จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,642.651,205.0054.4 %5.0462.22221.1152.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,149.8619,939.63-78.8 %0.066.1948.9426.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,231.227,532.3050.5 %5.098.13500.00-409.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,223.644,812.87-49.3 %0.0481.25177.6563.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,064.331,704.0044.4 %5.0369.4447.1887.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,114.589,576.005.3 %2.52,668.08801.8069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,740.25681.0081.8 %5.0224.6798.0956.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,741.0380.0097.9 %5.0181.4197.0446.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,869.4813.0099.7 %5.0160.3836.0177.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,620.02342.0092.6 %5.0201.2272.2964.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,740.76319.0091.5 %5.0286.0497.8365.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,643.24354.0090.3 %5.0313.1696.1069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,545.17351.0090.1 %5.0362.7632.8490.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,671.3132.0099.1 %5.0433.7572.0383.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,202.64763.0081.8 %5.0406.6396.1876.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,786.30370.0090.2 %5.0252.0074.1670.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ958.2313.0098.6 %5.0222.490.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,676.38249.0093.2 %5.0187.7080.5757.1 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,151.6625,496.37-178.6 %0.01,063.64311.4470.7 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ12,494.6813,240.61-6.0 %0.0720.09169.1076.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,452.525,310.00-53.8 %0.0709.43434.1538.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,778.431.00100.0 %5.0371.25212.8042.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,548.84493.0080.7 %5.0402.7458.2885.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,549.73673.0073.6 %5.0500.83337.2532.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,819.13541.6080.8 %5.0519.22170.7567.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,273.89977.0070.2 %5.0728.45483.9033.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส6,700.16887.4086.8 %5.0705.17308.5056.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,036.061,868.0053.7 %5.01,051.72851.8619.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส1,819.962,260.20-24.2 %0.0448.53611.75-36.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,515.721,977.0056.2 %5.01,298.94963.4325.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,357.201,255.2062.6 %5.0766.48429.4044.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส8,960.5210,887.58-21.5 %0.01,298.93460.5364.5 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส87,532.00109,941.92-25.6 %0.0644.29349.9045.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,255.981,981.0039.2 %5.0766.48648.6715.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส12,892.544,635.0064.0 %5.089.3072.1619.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,267.251,058.0067.6 %5.0728.4524.7896.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,775.35828.0070.2 %5.0519.27197.3162.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส27,334.542,848.1989.6 %5.010,978.0771.6099.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส16,035.1920,069.00-25.2 %0.03,504.783,235.427.7 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,113.734,750.007.1 %3.51,508.101,644.22-9.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,174.931,609.0068.9 %5.0804.52121.8484.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส6,720.668,185.00-21.8 %0.01,241.88162.1086.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,332.35837.0088.6 %5.0728.45900.15-23.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,407.283,332.002.2 %1.0880.58617.5029.9 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,108.602,295.0044.1 %5.0880.58264.4670.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,723.352,705.0042.7 %5.01,298.93253.2380.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,846.282,608.008.4 %4.0538.29119.2777.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส10,881.885,628.0048.3 %5.0493.39224.9854.4 %5.0
รจจ.นราธิวาส 45,347.7118,315.0059.6 %5.0777.57149.3480.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,982.783,967.99-33.0 %0.0595.34196.9666.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,190.003,726.0011.1 %5.01,070.74391.4063.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,195.042,352.0026.4 %5.0690.42170.0575.4 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,830.514,528.8322.3 %5.01,260.87513.0059.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,586.452,225.0051.5 %5.01,279.91412.8467.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,383.343,616.5117.5 %5.0899.59406.3554.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 314,665.976,562.6855.3 %5.0965.67541.5043.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)65,110.466,581.0089.9 %5.02,570.62565.2978.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 185,072.7311,219.6686.8 %5.01,200.49474.7660.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 222,469.968,891.9660.4 %5.01,846.571,386.0524.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,299.492,289.00-76.1 %0.0299.79566.45-88.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส27,614.7811,190.0059.5 %5.0776.27873.49-12.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก94,811.0220,746.5178.1 %5.0864.72865.09-0.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,010.5513,010.00-8.3 %0.01,907.182,356.41-23.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,117.521,718.4144.9 %5.0671.40311.0353.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,558.51499.7280.5 %5.0462.24217.8952.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส50,169.2713,254.0073.6 %5.06,181.476,840.00-10.7 %0.0
รวม 809,898 422,209 47.87 % 67,889 34,599 49.04 %