จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,510.56636.0074.7 %5.0399.31186.5053.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,495.894,836.0043.1 %5.0125.16100.8719.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,492.227,691.8660.5 %5.071.29159.53-123.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,060.361,141.0062.7 %5.0627.49162.4574.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,164.492,832.0010.5 %5.0665.5235.8994.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,562.396,583.8043.1 %5.02,395.96715.3570.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,734.47215.0094.2 %5.0139.7864.0154.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,583.981,247.0077.7 %5.0303.0784.4572.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,933.421,033.0073.7 %5.0275.5087.4568.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,982.02678.0083.0 %5.0315.4286.5472.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,314.16537.0087.6 %5.0255.0787.2665.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,764.75197.0094.8 %5.0253.0191.6963.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,783.46311.0091.8 %5.0314.7486.7072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,743.78154.0095.9 %5.0263.8372.8072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,761.89450.0088.0 %5.0317.3675.4776.2 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,117.994,761.9057.2 %5.0789.78221.7571.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,306.154,338.44-0.7 %0.01,121.90188.1083.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,838.532,237.0021.2 %5.0513.39142.4672.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,068.971,795.0055.9 %5.01,045.82829.5020.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,091.461,280.0058.6 %5.0685.23350.5548.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,967.461,124.0062.1 %5.0589.45227.0061.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,327.401,709.0060.5 %5.01,121.90915.3518.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,683.532,316.00-37.6 %0.0432.69301.1530.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,848.973,954.1332.4 %5.01,235.981,665.35-34.7 %0.0
ส.ป.ก.ตรัง3,596.842,096.1041.7 %5.0836.66279.1566.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,764.9112,041.52-78.0 %0.01,369.11187.1586.3 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง151,544.92137,290.009.4 %4.5445.75445.200.1 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,495.082,059.0041.1 %5.0798.63220.9172.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,225.332,974.5643.1 %5.04,277.030.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,580.481,879.0059.0 %5.073.7142.1342.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,958.42505.0082.9 %5.0703.5436.4494.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,970.781,065.0064.2 %5.0589.45219.9062.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,518.142,912.8117.2 %5.0798.62466.8041.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,266.3020,246.25-223.1 %0.01,654.351,907.50-15.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,793.794,024.0016.1 %5.01,350.09246.2981.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,862.151,393.0071.4 %5.0760.60151.6480.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง6,229.5811,706.34-87.9 %0.01,388.81123.5091.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,102.272,047.0050.1 %5.01,064.84584.2545.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,990.754,605.00-15.4 %0.0950.76741.4522.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,468.701,945.0043.9 %5.0798.62275.5065.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,073.142,299.0043.6 %5.01,026.82515.8549.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,143.533,868.00-23.0 %0.0627.4957.0090.9 %5.0
สพ.ตรัง12,175.5410,926.0010.3 %5.0967.06259.3573.2 %5.0
รจจ.ตรัง 150,387.5951,166.7866.0 %5.01,059.63927.8512.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,686.85662.0075.4 %5.0456.3458.9087.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,804.432,281.0040.0 %5.0912.73382.8558.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,881.08922.0068.0 %5.0551.42190.9565.4 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,128.054,890.004.6 %2.0969.76328.7066.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,674.541,137.0069.1 %5.0665.52263.8960.3 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,487.245,304.31-18.2 %0.0760.58304.9559.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง15,889.704,244.7373.3 %5.0713.69597.5516.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)24,268.718,161.7066.4 %5.02,409.961,154.4952.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 118,914.8411,227.2740.6 %5.01,224.79355.0071.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 230,297.699,960.0067.1 %5.01,353.51757.1544.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,623.404,011.7139.4 %5.0343.24585.20-70.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง74,246.3759,685.0019.6 %5.01,317.611,092.5017.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง24,305.6825,692.01-5.7 %0.0723.25651.709.9 %4.5
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,123.6518,557.48-2.4 %0.0652.13479.0526.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง16,382.2216,658.64-1.7 %0.0573.87337.2541.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง51,865.4722,328.9956.9 %5.0668.10570.0014.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,085.789,382.9937.8 %5.0621.83195.7068.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด52,094.3928,440.0045.4 %5.0755.68393.3947.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,808.3215,382.00-56.8 %0.01,767.95620.2664.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง35,408.6618,682.0047.2 %5.0723.34287.9060.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,550.991,979.0044.3 %5.0855.66512.0540.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,693.16749.0072.2 %5.0475.36173.2063.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง35,419.3910,802.0069.5 %5.03,989.863,084.1022.7 %5.0
รวม 970,927 610,248 37.15 % 55,009 28,003 49.09 %