0020.8 %5.0719.57320.3855.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1033,163.7524,078.0127.4 %5.012,402.634,135.2066.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,017.391,029.0065.9 %5.0646.20340.7747.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,052.763,707.008.5 %4.0871.701,287.30-47.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,449.323,438.70-40.4 %0.0554.87153.1672.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี5,413.894,442.0018.0 %5.0795.64358.8954.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี6,040.204,788.0020.7 %5.0729.41152.1479.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี13,057.2116,745.71-28.2 %0.0947.74201.9578.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1111,858.1917,585.00-48.3 %0.03,943.812,621.0533.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,789.393,104.0018.1 %5.0833.66430.7348.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,640.56873.0066.9 %5.0434.3275.6582.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,929.671,169.0060.1 %5.0548.40222.8159.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,541.253,953.8312.9 %5.0890.71461.4648.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,309.047,134.29-445.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,749.433,202.0032.6 %5.01,271.04114.1691.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,491.443,261.006.6 %3.0776.6178.9089.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี14,910.057,557.8049.3 %5.01,822.49109.9994.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,016.132,086.0048.1 %5.0985.79421.9657.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,640.881,827.0049.8 %5.0833.66512.5138.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,584.101,891.0047.2 %5.0814.6591.9788.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี6,560.955,821.1311.3 %5.01,461.20840.7342.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,377.704,270.7420.6 %5.0719.5746.2093.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,086.122,290.4179.3 %5.0738.58409.0144.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี19,942.6219,286.003.3 %1.51,886.04475.9574.8 %5.0
รจก.ลพบุรี 79,848.5149,936.1637.5 %5.01,186.69824.2730.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,990.441,275.0057.4 %5.0529.41147.8372.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,570.321,447.6859.5 %5.0757.60191.4074.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,366.831,312.0061.0 %5.0681.54380.3844.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,377.927,324.11-36.2 %0.01,328.08443.7366.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,253.882,805.1034.1 %5.01,061.85272.2974.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี7,105.716,068.0014.6 %5.01,501.59738.2550.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,731.517,466.40-10.9 %0.02,031.68388.6580.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 115,855.9116,640.35-4.9 %0.01,241.43582.9253.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 231,174.5413,378.4057.1 %5.03,229.79425.1086.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,667.618,282.80-396.7 %0.0450.15486.34-8.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี45,399.96162,880.00-258.8 %0.0619.132,453.41-296.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,587.711,795.8084.5 %5.0663.40350.1947.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี13,491.1912,660.256.2 %3.0545.68296.3245.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี24,365.1415,979.7034.4 %5.0835.601,688.09-102.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,152.139,465.0033.1 %5.0654.69419.2636.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง46,488.0925,284.0045.6 %5.0737.611,175.72-59.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล54,426.5725,840.0052.5 %5.0851.26598.3229.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 10,176.532,257.6677.8 %5.04,038.79101.8697.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี8,018.6719,657.00-145.1 %0.02,549.742,255.3011.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,662.732,817.0023.1 %5.0907.18169.6181.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,075.501,612.0147.6 %5.0605.47369.2039.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,388.4325,529.67-14.0 %0.03,637.099,141.90-151.4 %0.0
รวม 682,234 599,511 12.13 % 79,360 48,670 38.67 %