จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,836.20163.0095.8 %5.0501.65290.1942.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา67,692.5112,845.1281.0 %5.01,044.04521.5050.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,015.1010,709.7051.4 %5.0403.95173.4857.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)55,076.978,990.4983.7 %5.0983.69630.6535.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,732.661,693.0038.0 %5.0501.65180.2664.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,364.0295.0097.2 %5.0508.3845.3491.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา21,720.0911,398.3047.5 %5.01,510.54474.4268.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,664.78479.0086.9 %5.0172.92101.6541.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,630.67441.0087.9 %5.0182.3357.0068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,626.66229.0093.7 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,624.61542.0085.0 %5.0258.15111.1556.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,593.58187.0094.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,901.88586.0085.0 %5.0300.34105.4564.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6328.5094.1 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง12,039.488,118.1932.6 %5.0998.36174.8082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,091.032,298.0025.7 %5.0610.14527.2513.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.13173.8545.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,834.931,913.0060.4 %5.01,342.231,169.4512.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,283.771,236.0062.4 %5.0633.37231.8063.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,008.331,428.3152.5 %5.0653.78211.5167.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,543.452,375.0047.7 %5.01,035.1476.0092.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,629.436,121.007.7 %3.51,531.96481.7468.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,599.312,621.0043.0 %5.01,281.31789.4538.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,100.061,870.0039.7 %5.0653.78211.4767.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,582.3513,167.453.1 %1.51,376.39409.5370.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,915.112,159.0044.9 %5.0996.0796.1190.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39105.60-109.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,430.65593.0075.6 %5.0463.624.7599.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,232.92451.0079.8 %5.0330.51112.2166.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,618.123,504.003.2 %1.5862.95326.8062.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,465.724,845.00-8.5 %0.01,224.26405.2966.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,854.174,264.3460.7 %5.02,555.38412.5283.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,446.081,391.0059.6 %5.0881.9754.4193.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา9,627.528,358.5613.2 %5.01,189.13142.8088.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,501.753,062.0070.8 %5.0729.84379.9347.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา4,502.013,874.8813.9 %5.0862.95266.2569.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,953.272,217.0055.2 %5.0767.9276.6190.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,410.992,286.3057.7 %5.0977.05373.3561.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,877.822,652.907.8 %3.5520.6743.6591.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,781.572,931.0070.0 %5.0762.87548.9328.0 %5.0
รจก.ยะลา 25,560.4445,980.58-79.9 %0.0694.19209.3069.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,008.534,238.80-5.7 %0.0558.70300.0046.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,159.002,488.0021.2 %5.0672.79157.7076.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,915.881,594.0045.3 %5.0459.23130.1571.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,040.074,917.42-21.7 %0.0996.07471.5452.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,284.401,001.0076.6 %5.01,154.96421.8063.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา5,618.333,662.0034.8 %5.01,072.131,569.85-46.4 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา17,055.154,206.8975.3 %5.0435.7840.2190.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต318,311.905,215.2271.5 %5.01,651.06596.6063.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 166,601.0313,314.3180.0 %5.0990.70339.4465.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 225,447.1610,596.9558.4 %5.01,123.09278.2075.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 29,372.453,681.4560.7 %5.0434.09641.25-47.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา59,973.0561,065.00-1.8 %0.01,270.961,205.555.1 %2.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา26,352.8729,893.00-13.4 %0.0648.50200.4569.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา19,237.0814,887.0022.6 %5.0613.47403.7534.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน22,684.8215,492.0031.7 %5.0649.55832.86-28.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง32,839.5918,889.0042.5 %5.0957.95316.3567.0 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา18,637.106,174.0666.9 %5.01,815.711,786.201.6 %0.5
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา33,893.1137,334.81-10.2 %0.0950.96326.4665.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,613.702,836.0021.5 %5.0672.79415.6038.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,536.92170.0093.3 %5.0463.62325.0529.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา80,229.6416,790.0079.1 %5.021,480.787,848.7263.5 %5.0
รวม 822,182 436,524 46.91 % 70,474 29,485 58.16 %