จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0251.44121.5051.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์29,104.9416,732.5042.5 %5.0102.71222.90-117.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์7,853.885,975.6923.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์2,921.303,090.60-5.8 %0.0882.03352.7860.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,417.85768.0068.2 %5.0727.8843.6894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์16,416.354,707.3071.3 %5.02,211.53889.2059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์3,777.851,223.0067.6 %5.0293.70115.9060.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท3,682.24581.0084.2 %5.0307.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,087.63383.0087.6 %5.0234.6935.8284.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,055.76224.0092.7 %5.0246.3810.5095.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,055.7664.0097.9 %5.0223.0313.8093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,062.04329.0089.3 %5.0195.1810.4194.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,119.50396.0087.3 %5.0311.3253.7582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,055.76534.0082.5 %5.0364.5512.6996.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,033.02335.0089.0 %5.0283.0214.1095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,087.63656.0078.8 %5.0331.2553.8483.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,055.76483.0084.2 %5.0172.1213.8592.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,176.95675.0078.8 %5.0348.7854.1684.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม7,047.687,087.08-0.6 %0.0922.03296.2267.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,381.163,652.26-8.0 %0.0918.04551.0040.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0577.18263.1554.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,779.69420.0084.9 %5.0602.94370.5038.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,710.56690.0074.5 %5.0565.71608.00-7.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์3,867.482,886.6025.4 %5.0792.521,117.23-41.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์2,790.00930.0066.7 %5.0841.97497.9640.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์2,693.24469.0082.6 %5.0689.85599.8713.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์6,771.521.00100.0 %5.02,302.749.0099.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,841.742,045.0028.0 %5.0746.19878.75-17.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์4,866.022,296.5352.8 %5.01,754.741,100.2737.3 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์3,984.002,466.9838.1 %5.01,355.4029.5097.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์5,046.1410,628.99-110.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,065.79976.8068.1 %5.0956.07287.4669.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1024.7660.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8949.4531.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4544.9933.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์2,756.54757.0072.5 %5.0819.7757.0093.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,287.61129.0094.4 %5.0575.75181.7268.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,206.202,270.5229.2 %5.0899.02320.5364.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์6,942.9514,490.04-108.7 %0.01,692.822,624.29-55.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,279.512,078.0036.6 %5.0570.48459.1619.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,282.3510.0099.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์9,862.068,384.7815.0 %5.03,694.3788.1697.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์9,645.9910.0099.9 %5.01,577.559.5099.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,232.791,427.2366.3 %5.0937.05690.9126.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์531.362,958.00-456.7 %0.0203.02344.08-69.5 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,307.483,489.0034.3 %5.01,792.77681.1962.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์2,849.192,100.0026.3 %5.0644.01117.7281.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์9,962.231,293.0087.0 %5.0822.96490.1040.4 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์46,019.8119,307.9558.0 %5.0976.04722.1426.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,415.67502.0079.2 %5.0211.66263.32-24.4 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,178.761,534.5951.7 %5.0937.05337.4264.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,060.32623.0079.6 %5.0291.76159.8045.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,313.165,060.874.7 %2.0766.03318.5658.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,226.7310.0099.7 %5.0956.079.0099.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,128.832,878.9043.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์8,403.172,177.0074.1 %5.01,373.5067.4595.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)8,911.607,634.5114.3 %5.01,084.00916.3015.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 132,071.1910,322.0067.8 %5.01,293.07253.7480.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 212,148.085,787.8952.4 %5.01,250.54323.5874.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 38,229.623,788.9954.0 %5.01,597.44370.0576.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์5,754.633,983.4530.8 %5.0379.09165.3856.4 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์10,543.8710.0099.9 %5.0385.109.5097.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์65,458.211.00100.0 %5.01,221.481.8599.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์121,844.8832,122.0073.6 %5.01,280.001,251.412.2 %1.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์46,856.1915,219.0067.5 %5.0699.12888.58-27.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม70,408.8616,290.0076.9 %5.0943.50521.8044.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท53,757.8316,884.0068.6 %5.0821.73568.0730.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ85,233.251.00100.0 %5.0854.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0907.111.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์11,554.7320,770.60-79.8 %0.02,558.653,058.09-19.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,040.081,120.8863.1 %5.0765.91248.0367.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,761.16630.0077.2 %5.0632.8077.2887.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์29,157.298,466.0071.0 %5.08,983.865,690.6936.7 %5.0
รวม 857,433 286,230 66.62 % 66,115 31,037 53.06 %