จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา853.25486.0043.0 %5.0582.74146.5874.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา2,978.953,209.40-7.7 %0.0452.24144.2168.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,284.983,927.00-19.5 %0.0677.820.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา2,715.531,098.0059.6 %5.0620.780.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา18,526.2017,413.716.0 %3.04,481.021,183.2673.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,630.501,329.0071.3 %5.0335.47143.0157.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,426.45737.0078.5 %5.0215.0961.7871.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,063.45816.0079.9 %5.0330.7154.9483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,822.85410.0089.3 %5.0369.1235.7890.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า3,738.831,056.0071.8 %5.0257.9148.2981.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,827.34965.0074.8 %5.0190.6558.7369.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,748.96882.0076.5 %5.0265.64107.5059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,515.60482.0086.3 %5.0219.7837.0983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน440.50122.0072.3 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ529.2630.0094.3 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,104.803,042.0025.9 %5.01,191.26710.9240.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา3,429.512,334.0031.9 %5.01,020.11449.6855.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,046.012,370.0022.2 %5.0677.82186.6272.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,666.60734.0072.5 %5.0601.76368.1338.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,488.453,026.0013.3 %5.0867.981,421.20-63.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,461.583,029.4032.1 %5.01,814.50759.7558.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา1,992.352,811.00-41.1 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,956.562,352.0040.6 %5.01,134.24778.1731.4 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,208.224,896.00-16.3 %0.01,172.77324.5972.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,441.299,278.33-24.7 %0.01,632.561,073.6934.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,367.051,654.00-21.0 %0.0498.48244.0551.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,185.73561.0082.4 %5.0734.8743.7794.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,815.051,236.0056.1 %5.0525.7035.8593.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,362.293,346.000.5 %0.5810.94136.4983.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,944.180.00100.0 %5.01,210.271,506.05-24.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา6,790.575,678.0016.4 %5.01,077.16227.8878.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา2,893.041,125.0061.1 %5.0696.8453.7492.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,236.0511,693.28-123.3 %0.01,533.5446.9796.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,434.163,554.00-147.8 %0.0754.41326.7656.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,818.271,837.0061.9 %5.0906.02506.9644.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา2,890.431,080.0062.6 %5.0696.8493.8986.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,587.192,241.0051.1 %5.01,650.00341.3379.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา2,988.933,402.00-13.8 %0.0677.8235.5894.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,114.472,190.0080.3 %5.0772.90287.8562.8 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 81,093.0757,479.5429.1 %5.01,235.27823.0833.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,042.311,030.0066.1 %5.0552.97128.8376.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,505.205,005.2423.1 %5.01,072.93431.0659.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,569.661,031.0071.1 %5.0772.90399.0048.4 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,522.5118,487.63-94.1 %0.01,799.301,007.1944.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,251.071,410.0056.6 %5.0444.0795.7478.4 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,302.215,103.23-54.5 %0.0685.37625.108.8 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)15,734.704,825.0069.3 %5.01,955.69212.5989.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 121,428.8916,401.1723.5 %5.01,007.71729.1327.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 216,350.616,796.2258.4 %5.01,650.84628.8461.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,482.913,580.20-2.8 %0.0306.15323.00-5.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 31,787.6423,195.0027.0 %5.0863.58973.39-12.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,193.49ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา86,024.3648,555.0043.6 %5.0770.241,352.42-75.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา19,905.7316,164.5018.8 %5.0673.131,589.19-136.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา16,353.1713,289.0018.7 %5.0653.85519.7120.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง41,001.9831,816.0022.4 %5.0655.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม25,149.1131,161.01-23.9 %0.0747.731,972.60-163.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,224.6715,527.00-88.8 %0.01,734.591,139.1434.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,148.962,832.0010.1 %5.0882.10635.6027.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,426.71557.0077.0 %5.0506.68248.2451.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา13,827.639,240.0033.2 %5.03,297.355,797.20-75.8 %0.0
รวม 567,514 419,919 26.01 % 53,507 31,615 40.91 %