จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,038.813.0099.9 %5.0366.740.9599.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู11,196.1211,879.11-6.1 %0.0187.53118.7536.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,070.311,051.0049.2 %5.0518.87280.3446.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,261.451,300.0042.5 %5.0613.950.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�5,808.279,392.00-61.7 %0.01,879.02469.1575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,825.021.00100.0 %5.0236.6254.4277.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�2,665.06210.0092.1 %5.0277.1678.3671.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง2,617.12207.0092.1 %5.0280.4876.4772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง2,703.65203.0092.5 %5.0268.4987.8167.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�2,725.8264.0097.7 %5.0237.2422.9590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา2,629.61212.0091.9 %5.0344.60125.9963.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�2,922.311,704.0041.7 %5.0956.24573.0840.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,181.89565.0074.1 %5.0575.92180.5068.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,261.93597.1973.6 %5.0613.95171.0072.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู2,519.831,298.0048.5 %5.0747.061,130.24-51.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู2,608.801,527.0041.5 %5.0772.61387.3049.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,377.221,243.0063.2 %5.01,184.43683.0542.3 %5.0
สปก. หนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู9,808.166,619.3732.5 %5.02,154.25391.6281.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,291.081,213.0047.1 %5.0632.97281.5655.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,275.02293.0077.0 %5.047.5424.8447.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,360.70458.0080.6 %5.0671.0048.1992.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,649.80258.0094.5 %5.01,561.99243.4684.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู2,491.501,249.0049.9 %5.0728.05228.9568.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,586.5656,424.49-1,473.2 %0.01,298.531,147.6211.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู2,639.691,141.0056.8 %5.0747.06160.2878.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู4,097.084,739.16-15.7 %0.01,204.6298.5391.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู8,620.80819.4490.5 %5.0575.92816.15-41.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู2,592.751,355.0047.7 %5.0671.00282.2557.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู2,740.611,608.0041.3 %5.0861.16361.0058.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,631.001,080.0070.3 %5.0728.05213.4770.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,045.711,474.0027.9 %5.0480.8456.2988.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู25,094.181,320.0094.7 %5.0603.97258.4157.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู1,817.64833.0054.2 %5.0385.76108.7071.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,406.301,041.0056.7 %5.0632.97201.7768.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,032.63500.0075.4 %5.0499.85115.0477.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,030.422,135.0029.5 %5.0728.05330.5054.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู2,664.79923.0065.4 %5.0823.1381.9590.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู2,513.873,043.05-21.1 %0.0709.03269.0962.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 41,144.958,300.0079.8 %5.01,024.00309.5869.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 232,181.105,658.1582.4 %5.01,073.99655.5239.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,071.102,369.14-14.4 %0.0275.80266.003.6 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู37,255.9924,696.0033.7 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง59,722.2512,552.0079.0 %5.0639.67337.2547.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู5,973.2713,120.00-119.6 %0.01,581.33237.5085.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,227.21919.0058.7 %5.0594.93351.3540.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู1,924.54632.0067.2 %5.0423.79200.5652.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู12,907.505,276.0059.1 %5.03,925.755,482.37-39.7 %0.0
รวม 344,211 193,505 43.78 % 37,344 18,381 50.78 %