จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,432.6941.0098.3 %5.0380.79125.1067.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ17,239.5215,583.699.6 %4.572.20210.68-191.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,324.81819.0064.8 %5.0494.88190.7061.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,602.00928.0064.3 %5.0532.9239.7392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ12,011.554,421.1263.2 %5.01,902.07420.3277.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,402.801.00100.0 %5.0212.8089.7457.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,368.81265.0092.1 %5.0258.8970.0972.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,228.26171.0094.7 %5.0356.1447.7986.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,286.51290.0091.2 %5.0231.1049.7878.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,187.12229.0092.8 %5.0215.9969.2567.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,630.161,348.1570.9 %5.0951.27552.7841.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,327.82664.0071.5 %5.0494.89702.86-42.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,504.66494.0080.3 %5.0570.95394.3730.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,911.63785.0073.0 %5.0589.97447.3124.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ3,975.741,966.0050.6 %5.01,255.53792.2536.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,685.152,489.00-47.7 %0.0440.721,450.65-229.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,976.19716.0075.9 %5.0666.03545.6918.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,676.961,504.3059.1 %5.0856.19175.9479.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ7,492.345,961.3520.4 %5.01,749.95243.7486.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ2,791.91984.0064.8 %5.0666.03120.6581.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ2,702.77961.0064.4 %5.0570.9513.6797.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,548.83366.0085.6 %5.0513.91400.0122.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,661.281,185.0055.5 %5.0647.0287.5686.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ4,460.282,202.4550.6 %5.01,388.642,262.14-62.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,078.33562.0690.8 %5.01,027.34231.2877.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ2,968.481,169.0060.6 %5.0704.07208.5970.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ14,229.548,598.5939.6 %5.01,845.0359.8296.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,464.77784.0077.4 %5.0513.91470.498.4 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ2,992.901,404.0053.1 %5.0799.18450.9143.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ2,571.27895.0065.2 %5.0704.07168.2676.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ2,978.24919.0069.1 %5.0856.19334.4060.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,430.722,013.4841.3 %5.0723.0870.1190.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,050.381,106.0089.0 %5.0662.59455.5231.3 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 35,060.5824,352.4530.5 %5.0747.12123.9683.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,258.94837.0062.9 %5.0380.7950.7186.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,558.62862.2066.3 %5.0532.92105.2580.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,333.88338.0085.5 %5.0455.41123.2872.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,236.272,837.2345.8 %5.0891.67328.8363.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ2,816.34535.0081.0 %5.0570.95128.8677.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,164.331,901.0039.9 %5.0685.05227.0566.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ103,081.477,768.0092.5 %5.01,456.31602.9658.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ7,038.332,493.9064.6 %5.0287.05149.2548.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ110,921.4139,023.0064.8 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน37,454.369,696.0074.1 %5.0575.35973.26-69.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ10,132.1911,214.48-10.7 %0.01,449.770.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 2,718.44657.0075.8 %5.0570.95297.7747.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,448.66203.0091.7 %5.0418.85357.5614.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ14,773.917,303.9550.6 %5.04,521.172,261.3450.0 %5.0
รวม 492,192 171,848 65.09 % 38,159 17,686 53.65 %