จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ443.32554.00-25.0 %0.0506.7559.4988.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ25,026.13114.7999.5 %5.0245.87134.9045.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,109.001,078.002.8 %1.0819.75312.5661.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ2,663.581,659.0037.7 %5.0800.7452.4993.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ11,175.423,469.5169.0 %5.03,139.70576.6581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ3,433.181,216.0064.6 %5.0268.7870.7873.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์3,180.51344.0089.2 %5.0397.1984.2978.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,923.10380.0090.3 %5.0323.5535.0489.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,170.94293.0090.8 %5.0246.9542.9482.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,882.04495.0087.2 %5.0356.903,863.65-982.6 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,174.6699.0096.9 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,068.4947.0098.5 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,017.71113.0096.3 %5.0176.150.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,045.75359.0088.2 %5.0278.2253.2080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,004.32287.0090.4 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,055.32156.0094.9 %5.0227.890.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,047.67163.0094.7 %5.0252.8935.0486.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,036.62112.0096.3 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,827.43414.0089.2 %5.0264.0025.7590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,015.80197.0093.5 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,013.88146.0095.2 %5.0194.620.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,038.54135.0095.6 %5.0188.7811.0194.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,160.94414.0086.9 %5.0256.9137.9385.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ10,265.992,310.4577.5 %5.0971.86333.4565.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,323.03456.0080.4 %5.0524.96175.7566.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,154.44546.0074.7 %5.0389.42177.6554.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,169.86770.1664.5 %5.0360.64133.9562.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,221.52338.0084.8 %5.0520.72303.0541.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,044.752,798.8844.5 %5.01,295.151,044.8319.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ2,756.73850.0069.2 %5.0420.99516.80-22.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ2,857.97621.3078.3 %5.0705.66184.3573.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ14,570.503,216.8877.9 %5.03,177.741,133.5464.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,122.544,770.04-124.7 %0.0592.13877.12-48.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ268,957.974,307.6598.4 %5.0123,986.411,201.4199.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ4,193.752,381.2943.2 %5.01,409.25245.9882.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,303.441,321.0069.3 %5.0971.88442.9654.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,502.38769.0048.8 %5.065.2771.30-9.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ1,435.76392.0072.7 %5.0819.7556.6293.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,471.51843.0065.9 %5.0705.66261.2163.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,057.122,957.433.3 %1.5647.65379.4341.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,160.915,240.78-1.5 %0.01,666.72645.4661.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,236.332,603.0050.3 %5.01,238.130.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,174.271,150.0063.8 %5.01,047.94392.3562.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ23,946.359,287.6161.2 %5.09,878.21234.7297.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,949.801,049.0073.4 %5.0857.78848.221.1 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ2,790.592,179.1621.9 %5.0857.78368.4257.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ3,788.513,619.304.5 %2.01,143.02321.1071.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,190.821,842.6874.4 %5.0431.56308.7528.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ2,795.382,607.406.7 %3.0838.7759.2092.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,213.841,841.5182.0 %5.0933.85427.8554.2 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 44,135.7519,110.1056.7 %5.01,043.46376.0064.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,184.10753.0065.5 %5.0572.5492.8983.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ2,878.531,672.8041.9 %5.0834.42314.6562.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,368.93560.0076.4 %5.0610.58261.9057.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ4,702.183,960.0015.8 %5.01,085.98487.3955.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,383.242,738.0037.5 %5.01,561.40701.6355.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,031.1945,122.17-2,121.5 %0.01,219.09145.6088.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)102,206.5510,512.8089.7 %5.02,791.75494.2682.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 131,742.6614,056.0555.7 %5.02,260.3190.0096.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 251,037.326,071.0488.1 %5.01,081.25447.3858.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3137,237.202,052.2498.5 %5.09,719.98345.9096.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 420,779.577,894.8062.0 %5.01,466.29263.5882.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,030.294,944.12-63.2 %0.0412.21380.007.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ192,519.3472,624.0062.3 %5.02,558.992,352.708.1 %4.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ24,100.2313,839.0042.6 %5.0933.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์82,529.1615,560.4881.1 %5.01,036.131,401.58-35.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ42,337.2819,049.0055.0 %5.0882.99963.44-9.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ97,162.5130,182.0068.9 %5.0870.46383.8455.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ17,764.2121,832.51-22.9 %0.02,129.001,770.6516.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 2,539.241,612.0036.5 %5.0743.69290.0461.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,595.46953.0063.3 %5.0686.64372.1645.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ29,693.548,240.0072.2 %5.010,134.313,733.9663.2 %5.0
รวม 1,399,129 376,654 73.08 % 210,106 32,219 84.67 %