จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,292.68746.0067.5 %5.0347.10104.5069.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก11,440.643,674.0467.9 %5.0765.45139.9681.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,196.9545.0098.6 %5.0518.2054.1889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก12,613.2410,924.0013.4 %5.01,666.04343.3879.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,187.37946.0077.4 %5.0237.4588.4562.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,123.63769.0081.4 %5.0266.0899.2062.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,969.44255.0093.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4850.0080.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก2,953.001,322.0055.2 %5.0613.23323.7447.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก4,722.14989.0079.1 %5.0298.61170.7842.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,113.691,430.0065.2 %5.0841.51358.2357.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก2,909.791,564.0046.3 %5.0556.27173.5168.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก2,580.52988.0061.7 %5.0461.19345.5925.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก11,692.101,569.0086.6 %5.0955.61621.3935.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,806.962,776.40-53.7 %0.0428.03185.3356.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,968.842,474.0037.7 %5.0974.63414.8957.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,507.911,970.6443.8 %5.0670.37242.1363.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,348.759,278.33-26.3 %0.01,621.1799.0293.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,248.451,032.0068.2 %5.0651.35213.0567.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,338.82714.0078.6 %5.0594.3181.7086.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,454.85377.0084.6 %5.0404.15185.6454.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,098.641,626.0047.5 %5.0670.37198.8170.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,570.8116,266.00-255.9 %0.01,202.822,015.58-67.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก4,825.824,330.0010.3 %5.01,354.95457.4766.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,207.691,483.0064.8 %5.01,050.69198.2381.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก8,125.0013,760.82-69.4 %0.01,925.43109.1394.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก2,655.3212.0099.5 %5.0499.230.9599.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,088.722,029.0034.3 %5.0670.33206.8769.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,355.661,475.0056.0 %5.0651.35390.9940.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,575.171,732.0073.7 %5.0841.51383.6454.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,778.292,668.0029.4 %5.0337.4155.3583.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก2,852.551,214.0057.4 %5.0575.29237.0758.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก587,744.0016,744.0097.2 %5.05,595.261,515.8572.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,297.781,225.0046.7 %5.0347.1088.2874.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,409.701,280.0062.5 %5.0556.27173.8868.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,753.511,112.0070.4 %5.0423.1671.1583.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,139.063,288.2820.6 %5.0765.41390.9848.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก4,768.431,033.0078.3 %5.0936.590.9099.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก2,835.741,715.2939.5 %5.0499.2336.3392.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก26,495.1410,729.8659.5 %5.01,185.88463.3460.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก378.522,552.00-574.2 %0.0249.41354.45-42.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก60,800.4258,296.004.1 %2.01,146.781,265.43-10.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก43,009.3518,119.0057.9 %5.0469.071,265.40-169.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,260.6813,746.86-66.4 %0.01,245.021,005.6419.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,138.262,288.0027.1 %5.0594.31426.3728.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,342.92530.0077.4 %5.0366.11399.53-9.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก35,592.049,577.2673.1 %5.02,351.886,725.04-185.9 %0.0
รวม 932,569 232,676 75.05 % 39,632 22,731 42.64 %