จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,669.46260.0090.3 %5.0369.29102.6072.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,669.478,006.0041.4 %5.078.7354.5030.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,966.763,788.79-27.7 %0.0464.37169.1063.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,903.251,928.0033.6 %5.0540.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,516.9013,965.2035.1 %5.02,480.08571.9076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,589.97834.0081.8 %5.0192.1850.3573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,741.15277.0092.6 %5.0257.44169.1034.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,820.14596.0084.4 %5.0169.3422.8086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,721.65668.0082.1 %5.0198.0489.3054.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,765.54377.0090.0 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,669.00321.0091.3 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,697.11252.0093.2 %5.0196.1085.5056.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,734.31276.0092.6 %5.0190.53118.7537.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,639.41353.0090.3 %5.0195.99110.2043.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,634.83194.0094.7 %5.0233.41183.3521.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,831.87280.0092.7 %5.0171.6947.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,637.86211.0094.2 %5.0250.21117.8052.9 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี2,992.563,910.00-30.7 %0.0483.3962.7087.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,547.811,272.0077.1 %5.0730.61333.4554.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ4,066.53704.0082.7 %5.0411.44223.2545.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี4,957.17940.0081.0 %5.01,301.09818.9037.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,083.431,215.0060.6 %5.0540.45316.3541.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,200.49958.0070.1 %5.0578.48329.6543.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี3,738.661,793.0052.0 %5.0749.61574.4423.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,294.832,574.0021.9 %5.0516.06409.7520.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,824.903,613.2225.1 %5.01,244.041,073.5013.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,405.422,178.1136.0 %5.0673.55250.8062.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,213.5511,232.0021.0 %5.01,415.19245.1582.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,810.452,288.3939.9 %5.0844.690.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,759.251,097.0060.2 %5.047.5437.4121.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,410.19800.0076.5 %5.0501.8553.2089.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,712.93183.0093.3 %5.0388.3496.9075.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,225.223,055.2041.5 %5.0711.60159.0577.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,169.20902.0087.4 %5.01,890.592,696.80-42.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,801.775,101.0034.6 %5.01,605.35594.7063.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,267.771,040.0075.6 %5.0787.66444.0243.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี7,918.297,663.603.2 %1.51,605.3580.7595.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,391.461,275.0087.7 %5.0559.45392.6629.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,319.611,360.0068.5 %5.0882.74342.0061.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี8,965.23960.0089.3 %5.0996.82246.0575.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,305.122,118.0050.8 %5.0882.74355.3059.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,875.562,126.0026.1 %5.0445.37139.7568.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี30,756.7510,662.9965.3 %5.0541.27309.7042.8 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี66,580.4944,269.0033.5 %5.0929.48975.95-5.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,087.33560.0081.9 %5.0540.44332.6338.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,887.592,500.0048.9 %5.0996.84499.3449.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,244.921,435.2055.8 %5.0559.45203.3063.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี11,963.165,840.6351.2 %5.01,167.98366.7068.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,947.222,500.0036.7 %5.0901.76170.0081.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,390.02649.7285.2 %5.0901.76697.1522.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,417.052,227.0070.0 %5.01,047.93244.9276.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 173,149.549,088.7187.6 %5.0707.71522.1526.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 228,886.588,475.5170.7 %5.0853.28642.2024.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 337,191.656,747.5381.9 %5.0714.94292.6559.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,006.234,365.3327.3 %5.0425.58125.4070.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี58,141.5647,133.0018.9 %5.0993.662,199.90-121.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี79,326.9029,150.0063.3 %5.0696.22623.2010.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี58,359.7030,209.0048.2 %5.0575.74397.1031.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี75,284.3124,787.2667.1 %5.0619.53869.40-40.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี46,935.8010,424.0077.8 %5.0573.041,436.61-150.7 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี90,427.2522,491.6075.1 %5.0594.621,013.52-70.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,816.4813,118.83-2.4 %0.01,384.691,587.61-14.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,130.201,790.0142.8 %5.0559.47374.3933.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,515.65578.0077.0 %5.0350.28143.7859.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี44,547.6010,518.0076.4 %5.06,935.0011,600.00-67.3 %0.0
รวม 971,460 382,467 60.63 % 50,660 37,960 25.07 %