จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,465.08747.0069.7 %5.0333.06108.4767.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง16,302.111,373.8691.6 %5.062.8471.24-13.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง2,677.332,158.0019.4 %5.0653.91149.1577.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,659.401,382.0062.2 %5.0599.2840.6693.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง13,533.457,923.6041.5 %5.02,329.76698.8470.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,892.35384.0090.1 %5.0328.4348.0385.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,865.97368.0090.5 %5.0243.8524.0790.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,769.74369.0090.2 %5.0228.5521.5490.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,820.27383.0090.0 %5.0241.2861.6374.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,858.98277.0092.8 %5.0383.9672.7281.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,783.79204.0094.6 %5.0282.4672.9574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,749.49218.0094.2 %5.0126.8262.7750.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,817.40380.0090.0 %5.0204.1366.8867.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,362.794,778.48-9.5 %0.0867.45392.3554.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,522.56666.0073.6 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,900.782,066.0057.8 %5.0809.44345.8057.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,099.321,429.0053.9 %5.0446.86251.1543.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,364.401,275.0062.1 %5.0694.36616.5511.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,719.742,074.0044.2 %5.0903.56947.15-4.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,361.202,377.00-0.7 %0.0541.19201.3262.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,958.953,583.0027.7 %5.01,359.92871.6135.9 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,413.692,560.0052.7 %5.0702.79316.2855.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,659.2510,417.8823.7 %5.01,207.81191.9084.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,512.852,065.8041.2 %5.0732.41394.2546.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,834.04910.0050.4 %5.045.5490.25-98.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,835.72306.0089.2 %5.0447.1649.4788.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,389.481,378.0259.3 %5.0561.26419.9225.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,431.942,217.6035.4 %5.0713.38143.7079.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง19,264.9129,535.52-53.3 %0.01,188.801,585.89-33.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,551.642,907.0047.6 %5.01,436.69390.6172.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง3,606.751,891.0047.6 %5.0561.63224.9759.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,781.037,063.39-22.2 %0.01,169.76122.2689.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,873.07683.0082.4 %5.0922.57441.7552.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,402.452,713.0020.3 %5.0713.40319.7555.2 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,613.132,699.0025.3 %5.0639.14303.3152.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,575.161,859.0059.4 %5.0960.61451.2153.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง6,534.955,482.7816.1 %5.0656.3595.0885.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,864.041,951.0082.0 %5.02,919.44280.5990.4 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 50,974.1628,934.5743.2 %5.0851.46371.2956.4 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 13,266.6511,005.7417.0 %5.0446.85511.17-14.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,606.36791.0069.7 %5.0390.1360.0084.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,087.283,759.828.0 %4.0865.52127.8685.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,314.38546.0083.5 %5.0637.33128.2579.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 157,008.668,899.2984.4 %5.01,071.92644.1039.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 221,598.297,000.6867.6 %5.01,159.24536.5553.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง26,122.463,090.9088.2 %5.0313.51443.82-41.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง85,294.0193,432.00-9.5 %0.01,537.04353.5977.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม25,627.3820,233.0021.0 %5.0684.22362.6247.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง192,376.2317,960.0090.7 %5.03,868.76281.6592.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง20,427.2411,898.1341.8 %5.0602.32273.3054.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน18,008.54227.3098.7 %5.0498.74793.81-59.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 36,154.6317,095.0052.7 %5.0589.96646.33-9.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง33,188.8416,896.0049.1 %5.01,760.871,129.4835.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,260.252,068.8036.5 %5.0687.31328.1752.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,864.61964.0066.3 %5.0481.79138.4871.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง18,643.7016,543.0011.3 %5.05,292.443,036.0942.6 %5.0
รวม 814,453 372,401 54.28 % 49,360 21,483 56.48 %