จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,290.812,935.0010.8 %5.01,488.45171.1788.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 685,252.445,342.0093.7 %5.0389.81198.5549.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,685.72806.1078.1 %5.0537.43255.3152.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา59,812.3825,704.0057.0 %5.0200.72427.25-112.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา16,798.157,187.0057.2 %5.080.70200.66-148.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,983.1213,146.00-119.7 %0.01,498.30456.0069.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,331.982,385.3728.4 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1228,725.1842,945.72-49.5 %0.08,538.00451.2594.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 116,228.4624,053.20-48.2 %0.03,572.391,236.1365.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.431,036.4579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.1360.4179.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,519.691,137.0074.8 %5.0525.26109.0479.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,124.35654.0084.1 %5.0432.4954.7187.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,399.20295.0091.3 %5.0407.7636.5991.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,176.70448.0089.3 %5.0299.3251.3082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,961.99421.0089.4 %5.0227.3745.8179.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,990.60520.0087.0 %5.0357.3828.6292.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,886.44453.0088.3 %5.0460.0192.1580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,961.31716.0081.9 %5.0302.0364.4378.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,396.101,665.0069.1 %5.0329.50132.0559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0487.5666.5086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,907.97627.0084.0 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,938.70518.0086.8 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,823.67193.0095.0 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,792.45237.0093.8 %5.0298.8076.0074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,008.20312.0092.2 %5.0194.4939.9079.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,580.2516,255.19-89.4 %0.01,660.05752.0154.7 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,835.0828,028.49-66.5 %0.02,019.04523.4574.1 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา19,415.2781,842.00-321.5 %0.02,058.45338.4783.6 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,040.2919,266.58-139.6 %0.01,205.28393.3567.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,560.046,930.29-344.2 %0.0768.52193.2574.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,027.169,202.81-14.6 %0.02,012.611,313.2734.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,833.4612,552.67-83.7 %0.01,912.581,792.656.3 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,468.541,714.5261.6 %5.0832.74196.5476.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,323.054,003.6336.7 %5.01,802.531,465.1218.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,677.324,246.2025.2 %5.01,507.08218.5085.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,913.123,707.6724.5 %5.0889.78531.5040.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1624,348.7249,296.00-102.5 %0.07,845.683,310.7557.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,583.201,322.0063.1 %5.01,291.52288.0077.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,010.682,331.0041.9 %5.01,003.861,437.35-43.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,834.733,132.7935.2 %5.01,621.16513.0068.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,118.104,297.0016.0 %5.01,842.97355.5580.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา18,479.6512,020.0535.0 %5.01,721.96273.6084.1 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,323.764,786.10-10.7 %0.01,963.86200.2189.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,194.472,930.00-33.5 %0.0550.97605.69-9.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,568.193,153.3343.4 %5.01,669.441,426.2914.6 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา3,969.162,871.8127.6 %5.01,023.45342.6766.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 971,687.671,781.2097.5 %5.04,635.541,935.7158.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,415.1627,256.93-56.5 %0.02,664.50469.3082.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 12,238.0513,600.00-11.1 %0.04,634.122,727.1041.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)6,059.6913,705.00-126.2 %0.02,087.07902.5056.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,844.382,935.0023.7 %5.01,079.94298.3072.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,639.513,147.0013.5 %5.01,139.92946.4417.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,754.5512,895.86-1.1 %0.04,649.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 812,026.1911,952.000.6 %0.53,741.152,776.4825.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก38,580.1827,201.1329.5 %5.0492.19387.9621.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,874.49420.2077.6 %5.072.6369.883.8 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,959.40829.0079.1 %5.0965.85126.9586.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,254.951,184.5263.6 %5.0737.66422.5742.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,861.703,031.3321.5 %5.0984.86437.0055.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบ44,626.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,131.358,424.26-18.1 %0.02,201.89812.5163.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,121.971,633.5060.4 %5.0585.87308.7847.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,704.6112,181.79-25.5 %0.03,171.71138.5995.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา24,142.5116,383.0032.1 %5.03,162.86993.9568.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,732.832,097.4043.8 %5.0946.81423.7055.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา4,132.073,035.3426.5 %5.01,079.94348.6567.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา5,027.263,034.0039.6 %5.01,213.06295.7375.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,480.652,539.0043.3 %5.01,213.03544.3555.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,402.0314,256.00-163.9 %0.0908.78109.2888.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,045.7111,980.9629.7 %5.0726.12418.9142.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา60,140.4719,544.0067.5 %5.0853.14490.7742.5 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา80,813.6149,456.0038.8 %5.01,385.671,282.477.4 %3.5
เรือนจำจังหวัดสงขลา 53,903.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,040.41722.0030.6 %5.0
ทสญ.สงขลา 39,233.1818,276.5753.4 %5.0881.30462.9747.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา75,508.9772,478.994.0 %2.01,406.80194.8086.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 913,976.828,308.5140.6 %5.01,881.601,524.6519.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,910.55851.0070.8 %5.0604.55186.0769.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,719.081,315.5864.6 %5.0927.79266.4371.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา35,565.2624,676.0030.6 %5.02,247.17295.4586.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,075.061,751.0057.0 %5.011,789.10320.5497.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา6,010.956,986.90-16.2 %0.01,517.29738.8251.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,019.263,271.6534.8 %5.01,089.05480.0755.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,034.084,836.2419.9 %5.01,887.39733.3061.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,190.517,938.58-89.4 %0.01,308.141,522.70-16.4 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,190.518,834.00-110.8 %0.01,308.14185.5085.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 134,888.828,062.5076.9 %5.0994.17614.6538.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 241,181.8010,924.8673.5 %5.01,217.08274.4577.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3127,781.018,665.2893.2 %5.01,687.26884.7747.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)22,801.077,308.7767.9 %5.064,790.471,207.5798.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา4,845.959,048.00-86.7 %0.0452.65424.506.2 %3.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา45,783.089,315.3479.7 %5.0433.85302.8530.2 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,399.2413,187.5619.6 %5.0385.21215.9144.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ30,365.0325,476.0016.1 %5.0877.72887.63-1.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา136,174.1351,558.0062.1 %5.0918.79656.4528.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา20,679.8527,602.00-33.5 %0.0910.54447.9450.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร77,900.1749,352.0036.6 %5.0968.10711.9026.5 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา27,631.5340,517.00-46.6 %0.0923.51352.4561.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ22,806.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ409.94ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ29,497.5216,440.0044.3 %5.0755.64418.4344.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,908.741,551.5546.7 %5.01,375.7785.0093.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,817.4532,423.76-82.0 %0.02,340.303,490.12-49.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา7,435.4511,210.00-50.8 %0.02,755.741,458.3147.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา41,511.6022,887.5944.9 %5.01,004.74416.3458.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 124,101.40955.0076.7 %5.01,191.75360.3169.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,396.513,873.77-14.1 %0.0645.12664.43-3.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,533.195,242.765.2 %2.51,793.70347.7080.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,051.575,922.23-46.2 %0.01,458.29332.0077.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,811.602,078.0026.1 %5.0405.4399.9675.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,818.70539.0080.9 %5.0566.510.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 944,197.8336,316.0017.8 %5.018,266.544,755.5074.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา17,206.1014,684.3414.7 %5.05,234.886,449.01-23.2 %0.0
รวม 1,834,324 1,245,761 32.09 % 245,655 73,276 70.17 %