จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 772,889.9128,380.0061.1 %5.0279.22403.08-44.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,245.361.00100.0 %5.0456.89111.3175.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี8,444.006,359.0024.7 %5.057.8887.96-52.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.5439.4679.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,850.761,567.0045.0 %5.0666.07211.5068.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,513.651,318.0047.6 %5.0570.990.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี32,813.3710,904.0066.8 %5.02,814.88640.3977.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี3,928.66748.0081.0 %5.0280.6547.9182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,390.69576.0083.0 %5.0223.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,378.41436.0087.1 %5.0286.9054.2181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,255.41521.0084.0 %5.0189.4653.8571.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,243.33262.0091.9 %5.0176.6554.2669.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,243.66292.0091.0 %5.0306.6152.2783.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว3,825.95336.0091.2 %5.0369.1970.4380.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,186.24533.0083.3 %5.0399.2751.6387.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,275.91503.0084.6 %5.0253.2353.4878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,243.48294.0090.9 %5.0215.6855.3474.3 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,054.165,921.0016.1 %5.01,190.98475.0860.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,415.561,958.9142.6 %5.0932.29850.288.8 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,296.45989.0056.9 %5.0482.35251.5847.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,401.33891.9062.9 %5.0325.63279.0214.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,110.892,177.0047.0 %5.0970.32500.3148.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี2,970.911,236.0058.4 %5.0723.12392.0445.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,480.971,780.0028.3 %5.0551.97222.8559.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี3,826.342,435.0036.4 %5.01,122.45727.1335.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,511.172,674.5023.8 %5.0989.34209.3978.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,697.852,105.0055.2 %5.01,362.48393.5371.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,339.051,710.0048.8 %5.0913.28147.9583.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,481.319,237.39-8.9 %0.01,616.87369.6577.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,597.061,236.0065.6 %5.0837.21842.29-0.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี2,945.56599.0079.7 %5.0818.2053.4193.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,541.08438.0082.8 %5.0590.00231.7160.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,451.584,903.00-42.1 %0.0895.53356.7860.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,595.3422,206.79-52.1 %0.02,225.382,418.55-8.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,440.154,589.00-3.4 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,348.39754.0077.5 %5.0723.12182.4074.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,326.737,285.27-68.4 %0.01,160.48236.4479.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี5,095.031,714.0066.4 %5.0628.04431.5831.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,692.832,319.0037.2 %5.01,008.25358.7364.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี4,936.301,101.0077.7 %5.0894.26620.9030.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,950.431,992.0049.6 %5.01,141.47389.5165.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,712.471,829.0032.6 %5.0628.040.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี11,140.027,845.0029.6 %5.0414.19212.9848.6 %5.0
รจจ.จันทบุรี 55,339.6668,224.00-23.3 %0.0900.38422.6253.1 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 16,002.9815,521.883.0 %1.5532.23443.9116.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,719.032,839.00-4.4 %0.0590.000.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,866.713,085.0036.6 %5.01,027.37371.3463.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,812.951,400.0050.2 %5.0647.05228.8964.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,479.002,604.0041.9 %5.0913.28150.7983.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,741.751,929.0059.3 %5.01,084.42497.7454.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,065.912,856.006.8 %3.0628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)7,274.044,887.8432.8 %5.01,954.88641.5167.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 118,498.9712,758.4631.0 %5.01,269.12253.1180.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 221,635.957,652.5564.6 %5.01,514.53576.6661.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,925.204,406.33-12.3 %0.0322.29361.41-12.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี68,365.4074,644.00-9.2 %0.01,452.061,113.1423.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี22,206.2514,560.0034.4 %5.0715.46604.2015.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม24,614.4110,960.0055.5 %5.0683.55601.5912.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว19,721.859,780.0050.4 %5.0749.65403.8346.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี43,141.9420,018.0053.6 %5.01,708.491,072.6837.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 2,839.482,127.0025.1 %5.0704.1076.3189.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,724.42467.0082.9 %5.0532.96248.9653.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี128,643.9714,451.6788.8 %5.054,710.772,789.4494.9 %5.0
รวม 732,708 420,129 42.66 % 104,668 24,399 76.69 %