จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,277.59433.0081.0 %5.0478.09223.6053.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว8,470.765,310.0037.3 %5.062.920.9598.5 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 3,623.15293.6091.9 %5.021.5340.69-89.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว2,825.831,308.0053.7 %5.0706.29183.4674.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,681.581,149.0057.2 %5.0687.2747.5093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว7,924.191,718.1678.3 %5.01,676.10604.7163.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,797.67831.0078.1 %5.0307.190.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,392.87226.0093.3 %5.0305.2658.4180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,158.53293.0090.7 %5.0444.9363.4285.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,231.18598.0081.5 %5.0276.3953.1180.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,212.65457.0085.8 %5.0333.2636.2889.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,789.951.00100.0 %5.0405.930.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,143.74225.0092.8 %5.0239.1157.5375.9 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบ20,793.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,336.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,579.991,465.0068.0 %5.01,143.651,549.68-35.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,430.12401.0083.5 %5.0440.06115.3573.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,414.251,799.2071.9 %5.0699.8247.0393.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,692.661,454.0060.6 %5.0991.52585.7940.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว2,662.50738.0072.3 %5.0687.27242.0064.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,440.031,092.9055.2 %5.0419.52508.37-21.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,752.072,462.4034.4 %5.01,105.623,515.00-217.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,909.01237.0087.6 %5.0522.551,071.34-105.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,745.93961.0074.3 %5.0953.49271.9171.5 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว3,832.433,671.804.2 %2.01,162.67354.9369.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,210.109,548.20-32.4 %0.01,371.8480.9994.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,324.11665.0084.6 %5.0744.31454.7838.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว2,891.02470.0083.7 %5.0744.3188.4988.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,454.58313.0087.2 %5.0554.15339.9738.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,541.182,187.9738.2 %5.0915.46225.4375.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้วไม่ครบ47,662.95ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,202.061,129.0078.3 %5.0763.33297.0061.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,259.147,139.51-67.6 %0.01,143.6571.5493.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว9,796.45534.0094.5 %5.0611.20648.55-6.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,355.941,599.6052.3 %5.0782.34269.1865.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,518.211,440.005.2 %2.5915.46584.0636.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,714.39481.0087.1 %5.0972.50522.5046.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,139.021,820.7742.0 %5.0649.2334.1794.7 %5.0
สพ. สระแก้ว10,618.641,958.0081.6 %5.0782.34558.2228.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 43,496.1129,947.0031.2 %5.0868.911,126.73-29.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,263.62618.0072.7 %5.0516.71203.9760.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,848.741,473.0061.7 %5.0801.36719.8710.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,350.07937.0060.1 %5.0573.17180.5468.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,041.095,517.5621.6 %5.01,048.57467.8855.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,056.621,310.0057.1 %5.0668.25515.7422.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว10,551.7611,833.83-12.2 %0.03,672.781,257.3865.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว12,344.177,075.4942.7 %5.0861.16269.0968.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว13,150.103,816.0071.0 %5.0988.472.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 116,309.7412,448.6523.7 %5.01,498.09726.8451.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 231,471.7818,065.0142.6 %5.01,602.241,083.6132.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว29,074.383,140.0089.2 %5.0308.6110.7896.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว50,622.0868,065.00-34.5 %0.01,250.811,983.20-58.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว20,709.0230,945.00-49.4 %0.0874.371,130.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น82,810.67124,589.03-50.5 %0.0872.98462.3847.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว5,564.9411,544.10-107.4 %0.01,774.941,739.822.0 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,413.901,766.0048.3 %5.0858.41397.1653.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,355.41642.0072.7 %5.0535.1436.8693.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว72,104.128,963.0087.6 %5.035,724.947,346.3579.4 %5.0
รวม 561,552 399,107 28.93 % 80,320 33,469 58.33 %