จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร3,792.39509.0086.6 %5.0509.58219.1757.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร12,226.1714,500.00-18.6 %0.0189.34158.6916.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,820.281,162.0058.8 %5.0585.64196.3266.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,328.27613.0081.6 %5.0566.620.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร12,783.046,456.0049.5 %5.01,707.57338.2080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร3,706.561,077.0070.9 %5.0365.8553.1685.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว3,571.73230.0093.6 %5.0174.2687.0550.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,011.06183.0095.4 %5.0360.4435.1690.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,573.93216.0095.3 %5.0302.5543.4385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม3,599.39336.0090.7 %5.0262.2939.4385.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,674.37203.0094.5 %5.0218.5975.8465.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง4,437.27115.0097.4 %5.0271.969.6796.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร2,661.772,993.19-12.5 %0.0680.70234.6565.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0252.5648.4580.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,349.08368.0084.3 %5.0479.99172.9064.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,080.18466.0077.6 %5.0399.73213.7546.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,470.101,200.0065.4 %5.0851.85891.40-4.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,726.58694.0074.5 %5.0497.78360.2427.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,039.82715.0076.5 %5.0604.64427.2929.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,038.131,152.0062.1 %5.0813.821,174.02-44.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร1,917.053,185.14-66.1 %0.0497.99675.27-35.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,208.461,495.1264.5 %5.01,327.24442.7366.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,904.642,846.8242.0 %5.01,022.99270.3473.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร11,220.7210,014.0010.8 %5.04,255.74177.1895.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,081.441,008.0075.3 %5.0737.77248.4466.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,551.86501.0085.9 %5.0680.7178.6488.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,288.201,391.0057.7 %5.0490.54395.1719.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,218.231,705.0047.0 %5.0699.71374.5246.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,885.64-44.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,067.901,209.0041.5 %5.01,118.07687.8438.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร5,448.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,859.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,136.417,047.00-70.4 %0.01,001.4335.7496.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,878.65937.0075.8 %5.0642.69224.0965.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,059.751,144.0062.6 %5.0870.86210.2375.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,172.572,943.0029.5 %5.0748.33161.3378.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,582.411,523.3466.8 %5.0965.96761.3321.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,758.232,175.0021.1 %5.0509.5834.4593.2 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร9,785.391,518.0084.5 %5.0642.67534.8716.8 %5.0
รจ.จ.ยโสธร34,251.9110,050.1670.7 %5.0767.23566.0526.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,395.30580.0075.8 %5.0433.51129.9570.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,074.02795.0074.1 %5.0642.69344.9546.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,218.10650.0070.7 %5.0452.52165.9463.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,327.533,440.11-3.4 %0.0813.82276.6266.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,549.97896.0074.8 %5.0965.94162.2183.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร11,574.252,632.8177.3 %5.03,837.32270.3493.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 111,514.348,776.9023.8 %5.02,107.49427.6479.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 211,597.1073.5699.4 %5.01,305.67632.5451.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร2,844.814,137.12-45.4 %0.0324.10341.83-5.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร33,020.8527,369.1517.1 %5.0803.551,059.44-31.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร8,000.49715.0091.1 %5.0526.94276.6247.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา52,327.5712,271.0076.5 %5.0786.52712.179.5 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร6,615.8713,184.00-99.3 %0.01,555.431,455.876.4 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 2,675.0077.6097.1 %5.0642.67656.57-2.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,378.96528.0077.8 %5.0433.50352.2318.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร33,160.949,904.2170.1 %5.04,043.096,957.39-72.1 %0.0
รวม 377,249 169,911 54.96 % 48,058 26,766 44.31 %