จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,587.74219.0091.5 %5.0380.9475.8380.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 6,638.3313,327.39-100.8 %0.044.52159.60-258.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,037.604,961.70-63.3 %0.0350.27263.4724.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,134.661,118.0064.3 %5.0609.1353.9491.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,113.633,708.8039.3 %5.01,293.71833.1335.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,929.12426.0089.2 %5.0393.05108.2172.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,876.15394.0089.8 %5.0551.270.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,724.83815.0078.1 %5.0258.0871.1872.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,680.26343.0090.7 %5.0338.9256.8683.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,718.47411.0088.9 %5.0220.7697.1956.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ3,893.71585.0085.0 %5.0418.9736.1891.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,711.05409.0089.0 %5.0251.310.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,629.696,128.9729.0 %5.0849.12224.2073.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬไม่ครบ5,384.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ552.72ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,561.28690.0073.1 %5.0418.97165.5960.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,309.992,179.0034.2 %5.0856.34250.0070.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,958.78567.0080.8 %5.0590.1276.5187.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,657.46495.0081.4 %5.0457.01356.8621.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ1,163.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ269.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,304.622,739.5936.4 %5.01,084.53710.2234.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,341.791,595.0052.3 %5.0685.2055.9091.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,340.485,343.30-0.1 %0.0856.34214.9674.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,395.651,073.0075.6 %5.0666.18252.8562.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,128.31431.0086.2 %5.0666.1870.9389.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,797.29540.0080.7 %5.0514.05244.5852.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบ3,500.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ204.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,401.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,521.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ10,357.12339.0096.7 %5.0514.05246.9552.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ4,384.012,649.0039.6 %5.0856.34543.5336.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,539.791,413.0068.9 %5.0837.33367.9356.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,697.091,471.0045.5 %5.0476.0260.0487.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ10,439.582,477.0076.3 %5.0938.63498.7146.9 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 37,617.0329,188.5622.4 %5.0766.95839.67-9.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,646.06754.0079.3 %5.0437.9948.6088.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ2,240.94ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ496.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,140.751,009.0080.4 %5.01,407.81129.7190.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ2,381.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ493.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,941.686,895.60-74.9 %0.0932.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ2,232.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ103.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ143,305.9413,461.2590.6 %5.01,635.741,243.6524.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ3,787.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ239.40ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกาไม่ครบ6,388.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ14,878.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,006.09ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,182.10760.0076.1 %5.0628.15481.0523.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ8,955.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,695.04ประเมินไม่ได้0.0
รวม 320,722 108,917 0.00 % 21,254 8,840 0.00 %