จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,287.94444.0080.6 %5.0791.40215.0772.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา21,034.5023,390.00-11.2 %0.0141.28106.3324.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา7,590.76459.3093.9 %5.0109.4938.7964.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา6,650.973,744.0043.7 %5.01,723.18312.7581.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 32,693.32546.0079.7 %5.01,556.4125.5598.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา5,628.481,138.0079.8 %5.0436.5450.2088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 912,861.842,712.8278.9 %5.03,439.0150.3598.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 119,834.5440,404.00-103.7 %0.04,796.521,080.8577.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 211,743.888,777.1025.3 %5.02,887.791,226.9057.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 14,754.923,944.5417.0 %5.0496.7895.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3053.2084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,112.8082.0097.4 %5.0219.2546.3678.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,216.56512.0084.1 %5.0376.7465.6382.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,160.93546.0086.9 %5.0243.5924.7389.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,296.73442.0086.6 %5.0241.8164.7673.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง2,954.08240.0091.9 %5.0449.5642.0390.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,109.25233.0092.5 %5.0259.4363.8375.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,104.27521.0083.2 %5.0374.4675.0580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,416.91289.0091.5 %5.0249.7872.3171.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,138.63425.0086.5 %5.0278.7270.5174.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,080.74238.0092.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,201.17203.0093.7 %5.0234.6416.4993.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,223.69312.0090.3 %5.0420.3066.3284.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,425.41452.0086.8 %5.0281.0384.5669.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,060.95221.0092.8 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,085.82231.0092.5 %5.0278.1545.6083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,066.77488.0084.1 %5.0351.7770.1680.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง3,764.40962.0074.4 %5.0560.8758.7789.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,068.60493.0083.9 %5.0316.0973.3676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,295.20339.0089.7 %5.0519.2625.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,223.37707.0078.1 %5.0450.0986.7480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย3,541.77414.0088.3 %5.0388.36108.7972.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,063.33524.0082.9 %5.0403.2070.0182.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,113.08262.0091.6 %5.0344.4416.1195.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม2,992.9584.0097.2 %5.0314.0711.5296.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,318.65107.0096.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 36,619.345,674.4614.3 %5.02,585.69139.7694.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา6,646.293,389.5649.0 %5.02,731.03667.8575.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,259.131,303.5042.3 %5.0976.28399.0059.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,149.38389.1081.9 %5.0507.80323.0036.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,308.001,650.6028.5 %5.0667.00332.5050.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา2,828.361,562.7044.7 %5.01,076.64156.7585.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,272.66527.0076.8 %5.0390.00323.0017.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,324.561.00100.0 %5.0616.210.9599.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา2,983.322,002.0032.9 %5.01,057.62458.4556.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา3,731.033,451.007.5 %3.51,494.99478.8068.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 42,771.63846.9469.4 %5.01,552.77144.1890.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา2,872.65499.0082.6 %5.01,019.59478.8053.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 857,003.5648,032.0015.7 %5.025,771.606,870.4573.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,322.501,316.0060.4 %5.0896.57194.1178.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,485.09692.0072.2 %5.0924.51413.7355.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา12,310.6622,291.50-81.1 %0.04,765.743,099.0035.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์84,104.89560,648.00-566.6 %0.03,814.663,885.20-1.8 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,837.842,785.0042.4 %5.02,583.311,314.9049.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 311,781.357,988.0032.2 %5.01,735.741,230.2229.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,245.325,233.45-133.1 %0.0731.071,034.16-41.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,334.203,513.6044.5 %5.02,540.87554.1078.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)5,420.645,940.60-9.6 %0.02,179.56816.0562.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,605.592,001.3144.5 %5.01,441.621,923.96-33.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา17,256.6820,993.78-21.7 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 46,075.2318,549.9459.7 %5.0424.07758.56-78.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)16,498.5423,408.68-41.9 %0.06,945.275,464.4021.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)6,717.667,532.00-12.1 %0.02,669.56570.0078.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา3,466.361,973.0043.1 %5.01,407.16259.2981.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,590.514,028.00-12.2 %0.01,304.83525.2859.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)6,592.666,983.15-5.9 %0.02,769.061,904.0231.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,021.777,978.0020.4 %5.03,361.072,022.0039.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา7,748.111.