จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,714.2125.0099.1 %5.0414.35106.0474.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,730.353,368.109.7 %4.5700.92252.1064.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี2,785.561,504.0046.0 %5.0604.54110.9681.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี21,357.4915,664.6226.7 %5.04,085.82616.3884.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี7,841.472,452.0068.7 %5.0412.850.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย3,666.301,062.0071.0 %5.0362.5457.9984.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,129.641,544.0062.6 %5.0233.6690.9761.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท3,634.851,111.0069.4 %5.0246.2860.4475.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,707.271,021.0072.5 %5.0267.2954.1879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง7,770.63775.0090.0 %5.0186.3671.2561.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,320.04605.0081.8 %5.0316.8277.9075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,242.86689.0078.8 %5.0120.3835.6670.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,212.371,048.0067.4 %5.0158.720.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,674.37395.0089.2 %5.0191.7723.4287.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,152.51231.0092.7 %5.0194.7442.6078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,167.79422.0086.7 %5.0294.6671.1475.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,337.40780.0076.6 %5.0184.3356.6669.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,538.824,643.3516.2 %5.01,157.32716.3038.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี3,716.861.00100.0 %5.0908.80256.7671.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,222.881.00100.0 %5.0566.51367.4135.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,462.981.00100.0 %5.0528.51343.8834.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,669.992,482.0032.4 %5.0813.701,680.50-106.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,423.612,654.04-9.5 %0.0500.53533.31-6.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,580.722,851.0037.8 %5.01,346.13801.0140.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,387.161,430.0057.8 %5.0775.65477.5438.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี9,666.3415,736.00-62.8 %0.01,365.22638.8853.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,052.338,274.248.6 %4.02,746.85242.2591.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,103.08144.9995.3 %5.0851.73295.9065.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)3,758.914,348.66-15.7 %0.01,383.87242.3282.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 28,861.756,267.8329.3 %5.03,775.731,002.2573.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี7,009.577,217.07-3.0 %0.02,080.91180.5091.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี3,394.461.00100.0 %5.0445.9678.8582.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี2,824.211,618.4042.7 %5.0528.45459.8013.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,178.0084.0797.4 %5.0737.71197.1073.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี10,600.3011,270.49-6.3 %0.01,207.251,641.10-35.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี8,903.534,850.0045.5 %5.01,479.25739.1050.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,745.12115.0096.9 %5.0590.47190.0067.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี11,452.159,427.3517.7 %5.02,107.00105.9995.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี10,590.791,219.0088.5 %5.0604.54136.4277.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,456.54505.0085.4 %5.0813.69446.5045.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,238.901.00100.0 %5.0908.77329.4263.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,314.261,983.0054.0 %5.01,041.88365.6564.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,041.893,068.0024.1 %5.0718.6136.3294.9 %5.0
สพ.สระบุรี13,746.286,956.5049.4 %5.0615.30336.3245.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี61,316.4448,468.2121.0 %5.01,007.71579.2242.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,510.9561.1797.6 %5.0420.40149.8364.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,029.234,137.4217.7 %5.0813.69484.5040.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,409.471,858.0045.5 %5.0699.59364.2747.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,952.074,974.0328.5 %5.01,536.33528.2065.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,735.71855.0077.1 %5.01,022.90169.3383.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี4,942.554,701.534.9 %2.0699.59189.3272.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 114,329.568,216.8042.7 %5.0926.58281.5569.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒36,312.439,064.0775.0 %5.01,520.15370.9675.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,170.663,963.5961.0 %5.0348.61462.01-32.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี79,538.6681,823.00-2.9 %0.01,442.64734.2349.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก29,287.5821,120.0027.9 %5.0739.73454.6538.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์39,512.0237,103.006.1 %3.01,052.411,242.71-18.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี87,222.2945,564.0047.8 %5.0731.03771.40-5.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี29,684.0017,906.0039.7 %5.0716.20912.37-27.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี43,529.5118,644.0057.2 %5.0596.77570.954.3 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค40,543.5420,916.0048.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี15,714.3314,952.384.8 %2.01,743.421,332.4523.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,771.758,138.1024.4 %5.03,456.121,471.3257.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี20,618.7314,616.5229.1 %5.01,054.21304.0071.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,673.083,828.0032.5 %5.01,003.88791.7421.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,438.921,068.0056.2 %5.0471.41305.9935.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี36,369.458,371.9977.0 %5.03,385.253,421.88-1.1 %0.0
รวม 829,999 510,199 38.53 % 64,965 30,464 53.11 %