จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,322.56767.1576.9 %5.0603.38155.3374.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์14,914.438,390.6443.7 %5.080.50230.22-186.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,568.79886.0065.5 %5.0698.46161.5076.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์2,623.261,286.0051.0 %5.0812.5571.1491.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์17,398.305,876.0066.2 %5.02,638.09905.7365.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.0549.4084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง2,862.58200.0093.0 %5.0228.9517.9292.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง2,860.18457.0084.0 %5.0237.1817.0292.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,409.11725.0078.7 %5.0423.7452.1787.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,387.96414.0087.8 %5.0403.4631.0992.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย2,860.73252.0091.2 %5.0437.8857.6386.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,006.63448.0085.1 %5.0367.3872.0680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด2,872.00319.0088.9 %5.0342.0570.1279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง2,854.62260.0090.9 %5.0293.5543.7485.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,615.38328.0090.9 %5.0308.0886.1672.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,305.45253.0092.3 %5.0350.683.2499.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,098.92289.0090.7 %5.0268.7761.8177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,548.77227.0093.6 %5.0306.2635.8488.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,101.35289.0090.7 %5.0264.9314.9994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,347.02186.0094.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,067.66159.0094.8 %5.0177.672.8298.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,082.47123.0096.0 %5.0295.5712.9395.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,121.79253.0091.9 %5.0376.9065.9982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์2,845.37374.0086.9 %5.0308.437.4297.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,094.422,016.5434.8 %5.0945.66783.7517.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,288.741,344.3641.3 %5.0428.69158.6563.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,398.99551.0077.0 %5.0581.00247.0057.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,522.30577.0077.1 %5.0539.88237.5056.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย1,794.68397.0077.9 %5.0482.14267.9044.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,278.161,484.8554.7 %5.01,097.79864.9321.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์2,920.45980.2266.4 %5.0698.46344.6850.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,636.22351.0086.7 %5.0812.53488.3239.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,384.442,802.1036.1 %5.01,325.982,878.60-117.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,216.102,574.02-16.2 %0.0669.63425.7036.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์5,467.633,396.9837.9 %5.02,067.59707.2765.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์3,891.132,572.0033.9 %5.01,364.02196.3185.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์10,489.1413,610.99-29.8 %0.01,972.53445.6977.4 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์984,783.4463,109.6593.6 %5.08,422.96876.2589.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์2,927.51840.0871.3 %5.0869.58161.5081.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์1,829.431,024.0044.0 %5.083.31103.23-23.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)4,625.931,024.0077.9 %5.0106.65103.233.2 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,513.09502.5580.0 %5.0831.57113.3286.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,532.27719.0071.6 %5.0679.44283.8458.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์2,942.342,431.0017.4 %5.0926.63418.4854.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์2,768.843,476.40-25.6 %0.0793.542,101.94-164.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์5,486.192,223.9859.5 %5.02,005.26544.3872.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,215.671,448.5034.6 %5.0527.31161.5069.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์10,650.667,562.6329.0 %5.01,554.18154.6790.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์9,741.13990.0089.8 %5.0907.63786.3113.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,188.803,490.0016.7 %5.01,173.86312.1373.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,492.802,150.9966.9 %5.01,554.17712.5054.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,261.442,296.0046.1 %5.01,059.76570.0046.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,669.573,124.00-17.0 %0.0717.47108.2184.9 %5.0
สพ.บุรีรัมย์104,256.008,397.0091.9 %5.04,421.12630.6885.7 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 15,032.4626,630.43-77.2 %0.0497.54604.08-21.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,203.69787.4364.3 %5.0660.42243.5063.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,658.011,137.0057.2 %5.0698.46250.9764.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์6,338.157,101.65-12.0 %0.01,097.77329.5670.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์3,144.301,102.0265.0 %5.0983.70463.4252.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,170.305,807.46-167.6 %0.01,059.76299.4571.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)25,721.786,881.6273.2 %5.02,491.82710.6071.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 154,474.647,662.0085.9 %5.01,100.33111.3089.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 221,731.387,104.0067.3 %5.01,404.65454.1067.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 321,057.307,744.0063.2 %5.01,609.01449.5272.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 418,035.937,391.0659.0 %5.02,647.981,027.0061.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์1,764.764,700.30-166.3 %0.0264.21352.22-33.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง8,508.8627,400.00-222.0 %0.0723.95520.7228.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์16,114.9859,125.00-266.9 %0.0721.881,291.91-79.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์11,900.0078,802.67-562.2 %0.0671.084,636.58-590.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์26,066.5015,400.2840.9 %5.01,011.44382.7362.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง72,287.0327,400.0062.1 %5.0748.44520.7230.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก70,759.1713,296.4981.2 %5.0948.91589.9537.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์15,346.4427,490.16-79.1 %0.02,225.65195.7091.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 2,727.531,852.0032.1 %5.0907.65420.5753.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,535.89711.3771.9 %5.0622.39471.5024.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์13,231.357,101.6546.3 %5.05,467.24475.0091.3 %5.0
รวม 1,713,153 502,858 70.65 % 78,719 33,216 57.80 %