จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,459.00625.0086.0 %5.0458.80186.2059.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี12,255.235,121.6058.2 %5.068.7866.064.0 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี5,905.026,035.85-2.2 %0.0839.12112.9386.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,945.431,030.0065.0 %5.0388.4547.3087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 540,962.0326,830.4934.5 %5.09,801.22461.6795.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,173.35393.8392.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 219,311.901,859.6590.4 %5.03,586.24432.2087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 324,234.5327,004.80-11.4 %0.04,267.15755.3082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7027.6390.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3651.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,288.71947.0077.9 %5.0291.1048.7383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่7,357.47451.0093.9 %5.0352.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,289.35435.0086.8 %5.0313.0470.9277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง4,669.631,569.0066.4 %5.0389.57106.3672.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,456.821,051.0076.4 %5.0315.6139.6587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 13,728.351,380.0063.0 %5.0392.5825.6693.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.6558.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,150.751,041.0074.9 %5.01,121.9247.5095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,339.341,593.0070.2 %5.0366.8845.6587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 25,648.311,000.7082.3 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง947.2276.0092.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์6,651.34638.0090.4 %5.0222.9550.8177.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,720.477,988.64-39.7 %0.02,025.741,312.6135.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 13,940.692,052.0047.9 %5.01,008.86613.2539.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 26,541.668,483.87-29.7 %0.02,132.04631.7170.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,847.273,697.0036.8 %5.01,314.52281.0878.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,106.981,601.0068.7 %5.0822.45431.0447.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ24,858.963,447.8029.0 %5.01,111.64252.2377.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,853.82957.0066.5 %5.0610.93279.6154.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 915,004.6947,273.00-215.1 %0.05,562.4710,409.35-87.1 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,825.401,481.0061.3 %5.01,457.30315.4078.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,238.841,688.0047.9 %5.0460.88580.41-25.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,052.961,827.0054.9 %5.01,143.37835.4726.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 27,666.335,398.2129.6 %5.01,689.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,854.343,017.00-62.7 %0.0448.8595.0078.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,096.272,306.0043.7 %5.01,143.37733.1435.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,316.532,477.0025.3 %5.0461.0237.8691.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,498.342,867.0036.3 %5.03,523.492,551.9927.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี19,584.5024,664.00-25.9 %0.01,885.00236.9787.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 19,512.1911,086.8043.2 %5.03,465.323,153.609.0 %4.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)5,654.835,548.001.9 %0.51,602.66834.1048.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,525.581,712.4051.4 %5.0877.12340.7661.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,508.696,368.69-41.3 %0.01,287.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)7,151.1710,677.37-49.3 %0.02,751.381,632.9840.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,252.491,266.0061.1 %5.0820.10106.1587.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,199.74913.5571.4 %5.0596.09415.7130.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี5,921.437,658.00-29.3 %0.01,293.56369.2471.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี4,941.5735,899.30-626.5 %0.01,312.24456.6165.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,573.213,832.0016.2 %5.0926.29507.2945.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,581.46969.0072.9 %5.0603.08116.7080.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี7,953.3722,515.89-183.1 %0.01,897.05176.8690.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี3,893.893,328.0014.5 %5.01,029.28354.3765.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี5,062.356,300.54-24.5 %0.01,318.70243.2081.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,837.597,408.345.5 %2.51,980.081.0099.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,252.076,990.00-64.4 %0.0839.1271.1691.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 81,959.6223,010.0071.9 %5.0760.45435.1342.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี16,542.279,421.0043.0 %5.0812.37421.8048.1 %5.0
รจก.ชลบุรี 231,577.81242,968.98-4.9 %0.02,265.692,791.19-23.2 %0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา10,842.1588,664.00-717.8 %0.0748.501,766.25-136.0 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 45,956.4423,625.0048.6 %5.0737.52398.7245.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 213,531.829,376.0030.7 %5.02,071.241,708.2217.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,756.91570.0079.3 %5.0496.83109.8977.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,711.286,966.60-22.0 %0.01,645.32290.8382.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี21,974.2634,559.00-57.3 %0.01,538.57559.0363.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี3,662.264,123.00-12.6 %0.01,021.79266.0074.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี10,271.758,828.1014.1 %5.01,846.97567.6869.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,548.422,663.0025.0 %5.0529.35998.45-88.6 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,557.316,284.114.2 %2.0729.22295.4959.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ9,437.974,614.4851.1 %5.0879.3484.0090.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 178,873.1914,441.0781.7 %5.0929.17244.9773.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 225,150.975,712.0077.3 %5.01,155.62441.4861.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 349,928.9910,229.3879.5 %5.0618.66324.7247.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)11,432.298,782.2023.2 %5.0933.83588.0237.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี29,100.6649,584.89-70.4 %0.0406.40597.55-47.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,591.826,372.00-145.9 %0.0268.17399.00-48.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี63,751.139,647.0084.9 %5.01,382.60733.2147.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ65,274.8257,754.3011.5 %5.0900.201,792.32-99.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี86,955.0769,656.0019.9 %5.0711.70989.62-39.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี22,715.7936,379.32-60.1 %0.0834.16788.505.5 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน85,277.2631,885.0062.6 %5.0484.021,588.40-228.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา41,158.575,440.0086.8 %5.0796.2695.0088.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม25,162.0323,540.306.4 %3.0624.34873.05-39.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)22,406.221.00100.0 %5.0570.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี25,601.5528,083.63-9.7 %0.01,902.081,906.71-0.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี8,797.61966.0089.0 %5.03,337.462,118.6736.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี19,134.5333,074.00-72.8 %0.0542.3311.1098.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,009.221,290.0057.1 %5.01,346.27430.3568.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี20,277.1714,416.0028.9 %5.0847.75122.1085.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,028.965,771.564.3 %2.0972.23747.8523.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,355.2317,674.00-140.3 %0.01,666.50294.8982.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,210.143,623.8530.4 %5.01,449.51163.4088.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,671.364,072.0012.8 %5.01,323.5323.2598.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,036.971,889.0037.8 %5.0466.40359.4722.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 237,001.0233,239.0010.2 %5.010,259.367,024.9031.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี54,237.4924,854.3054.2 %5.07,206.796,292.7412.7 %5.0
รวม 1,625,900 1,296,440 20.26 % 134,149 71,098 47.00 %