จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,474.62411.0088.2 %5.0351.75107.4469.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด20,206.669,593.8652.5 %5.047.66141.49-196.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,795.327,613.50-58.8 %0.069.3279.66-14.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,883.991,453.0049.6 %5.0520.1935.6793.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,402.39852.0080.6 %5.0456.5156.0187.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,611.2610,968.0024.9 %5.01,699.18373.1878.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,604.291.00100.0 %5.0219.6834.6084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,665.08461.0087.4 %5.0292.9170.0376.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,284.62385.0088.3 %5.0222.7151.3976.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,417.75360.0089.5 %5.0150.7244.8370.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,325.11230.0093.1 %5.0331.2554.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,431.43303.0093.2 %5.0204.5885.2958.3 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,624.2013,406.44-26.2 %0.01,582.96523.1367.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด3,929.782,723.8030.7 %5.01,017.15978.213.8 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,423.62476.0080.4 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,783.581,160.0069.3 %5.0558.22318.0943.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,624.901,227.0073.5 %5.0824.45284.3265.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด2,970.97834.0071.9 %5.0558.22112.1179.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด5,051.22825.0083.7 %5.0710.35442.1237.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,223.081,282.0075.5 %5.0995.591,201.29-20.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,619.833,208.00-98.0 %0.0392.40179.7054.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,768.66932.0075.3 %5.0976.57594.5939.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,076.721,888.2038.6 %5.0506.33214.9357.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด14,907.3710,826.8127.4 %5.01,014.61284.5572.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,672.53703.0058.0 %5.0805.43370.2654.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด2,940.02570.0080.6 %5.0634.2964.7789.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,673.91724.0072.9 %5.0425.1171.0883.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,181.632,719.7814.5 %5.0672.32234.5765.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,417.7622,785.00-415.8 %0.01,071.65809.9824.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,688.474,471.00-164.8 %0.0629.76712.50-13.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด2,832.091,189.0058.0 %5.0539.21114.5378.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,889.464,389.32-12.9 %0.0698.37118.2883.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,054.951,135.0062.8 %5.0501.17447.9110.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,461.722,323.6032.9 %5.0704.05316.3555.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,183.581,402.0056.0 %5.0342.29331.053.3 %1.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,129.981,400.0055.3 %5.0526.25216.2158.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด468.722,422.00-416.7 %0.0241.4143.7181.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,181.571,643.0048.4 %5.0665.54316.6652.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 532,523.3831,457.6894.1 %5.0534.581,007.29-88.4 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 4,337.694,698.00-8.3 %0.0173.63271.70-56.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,250.42462.0079.5 %5.0349.05161.8953.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด4,938.852,832.0042.7 %5.01,109.69305.9072.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,894.14859.0070.3 %5.0615.27152.5975.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด3,196.272,368.0025.9 %5.0764.76573.6325.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,190.06848.0073.4 %5.0729.3770.3490.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,175.701,913.0054.2 %5.0380.73131.5165.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,909.5087.2099.3 %5.01,332.20669.5649.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด125,920.7929,804.7276.3 %5.01,008.791,940.85-92.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,082.1315,501.2322.8 %5.0587.151,000.35-70.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่20,140.457,393.0063.3 %5.0559.34578.21-3.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,722.2014,397.45-86.4 %0.01,342.21866.4135.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,287.821,742.2047.0 %5.0491.25483.351.6 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,454.22544.9977.8 %5.0224.17284.22-26.8 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 17,202.2711,191.0034.9 %5.03,550.444,388.11-23.6 %0.0
รวม 940,109 245,397 73.90 % 36,272 23,322 35.70 %