จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,775.89714.0074.3 %5.0164.61124.0024.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท13,631.117,261.8046.7 %5.0123.9974.0240.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,188.382,433.0023.7 %5.0563.42260.1153.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,145.712,100.0033.2 %5.0544.4072.4986.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,212.449,609.005.9 %2.52,522.04490.8280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,885.14560.0085.6 %5.0206.020.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,611.53733.0084.1 %5.0190.84111.2141.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,830.81406.0089.4 %5.0172.7366.1261.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,548.70747.0083.6 %5.0259.2254.2679.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,016.54855.0078.7 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,023.1674.0092.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,038.075,300.00-31.3 %0.0811.88477.0941.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,475.81500.0079.8 %5.0335.64207.8838.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,735.151,694.0054.6 %5.0772.60263.8065.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,425.114,847.01-41.5 %0.0730.8798.8186.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1247,181.9523,720.8449.7 %5.018,493.452,850.0084.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,033.722,101.0030.7 %5.0506.34477.855.6 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,424.803,858.0028.9 %5.01,438.15963.5833.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท30,877.7115,855.9048.6 %5.01,526.88355.2876.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท6,255.934,495.4328.1 %5.01,370.7752.9596.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,885.064,274.00-126.7 %0.0429.38336.0621.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท5,068.133,143.0038.0 %5.01,206.25827.4831.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ1,950.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ157.18ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,335.841,958.7554.8 %5.01,522.572,562.69-68.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,558.031,953.8857.1 %5.0924.72263.4471.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,777.53118.0096.9 %5.0810.55272.9766.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,335.441,381.0058.6 %5.0620.4719.1496.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท76,962.01946.0098.8 %5.04,554.24273.3494.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,406.513,985.00-17.0 %0.0658.50282.7257.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,362.245,250.002.1 %1.01,209.96412.1465.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,577.965,006.0060.2 %5.01,343.08615.1354.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,041.8411,044.05-119.0 %0.01,133.9054.8995.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,859.733,145.0071.0 %5.0620.47523.4515.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,434.633,253.6026.6 %5.0677.49210.2369.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,415.544,628.00-4.8 %0.01,019.77295.5671.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,506.412,434.0030.6 %5.01,243.20383.2269.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,980.962,563.0014.0 %5.0468.340.9599.8 %5.0
สพ.ชัยนาท10,672.081,165.0089.1 %5.0563.42253.7755.0 %5.0
รจจ.ชัยนาท 40,511.3824,257.8540.1 %5.0612.11653.04-6.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,969.533,433.40-15.6 %0.0430.3165.7684.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,353.272,886.0013.9 %5.0615.35211.9265.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,025.232,059.0031.9 %5.0449.32206.6354.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,952.412,538.0057.4 %5.0848.66264.8968.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,266.591,456.0055.4 %5.0601.45188.7768.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,984.041,913.0035.9 %5.0449.32179.2160.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท355,927.258,291.0097.7 %5.01,257.15295.2776.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท4,868.053,742.5023.1 %5.0321.67181.1643.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท73,802.05100,772.00-36.5 %0.01,294.55333.1074.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท169,143.7327,551.0083.7 %5.03,348.321,003.5570.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ123.51ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท8,509.27988.9788.4 %5.01,366.541,178.7113.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,332.28971.9770.8 %5.0620.47455.8426.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,518.521,474.0067.4 %5.0315.51216.1931.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท49,392.595,660.5288.5 %5.02,758.283,204.49-16.2 %0.0
รวม 1,056,054 332,108 68.55 % 65,347 23,228 64.45 %