จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,247.55615.0072.6 %5.0416.32104.7574.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี2,813.931,496.0046.8 %5.0644.51199.9369.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,818.301,615.5042.7 %5.0606.4869.6488.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี21,015.8412,457.9240.7 %5.02,641.18834.8268.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,672.061,056.0081.4 %5.0241.1357.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี3,703.54818.0077.9 %5.0470.7595.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,591.131,007.0078.1 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,352.26520.0084.5 %5.0274.5761.7577.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,274.57309.0090.6 %5.0185.1866.5064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,244.33416.0087.2 %5.0154.3938.0075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,280.40245.0092.5 %5.0396.0147.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,594.101,993.0056.6 %5.0598.39433.5027.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,517.64939.3073.3 %5.0504.10389.5022.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,217.065,288.5014.9 %5.01,195.99288.4175.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,560.50936.0063.4 %5.0606.41238.4960.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,630.69835.0077.0 %5.0568.39475.8716.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,708.611,958.9665.7 %5.01,801.842,060.68-14.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,859.922,267.80-21.9 %0.0475.30288.5239.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,107.651,800.6056.2 %5.01,138.91610.3746.4 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,257.501,483.0054.5 %5.0834.66230.0172.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,426.6913,412.99-108.7 %0.01,291.05352.0572.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,397.761,322.0061.1 %5.0719.91545.4224.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)11,292.137,923.2129.8 %5.04,119.51153.9096.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 69,135.076,684.1926.8 %5.03,614.56501.6086.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี2,689.23539.0080.0 %5.0663.5171.4089.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,588.40712.0072.5 %5.0511.40522.94-2.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,330.782,838.0014.8 %5.0777.61413.7946.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,712.4736,773.30-680.3 %0.01,348.061,308.243.0 %1.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,183.571,750.0045.0 %5.0758.77305.8559.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,213.3914,444.00-100.2 %0.01,367.330.00100.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,410.7611,263.0016.0 %5.01,783.08924.0048.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี10,870.041,550.0085.7 %5.0606.47392.3335.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,398.551,379.0068.6 %5.0720.56320.1555.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,241.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5772.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,330.021,793.4058.6 %5.01,233.93572.6553.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี2,799.683,456.00-23.4 %0.0568.4329.0494.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี33,159.731,986.0094.0 %5.01,101.66321.5770.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 843,110.8118,763.7397.8 %5.07,959.85729.0890.8 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,317.7116,012.00-270.8 %0.0310.44318.73-2.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,697.82609.0077.4 %5.0454.34128.4671.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,025.111,962.0035.1 %5.0682.29463.7032.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,982.221,071.0064.1 %5.0682.53301.1555.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,029.094,069.80-1.0 %0.0986.80615.3237.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,534.901,811.0048.8 %5.0724.01337.9253.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,285.952,901.7532.3 %5.0976.22434.0055.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี2,877.331,843.7635.9 %5.0492.37104.1778.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,177.046,189.3649.2 %5.02,885.56480.5483.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 23,867.527,911.12-104.6 %0.01,851.43768.5158.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 125,626.679,471.4863.0 %5.01,204.70473.1060.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,727.251.00100.0 %5.0308.520.9599.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี65,712.1018,284.3172.2 %5.0433.65784.09-80.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี76,122.81103,295.00-35.7 %0.01,505.96912.5539.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน24,412.4717,172.0029.7 %5.0668.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี246,620.6924,852.0089.9 %5.02,878.0313,933.20-384.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,299.2314,256.00-95.3 %0.01,567.041,649.18-5.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,157.032,325.0026.4 %5.0777.14659.5515.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,144.26586.0072.7 %5.09,068.05244.2397.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,555,134 399,271 74.33 % 69,648 36,778 47.19 %