จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,791.16482.0082.7 %5.0261.980.9599.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ4,262.843,715.0012.9 %5.0756.4087.3788.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ2,934.491,153.0060.7 %5.0490.1824.8394.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 135,617.0829,240.0017.9 %5.05,358.27487.3590.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 225,948.9419,613.2624.4 %5.03,757.19378.6789.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 322,635.4921,659.204.3 %2.03,510.66809.2276.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,183.153,862.907.7 %3.5433.1353.1287.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,523.161,524.0072.4 %5.0300.0257.2780.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ3,754.451,053.0072.0 %5.0396.5739.5290.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,127.891,843.0064.1 %5.0425.5971.7283.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์4,813.691,912.0060.3 %5.0391.18101.8574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,841.711.00100.0 %5.0300.020.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 17,120.913,760.0047.2 %5.0452.14124.4572.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,162.252,137.0048.7 %5.0376.07116.8568.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,603.586,534.001.1 %0.51,212.78347.5571.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 24,868.116,445.00-32.4 %0.0837.63748.1110.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,205.762,787.0033.7 %5.0813.45256.5068.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,641.561,005.0062.0 %5.0414.1197.8576.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ4,481.611,889.0057.8 %5.0414.11246.0540.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,217.393,181.7039.0 %5.0634.76156.7575.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,713.622,204.00-28.6 %0.0355.221.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,709.043,763.0020.1 %5.01,079.67550.0549.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ9,656.0817,177.00-77.9 %0.01,555.07327.9678.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,348.161,062.0068.3 %5.0661.32321.1051.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,996.351,124.0071.9 %5.0794.4336.4895.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,438.60986.0071.3 %5.0357.06310.6513.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ5,017.253,928.0021.7 %5.0756.4088.3588.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,245.9131,567.14-282.8 %0.01,992.44960.1651.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,364.143,832.0039.8 %5.01,022.620.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ7,981.182,556.0068.0 %5.01,003.5458.9094.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ6,962.1814,086.00-102.3 %0.01,459.99114.5992.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,559.183,093.0070.7 %5.0471.1683.9282.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,237.963,205.0024.4 %5.0642.30108.7883.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ2,171.402,819.00-29.8 %0.0894.2272.0191.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,071.095,107.0060.9 %5.01,364.91448.5067.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ4,915.206,007.00-22.2 %0.01,288.8591.1192.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ45,855.9211,459.0075.0 %5.0833.73282.4166.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา28,918.4521,163.0026.8 %5.01,103.82645.5941.5 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 137,245.73135,000.001.6 %0.52,042.381,803.3011.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,694.05920.0065.9 %5.0300.02157.4547.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,455.148,839.00-36.9 %0.01,441.00277.4080.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ31,391.2549,000.00-56.1 %0.02,322.74371.2584.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ6,739.158,015.00-18.9 %0.0965.58228.0076.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ64,385.9350,301.3421.9 %5.05,605.481,346.5076.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,270.501,990.0062.2 %5.0908.53186.2079.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ3,143.463,552.00-13.0 %0.0566.24187.0067.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 119,814.4911,725.0040.8 %5.0856.48535.8037.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,073.618,255.00-168.6 %0.0858.41353.8958.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,067.519,500.005.6 %2.5293.43435.00-48.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ86,793.0575,403.0013.1 %5.01,447.61642.8255.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ32,941.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5648.1844,481.85-6,762.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ85,787.2726,250.0069.4 %5.0451.73912.95-102.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์27,890.691.00100.0 %5.0399.931.0099.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ33,787.601,638.0095.2 %5.011,668.2812,068.80-3.4 %0.0
สถาบันราชประชาสมาสัย322,245.31279,000.0013.4 %5.06,247.741,167.5381.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 3,903.781.00100.0 %5.0832.460.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,298.67633.0080.8 %5.0281.00185.1634.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ44,684.441.00100.0 %5.03,091.931.8599.9 %5.0
รวม 1,231,569 918,960 25.38 % 80,402 74,055 7.89 %