จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,489.08442.0087.3 %5.0611.87128.4879.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ7,928.096,239.2021.3 %5.060.6296.85-59.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,543.073,687.81-45.0 %0.0802.03152.3381.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,205.151,290.0059.8 %5.0593.3643.8892.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ12,144.554,196.3265.4 %5.03,064.92682.1077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ3,553.621,121.5068.4 %5.0375.1368.2081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,063.57268.0091.3 %5.0327.9135.5089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,173.13229.0092.8 %5.0338.7351.5284.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต2,972.89105.0096.5 %5.0444.2072.3383.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,049.92339.0088.9 %5.0403.3562.7984.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,023.15299.0090.1 %5.0288.52108.5662.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า2,990.55336.0088.8 %5.0203.9842.4979.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น2,976.08219.0092.6 %5.0381.291.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,292.12290.0091.2 %5.0461.9469.6084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว3,818.63427.0088.8 %5.0334.7653.0884.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,117.35401.0087.1 %5.0507.4348.4590.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,434.691.00100.0 %5.0260.6117.3093.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,296.46211.0095.1 %5.0411.0287.2378.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ3,924.823,464.7311.7 %5.0859.071,240.58-44.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,263.251.00100.0 %5.0550.36465.5015.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,372.11830.0065.0 %5.0471.74272.6542.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,541.83630.0075.2 %5.0714.72209.0070.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ3,350.1213,566.12-304.9 %0.01,049.23256.3875.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,760.341,279.0066.0 %5.0840.06193.5577.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,737.901,108.0059.5 %5.0592.84399.9532.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,205.123,599.0050.0 %5.02,950.83996.0866.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ1,991.163,605.08-81.1 %0.0625.16868.03-38.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,543.734,461.301.8 %0.51,355.32516.7261.9 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,477.483,000.8413.7 %5.0973.16291.6570.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ6,982.088,341.00-19.5 %0.01,620.2234.5797.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,126.271,299.1274.7 %5.0954.15123.7487.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,438.81467.0067.5 %5.075.8366.8711.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ2,663.19753.0071.7 %5.0878.0841.5895.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,346.08645.0072.5 %5.0726.14292.8159.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ10,059.822,618.0074.0 %5.0641.34290.3254.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ5,416.9825,420.99-369.3 %0.01,600.703,923.84-145.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ2,894.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,235.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ2,917.97852.0070.8 %5.01,030.22310.6969.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ2,871.228,949.99-211.7 %0.0897.11108.6287.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ4,072.681,305.5167.9 %5.0897.11759.2315.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,504.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,125.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,442.51773.0082.6 %5.01,524.63468.8869.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ3,372.472,709.9419.6 %5.0992.15410.4758.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ2,822.476,200.79-119.7 %0.0744.9861.4891.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,002.802,812.0029.7 %5.0897.10751.8516.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ48,724.5125,454.2647.8 %5.01,225.18791.3535.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ1,827.13516.0071.8 %5.01,586.91127.7891.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,127.281,655.1347.1 %5.01,030.21454.3755.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,748.25674.7375.4 %5.0706.95126.2582.1 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,104.144,024.2121.2 %5.01,353.48678.1249.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ2,909.185,548.00-90.7 %0.0744.97449.5339.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ5,515.497,054.00-27.9 %0.01,315.45381.9071.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 126,045.4911,320.0056.5 %5.01,858.32384.6279.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 29,208.637,313.1220.6 %5.01,770.081,039.2841.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 329,124.237,453.3574.4 %5.01,557.66447.1271.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,206.481,967.8310.8 %5.0226.89288.90-27.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ70,118.2466,044.015.8 %2.51,720.721,030.3040.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ37,643.171,096.9197.1 %5.01,029.841,280.00-24.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ21,580.4511,393.0047.2 %5.0968.88795.9517.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ71,699.821,217.4498.3 %5.0945.30688.1127.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์33,737.1512,969.3261.6 %5.0996.90228.4877.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 2,822.671,169.0058.6 %5.0859.07356.2558.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ415.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ101.79ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ41,750.9730,820.1526.2 %5.05,256.501,037.4080.3 %5.0
รวม 584,669 316,485 45.87 % 59,487 25,763 56.69 %