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา2,866.09514.0082.1 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,523.42293.0080.8 %5.051.120.9598.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,403.16654.0053.4 %5.030.5667.89-122.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,359.61555.0087.3 %5.01,152.7057.6495.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,084.211,379.0055.3 %5.01,057.62460.8356.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,374.523,237.004.1 %2.01,228.78531.1056.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,773.997,350.00-8.5 %0.01,970.393,736.12-89.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา5,215.283,542.0032.1 %5.02,046.45817.0060.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,323.561,126.0074.0 %5.01,247.78231.4281.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา8,444.1714,084.16-66.8 %0.02,769.06218.5092.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,648.885,060.0033.8 %5.03,140.78820.8073.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา10,191.951,209.0088.1 %5.01,285.81653.6049.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,704.262,550.0031.2 %5.01,304.83491.1462.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,542.032,077.0054.3 %5.01,837.28554.6569.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา4,402.503,935.1610.6 %5.01,400.54683.4551.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา4,747.504,867.00-2.5 %0.01,399.91147.4689.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา79,589.2722,621.0071.6 %5.0883.31804.119.0 %4.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา49,849.149,529.0080.9 %5.0986.11443.7955.0 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 57,891.5254,125.006.5 %3.01,705.37681.3460.0 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 78,010.351.00100.0 %5.02,073.112.8599.9 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 54,169.2098,060.23-81.0 %0.01,688.15806.8452.2 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา54,088.1238,879.0028.1 %5.01,751.75944.0046.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 38,370.3117,888.00-113.7 %0.02,795.031,721.5238.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,489.331.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,355.995,257.001.8 %0.51,554.19598.5061.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา367,813.3112,525.0096.6 %5.020,148.50336.3998.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,349.56752.0077.5 %5.01,133.680.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา5,891.818,204.84-39.3 %0.02,293.67830.5863.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,442.802,245.0234.8 %5.01,342.86198.9585.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,119.354,460.0027.1 %5.02,485.511,469.7540.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา11,811.256,875.0041.8 %5.01,437.94669.7553.4 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร3,984.053,293.3617.3 %5.0808.560.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา25,322.266,720.0073.5 %5.02,285.26302.1086.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)36,755.767,894.8078.5 %5.01,045.161,379.07-31.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 144,192.7310,680.0075.8 %5.01,004.21490.2251.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 231,909.299,272.6470.9 %5.0625.22438.5929.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 38,040.785,224.7535.0 %5.01,981.87291.6885.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 453,549.687,752.0085.5 %5.01,674.79830.9650.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 534,412.509,133.6073.5 %5.01,595.39526.1067.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 642,902.489,563.7277.7 %5.01,290.72207.9083.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 714,953.9087,961.00-488.2 %0.01,587.28185.7488.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา7,609.338,211.05-7.9 %0.0575.97492.7014.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา96,968.7797,343.00-0.4 %0.02,326.401,824.0021.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย24,209.571.00100.0 %5.01,195.631.8599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี40,921.401.00100.0 %5.01,423.091.8599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ31,775.891.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา144,731.2097,503.0032.6 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา42,451.2315,300.0064.0 %5.01,020.25263.3574.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา40,275.1132,728.0018.7 %5.01,417.08257.6681.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง54,162.7113,268.0075.5 %5.01,261.091,049.7516.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย37,547.7226,253.0030.1 %5.01,454.50972.3533.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,481.65787.0068.3 %5.01,956.17212.4489.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่75,999.711.00100.0 %5.01,355.851.8599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา55,518.89194,676.42-250.6 %0.01,274.111,618.15-27.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง84,100.7421,000.0075.0 %5.01,285.381,055.2917.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา31,201.7429,681.004.9 %2.03,071.203,841.96-25.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา12,847.128,109.4136.9 %5.05,812.022,275.8160.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา37,316.4822,452.9939.8 %5.01,402.48728.1448.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,305.701.0099.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา41,098.1127,787.1432.4 %5.03,779.702,439.1035.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,367.711,691.0049.8 %5.01,285.81787.4538.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน5,915.673,264.0044.8 %5.02,176.73413.8781.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,399.401,011.0057.9 %5.01,461.3526.2998.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา2,931.97958.5067.3 %5.01,169.22595.4049.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 342,741.2217,424.0059.2 %5.018,710.246,762.8963.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา11,901.7034,192.00-187.3 %0.05,319.0612,091.20-127.3 %0.0
รวม 2,618,648 2,013,068 23.13 % 256,204 102,626 59.94 %