จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 235,423.0721,421.0039.5 %5.0231.83254.27-9.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,599.67901.0065.3 %5.0700.48151.0578.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี16,338.9114,134.0113.5 %5.073.81105.32-42.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี70,346.301,000.0098.6 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี276,050.6912,235.8495.6 %5.01,372.69377.6072.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,010.141,852.0038.5 %5.0947.6940.7895.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี25,489.6517,472.0031.5 %5.03,514.85969.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี3,826.391,500.0060.8 %5.0272.1197.2264.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ3,664.85591.0083.9 %5.0294.6065.6677.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,226.07502.0084.4 %5.0384.110.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม2,867.90206.0092.8 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก2,955.91435.0085.3 %5.0449.4794.3179.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,071.91239.0092.2 %5.0266.6075.3271.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,088.03415.0089.8 %5.0354.9359.2883.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ2,948.09230.0092.2 %5.0373.5063.5683.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน2,816.81439.0084.4 %5.0286.4163.4277.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,016.67463.0084.7 %5.0369.1162.9283.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,629.59324.0091.1 %5.0415.1562.4285.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน2,987.48389.0087.0 %5.0498.33105.7578.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,023.45288.0090.5 %5.0303.9062.9079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,005.57237.0092.1 %5.0415.009.9297.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,365.77282.0091.6 %5.0190.029.0095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร2,875.90231.0092.0 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,617.24160.0095.6 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร2,923.96438.0085.0 %5.0357.5759.7883.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,017.30122.0096.0 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์335.27128.0061.8 %5.0148.4077.7947.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,331.33187.0094.4 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก16,483.6730,000.00-82.0 %0.01,500.40950.0036.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ4,749.775,000.00-5.3 %0.01,165.0795.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,422.593,000.0032.2 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี4,750.861,141.8076.0 %5.01,651.75158.9590.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ3,930.372,000.0049.1 %5.01,314.55475.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล3,697.843,000.0018.9 %5.01,303.40285.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,984.981,191.3070.1 %5.01,545.86190.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม3,684.152,000.0045.7 %5.01,271.68475.0062.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,418.881,000.0070.8 %5.01,176.60475.0059.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี2,934.831,903.6235.1 %5.0895.73223.4575.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี3,972.051,333.5866.4 %5.01,404.55475.0066.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,390.152,009.6140.7 %5.0966.70498.9048.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 711,744.0111,366.003.2 %1.54,702.113,108.7533.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 43,928.571,268.0067.7 %5.01,536.49294.5080.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,253.21844.0074.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี7,558.493,000.0060.3 %5.01,080.80950.0012.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 43,619.422,766.8023.6 %5.01,861.033,229.19-73.5 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี26,205.0120,962.0020.0 %5.02,483.44156.0093.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี1,966.744,288.33-118.0 %0.0560.99976.17-74.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,092.275,000.0017.9 %5.02,188.81475.0078.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี4,449.921,000.0077.5 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี16,785.2612,408.2826.1 %5.02,316.84287.9587.6 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี237,253.69263,941.19-11.2 %0.01,459.89950.0034.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 9,225.6312,605.00-36.6 %0.03,954.984,243.20-7.3 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)4,669.901,000.0078.6 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,276.751,000.0069.5 %5.01,061.79161.5084.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,697.795,186.56-40.3 %0.01,440.93590.3859.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)10,097.599,421.806.7 %3.04,540.541,433.3368.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 116,135.905,817.465.2 %2.52,631.95565.2578.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง16,169.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5380.34285.0025.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี20,345.57554.0097.3 %5.0203.9334.5083.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,068.90942.0069.3 %5.0985.7269.8292.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี2,962.173,000.00-1.3 %0.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,383.433,000.0011.3 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี18,641.3310,000.0046.4 %5.06,215.12950.0084.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,275.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.6495.0089.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี3,876.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80285.0073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี4,929.7011,845.26-140.3 %0.01,556.20155.7790.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี11,401.551,126.7490.1 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,317.772,000.0039.7 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,716.774,265.3525.4 %5.01,461.12367.6574.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,056.955,231.3825.9 %5.02,354.88490.9879.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,273.773,000.008.4 %4.0890.64475.0046.7 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี21,987.6513,788.2937.3 %5.0898.11407.0954.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี62,119.7221,946.0064.7 %5.0668.12461.6030.9 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 85,859.9073,896.0013.9 %5.01,979.46969.6351.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,880.17965.0266.5 %5.0890.64125.2885.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี3,662.262,681.5826.8 %5.01,137.85475.0058.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี18,938.9713,806.0027.1 %5.01,443.98457.4768.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,915.732,000.0031.4 %5.0909.66380.0058.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี5,959.214,973.5216.5 %5.01,537.19228.9585.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี3,279.514,000.00-22.0 %0.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี2,825.883,970.04-40.5 %0.01,268.72607.5052.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี8,827.309,877.00-11.9 %0.03,362.72730.7778.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8,909.305,000.0043.9 %5.03,362.72285.0091.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี18,169.838,000.0056.0 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1258,669.3114,426.0094.4 %5.03,092.09693.5077.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 236,694.6211,234.3569.4 %5.01,369.17492.5964.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 393,013.802,079.3697.8 %5.03,186.08891.1072.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 428,210.557,132.0374.7 %5.03,075.00399.0087.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 556,965.138,668.0084.8 %5.03,151.45519.9483.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี34,373.735,000.0085.5 %5.01,180.83950.0019.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี26,541.935,000.0081.2 %5.01,084.31475.0056.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ57,014.185,000.0091.2 %5.01,153.68475.0058.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล54,968.523,000.0094.5 %5.01,035.02475.0054.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ57,532.943,000.0094.8 %5.0893.65475.0046.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม22,111.1130,000.00-35.7 %0.01,027.28950.007.5 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี42,022.9110,000.0076.2 %5.01,262.111,900.00-50.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี139,205.4210,000.0092.8 %5.01,075.67950.0011.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี17,882.563,000.0083.2 %5.02,163.64285.0086.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,612.4025,531.12-165.6 %0.04,292.271,394.0867.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี16,434.7426,998.00-64.3 %0.0835.26272.6567.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)2,621.081,068.0059.3 %5.0644.00114.0082.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี23,884.9329,185.00-22.2 %0.02,938.79568.5580.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,301.401,684.0049.0 %5.01,175.88674.5042.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,347.047,708.00-77.3 %0.01,461.12198.1786.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี2,902.032,000.0031.1 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี45,891.9817,114.3962.7 %5.06,640.865,522.5516.8 %5.0
รวม 2,277,870 930,974 59.13 % 148,130 55,145 62.77 %